Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
PLB IV Seimas aprašomas atskirai V. Vaitiekūno šiame pat numery. Šioj vietoj tik papildomi kai kurie duomenys. Kandidatų į PLB valdybą buvo 21, balsų J. Kavaliūnas gavo 58, Br. Nainys 55, R. Kasparas — 49, J. Šlajus — 45, kun. J. Borevičius — 43, K. Dočkus — 43, St. Džiugas — 42, prel. J. Balkūnas — 41, dr. K. Bobelis — 34, dr. K. Valiūnas — 31, dr. J. Genys — 25, kun. A. Trakis — 22, dr. P. Vileišis — 18, J. Jasaitytė — 18, dr. H. Brazaitis — 17, dr. A. Nasvytis — 16, J. Jasaitis — 15, J. Simanavičius — 13, dr. J. Balys — 8, J. Kapočius — 7, A. Kučys — 4. Išrinktieji 7 PLB valdybos nariai pareigomis pasiskirstė šiaip: Br. Nainys — pirmininkas, kun. J. Borevičius — vicepirm., J. Kavaliūnas — vicepirm. švietimo reikalams, R. Kasparas — vicepirm. jaunimo reikalams, K. Dočkus — vicepirm. reikalams, St. Džiugas — vicepirm. administraciniams reikalams, J. Šlajus — sekretorius. Numatyta kooptuoti daugiau narių specialiems reikalams. Į PLB garbės teismą išrinkti E. Sudikas, A. Rinkūnas, A. Kuolas, B. Sakalas ir kun. A. Žilinskas (visi iš Kanados), į revizijos komisiją — dr. K. Ambrozaitis, T. Blinstrubas, V. Kamantas, V. Kleiza ir dr. E. Lenkauskas. Seimui pirmininkavo dr. Ad. Darnusis. Seimo rengimo komitetui vadovavo dr. J. Genys. Buvusį PLB valdybos pirmininką St. Barzduką seimas išrinko PLB garbės pirmininku už jo ilgamečio darbo nuopelnus.

Detroito lietuvių nauja Dievo Apvaizdos bažnyčia su kultūros centru buvo pašventinta kardinolo J. Dearden IX. I, dalyvaujant apie 60 kunigų ir apie 1000 pasauliečių. Pirmąsias giedotas mišias lietuvių kalba aukojo vyskupai V. Brizgys ir A. Deksnys, koncelebruojant 11 kunigų. Sekančią dieną (sekmadienį) vėl giedotas mišias laikė vysk. A. Deksnys. Po pietų kultūros centro salėj vyko Rugsėjo 8 šventei minėjimas. Bažnyčią suprojektavo architektas dr. A. Kulpa. Statybos komitetui vadovavo A. Rugienius.
Lietuvių gydytojų IX suvažiavimo Chicagoje dalyviai. Pats suvažiavimas buvo aprašytas anksty-vesniame numery. Nuotr. V. Noreikos
Rugsėjo 8 šventė tradiciškai minėta visose didesnėse lietuvių kolonijose. Šalia paskaitų, paprastai buvo ir meninė programa.
— Australijos LB tarybos suvažiavime praeitų metų pabaigoj nutarta įsteigti Australijos Lietuvių Fondą remti bei skatinti tuos kultūrinius uždavinius, kurie išeina už atskirų kolonijų galimybių ribos . Nesiimama pirma sutelkti kapitalą ir paskui vartoti tik jo nuošimčius, bet nutarta pradėti lėšas skirstyti, kai tik bus sukaupta didesnė suma. Anksčiau veikęs Kultūros Fondas, įsikūrus naujam, V.27 likviduotas. Naujai suorganizuotojo Australijos Lietuvių Fondo valdybą sudaro J. Meiliūnas (pirm.), A. Mikaila, V. Jakutis, I. Alekna ir A. Zubras.
— Msgr. Audrys J. Bačkis Vatikane paskirtas į Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos politinę sekciją. Anksčiau diplomatiniuose postuose jis buvo Filipinuose, Costa Ricoje, Turkijoje ir pastaruoju metu Nigerijoj (pastarojoj buvo apaštališkojo delegato pavaduotojas).

S u v a ž i a v i m a i.Santaros - Šviesos XX suvažiavimas vyko Tabor Far-moj IX.6-9. K. Ostrauskas analizavo rašytojo egzilyje situaciją, A. Landsbergis — blogio problemą Lietuvos dabartinėse dramose, R. Šilbajoris aptarė S. Gedos poeziją, 2. Balaišytė — L. Sutemos kūrybą. Iš filosofų V. Doniela svarstė autoritetinį ir egalitarinį mentalitetą, A. Mickūnas — fenomenologinį metodą lietuvių kultūrai studijuoti. R. Kondratas skaitė paskaitą apie senojo Vilniaus un-to medicinos profesorių J. Franką. R. Misiūnas ir S. Kondratienė žvelgė į mažųjų tautų ateitį. J. Slavėnas apibūdino liberalizmą Vakarų ir Rytų konfrontacijoj, R. Vaišnys — biologinių mokslų pažangą. Suvažiavimas baigtas meno vakaru, kuriame solistė A. Stempužie-nė padainavo, o savo kūrybą skaitė H. Nagys, A. Gustaitis, M. Katiliškis, L. Sutema, R. Vėžys, Ž. Bilaišytė ir A. Pečiūraitė.
— Čikagoj IX. 15-16 vyko korp! Neo-Lithuania X suvažiavimas. Išklausius 6 skyrių pranešimus, pagrindinę paskaitą apie korporacijos lietuvišką mesianizmą skaitė dr. V. Dargis. A. Juodvalkis "Dirvoje" (Nr. 74) konstatavo, kad net ši organizacija, savo pagrindu turinti tautiškumą, stovi prieš visus gaubiantį rūpestį: "Jaučiamas senųjų nuovargis, o jaunieji korporantai, ypač jaunieji filisteriai, nenori domėtis lietuviška veikla ir nesisieloja lietuvybės išlaikymu". Vyr. valdybos pirmininku išrinktas J. Lendraitis.

M i r t y s . — Kaune VII. 12 mirė pedagogas Kazys Masiliūnas, sulaukęs 71 metų. Po įvairaus pedagoginio darbo 1934 - 40 jis buvo švietimo ministerijos gen. sekretorius ir 1939 - 40 Lituanistikos Instituto pirmasis direktorius. Sovietinėj okupacijoj ištremtas į Sibirą, Lietuvon grįžo 1956.
— Vilniuje VIII. 13 mirė marijonas kun. Antanas Liesius. Buvo gimęs 1906. kunigu įšventintas 1933. Apkaltintas partizaninės veiklos rėmimu, antrojoj sovietinėj okupacijoj buvo įkalintas. Dėl žiaurių kankinimų tapęs invalidu. Lietuvon grąžintas 1956. Paskutinį dešimtmetį išgulėjo ligoninėj. Tai viena ryškiųjų sovietinio teroro aukų.
— Brazilijoj, Sao Paulo, VIII.23 mirė inž. Zenonas Bačelis, sulaukęs 81 metų Lietuvoj jis buvo ilgametis žemės ūkio departamento direktorius. Visuomenininkas idelistas, veikė daugely organizacijų. Brazilijoj buvo uolus Lietuvių Bendruomenės veikėjas ir pirmininkavo jos tarybai.
— Bostone IX.24 mirė laikraštininkas Stasys Michelsonas, baigdamas 92-sius metus. "Keleivio" redaktorius 1908 - 45 ir bendradarbis ligi pat mirties. Socialistų ir laisvamanių veikėjas. Parašė ar išvertė nemaža brošiūrų. Išleido informacinę knygą "Lietuvių išeivija Amerikoje 1868-1961" (1961).

M u z i k a. — "Muzikos Žinių" rengtą lietuviškų mišių konkursą laimėjo kun. Gedimino Šukio (iš Lietuvos) sukurtos mišios "Kristaus Rūpintojėlio garbei". Jury sudarė pirm. A. Kačanauskas Kl Bagdonavičius, A. Aleksis, J. Čižauskas ir A. Giedraitis. 400 dol. premijos mecenatas — Kl. Bagdonavičius. Konkursui buvo gautos 5 mišios.

T e a t r a s. — Hamiltono Aukuras gastroliavo su V. Alanto komedija "Šiapus uždangos" Philadelphijoj IX.29, Ne-warke IX.30. — V. Žukauskas humoristinei programai buvo pakviestas j Ro-chesterį IX.29.

D a i l ė. — Chicagoj Čiurlionio galerijoj IX. 14 - 23 sezonas pradėtas kolektyvine moterų keramikos ir audimo paroda. J. Monkutė - Marks buvo išstačiu-si 13 gobelenų ir kilimų. Įvairius audinių meno darbus rodė R. Baukytė, J. Tallat-Kelpšaitė-Kinkienė, N. Gru-dzinskaitė - Kentienė. Keramikos darbus rodė G. Daugvilaitė - Balsienė ir V. Dargytė - Balsienė.
— Toronte IX.22 - 23 ir 29 - 30 vyko pomirtinė Viktoro Bričkaus tapybos ir grafikos darbų paroda. Daugiau kaip 40 darbų parodoj vyravo peizažai.
— Sydney Woolhara galerijoj rugpiū-čio mėn. savo 29-ją individualinę parodą surengė L. Urbonas. Dailininkas mėgsta rekordinį gausumą: buvo numatęs išstatyti apie 120 darbų, bet, matyti, negalėjo mažon galerijon sutalpinti. Vienoj parodoj, paties teigimu, rodęs net 188 paveikslus! (Mūsų Pastogė, 1973. (VII.9). Šįkart buvo išstatęs 88 darbus.

J a u n i m e. — Union Pier vasarvietėj IX. 14 - 16 buvo surengtas jaunimo spaudos ir radijo savaitgalis. Pranešimus darė ar pravedė pokalbius P. Petrutis, kun. J. Vaišnys, J. Jasaitytė, R. Saka-dolskis, A. Pužauskas, Em. Pakštaitė. Dalyvių buvo apie 20.
Studentų ateitininkų stovyklos pereito numerio apraše atitaisomos dvi klaidos: stovykla vyko VIII.26 - IX,3; paskaitą apie M. K. Čiurlionį skaitė poetas K. Bradūnas.
Moksleivių ateitininkų sąjungos nauja valdyba: pirmininkas Kęstutis Šeštokas, nariai: R. Underys, R. Slapšytė, M. Gudinskas, Kr. Gedrimaitė, patarėjos: G. Juozapavičiūtė ir L. Gustainy-tė, jaunučių reikalų vedėjas V. Nakas. Dvasios vadas — kun. S. Razmus. Valdybos centras Hamiltone.
— Londono, Ont, tautinių šokių ir dainų ansamblis Baltija šią vasarą buvo išvykęs koncertuoti į Edmontoną, kur davė du koncertus kanadiečiams ir vieną lietuviams (VII.20 - 22). — Windsoro mergaičių kvartetas Aušra buvo pakviestas atiikti meninę programą Kalifornijos LB Lietuvių Dienoj Los Angeles IX. 9. — Chicagos jaunimo ansamblis Grandis minėjo savo dešimtmetį Jaunimo Centre IX. 15. Šio ansamblio ilgametė vedėja — Ir. Smieliauskienė.
Vilniaus universitete šią vasarą buvo surengti lituanistiniai kursai užsienio lietuvių jaunimui. Juose dalyvavo 17 kursantų (iš JAV 12, Kanados 4, V. Vokietijos 1).
New Yorko lituanistinė Maironio mokykla nuo 8 metų praplečiama į 10 metų. Būtų buvę reikalinga tai ir anksčiau padaryti. Daug mažesnė Bostono lietuvių kolonija nuo pat pradžių turi 12 metų šeštadieninę mokyklą.
— Lietuviai sportininkai buvo išvykę rungtynėms į Europą. Rungėsi su įvairių valstybių sporto komandomis, bet nelygia sėkme: tinklininkės iš 15 rungtynių laimėjo 12, pralaimėjo 2 ir 1 sužaidė lygiomis, tačiau krepšininkai iš 15 rungtynių laimėjo tik 5.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai