Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
HAMILTONO LIETUVIŲ MERGAIČIŲ CHORO "AIDAS" PENKMETI MININT PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Domeika   
Daugelį metų gerai žinomas visuomenės veikėjas Jeronimas Pleinys džiugino hamiltoniečius, atkvies-damas geriausių meninių vienetų — solistų ir rašytojų — iš įvairių Š. Amerikos vietovių. Pagaliau jam kilo mintis įsteigti ir pačiame Hamiltone meninį vienetą, kuris reikštųsi ne tik čia ir Š. Amerikoje, bet pasiektų ir Europą. Tas meninis vienetas yra mergaičių choras "Aidas".

Pasitaręs su prel. dr. J. Tadarausku ir gerai žinomu dirigentu bei solistu Vaclovu Verikaičiu, 1970 sausio 11 J. Pleinys paskelbė mergaičių nuo 14 m. amžiaus pirmąją choro repeticiją. Mergaitės neapvylė — atvyko 39, ir jų skaičius nuolat didėjo, pasiekdamas 50 - 60 chorisčių. Choras, vadovaujamas V. Verikaičio, kuris yra baigęs Toronto konservatoriją kaip chorvedys, solistas, muzikos mokytojas ir studijavęs kompoziciją, šuoliais žengė pirmyn.

Pirmasis pasirodymas įvyko 1970 kovo 1 šv. Kazimiero akademijoje. Gegužės 2 abiturientų pagerbimo baliuje choro pasiklausyti susirinko 400 žmonių. Po to "Aidas" lapkričio 14 dainavo Toronto "Varpo" ir verslininkų renginiuose, o lapkričio 15 — Kristaus Karaliaus šventės akademijoje.

1971 sausio 23 choras pasirodė Medžiotojų klubo baliuje Hamiltone, vasario 14 — Vasario 16-sios minėjime, vasario 28 — Londone, Ont, taip pat Vasario 16-sios minėjime. Tada "London Free Press" taip rašė: "The spirited singing of a 52-voice Lithuanian girls choir from Hamil-ton, directed by Vaclovas Verikaitis was a high point at the program". Tų metų kovo 14-tą reikia laikyti choro istorine diena, kai įvyko ne tik koncertas, bet ir choro krikštynos. Tą dieną ir "užgimė" "Aidas", pačių mergaičių pasirinktu vardu. Buvo 54 choristės ir 500 svečių.

Krikštynoms vadovavo choro iniciatorius ir administratorius J. Plei-nys. Kūmais paprašyti A. Liaukų s, M. Kvedarienė, D. Enskaitienė ir dr. V. Kvedaras. Liudininkai: prel. dr. J. Tadarauskas, gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, K LB pirm. dr. Čepas ir choro vadovas V. Verikaitis. Kartu buvo atžymėta ir sol. V. Verikaičio 25 m. muzikinės veiklos sukaktis. Nesuminėsiu sveikinimų, čekių ir gėlių. Pasakysiu tik, jog "Aidas" susilaukė tokio šilto žiūrovų įvertinimo, kad neįstengė išpildyti nuolat prašomų pakartojimų.

"Aido" veiklos dirva išsiplėtė: balandžio 28 jis koncertavo Kiwanis muzikos festivalyje Hamiltone, birželio 6 — Ontario Place Toronte, birželio 13 — 1941 m. Lietuvių tautos sukilimo minėjime Chicagoje, birželio 30 — Tautybių Karavane Toronte, liepos 4 — JAV ir Kanados Lietuvių 4-toj dainų šventėj Chicagoje, rugsėjo 18 — tautos šventės minėjime Hamiltone, spalio 2 — "Ateities" klubo koncerte Clevelan-de, spalio 10 — 17-tos Kanados Lietuvių dienos koncerte St. Catarines, spalio 30 — Lietuvių Bendruomenės koncerte Hartforde ir lapkričio 6 — "Aido" metiniame koncerte Hamiltone.

1972 metus "Aidas" pradėjo "Tėviškės Žiburių" baliuje Toronte. Balandžio 15 dainavo Lietuvių Bendruomenės koncerte New Yorke, apie kurį "Darbininkas" rašė: "Dirigentas yra pats solistas, ir jo įtarpai duoda daug įvairumo . . . Kur dainavo su choru, išgavo lyg naują dimensiją — priartėjo prie operos įspūdžio" .... Gegužės 28 "Aidas" dalyvavo Marijos Dienoje Hamiltone, birželio 14 — Baltų Federacijos Kanadoje išvežtųjų minėjime Toronte, liepos 8 — CH.I.N gegužinėje Toronte, liepos 15 — antrojo jaunimo kongreso uždaryme Toronte, rugsėjo 9 — tautos šventės minėjime Toronte, spalio 8 — 18-je Kanados Lietuvių Dienoje Montrealyje, lapkričio 23 — Kariuomenės šventės minėjime Delhi, Ont. Šitaip našiai prabėgo "Aido" 3 metų veikla.

"Aidas" 1973 metus pradėjo (11.11) Vasario 16-sios minėjimu Hamiltone. Kovo 24 vėl jį matome Toronte tautinių šokių grupės "Gintaro" koncerte, o balandžio 29 — "Švyturio" Jūrų Šaulių koncerte Detroite. Gegužės 12 "Aidas" dalyvavo Baltimorėje Tautinės S-gos Baltimorės skyriaus koncerte. "Dirvoje" S. M. rašė: "Aido" mergaičių skaidrūs balsai ir sodrus, iškalbingas dirigento baritonas skambėjo puikiu muzikiniu deriniu". Gegužės 13 "Aidas" apsilankė Phi-ladelphijoje "Vilties" choro ir L.B. apylinkės valdybos koncerte. Birželio 3 jis koncertavo Hamiltone Aušros Vartų parapijos 25 m. minėjime. Birželio 17 dalyvavo birželio trėmimų minėjime Estų vasarvietėje, o 26 "Aidas" pasirodė Toronte Karalienės lankymosi proga ir Tautybių karavane.

Energijos nepritrūksta nei choristėms, nei vadovams. Rugsėjo 15 "Aidas" koncertavo tautos šventės minėjime Hamiltone, spalio 5 — Lietuvių Dienos jaunimo vakare Toronte, lapkričio 17 — Kariuomenės šventėje Delhi, Ont., lapkričio 24 — Kariuomenės šventėj Hamiltone, gruodžio 1 — Vliko seime Toronte, gruodžio 8 — aplankė Sudburį Kariuomenės šventės proga. Beje, "Aido" didžiausias įnašas į lietuvių dainų lobyną 1973 m. yra įdainavimas ir išleidimas ilgo grojimo plokštelės "Baltos Gėlės".

Penktieji "Aido" veiklos metai (1974) išjudino visą Hamiltono lietuvių koloniją — vykstame Europon. Reikia lėšų. Išsijuosęs dirba lėšoms telkti komitetas, vadovaujamas H. Norkuvienės. Įsijungia Tėvų Komitetas, įsijungia visa lietuvių kolonija ir pačios choristės. Rūpi ne tik lietuviška reprezentacija, bet ir aplankyti Europą. Surenkama nemaža pinigų suma. Trūkumus papildo tėvų piniginės.
"Aidas" dar paminėjo Vasario 16-ją (11.10) ir balandžio 27 surengė savo metinį koncertą Hamiltone. Balandžio 10 jis dalyvavo Molsono festivalyje Toronte, birželio 14 — trėmimų minėjime latvių vasarvietėje, birželio 20 — Gage parke tautybių festivalyje Hamiltone. Administratoriaus ir energingos H. Norkuvienės dėka federalinė valdžia padėjo pasiekti Winnipegą ir birželio 30 dalyvauti ten 20-je Kanados Lietuvių Dienoje, o liepos 1 — \Vinni-pego miesto šimtmečio iškilmių atidaryme. Liepos 31 "Aidas" vėl pasirodė Dundurn parke Hamiltone.

Pagaliau atėjo ir rugpiūčio 15 d. Prie Aušros Vartų šventovės atvyko kelionės vadovybė: J. Pleinys, H. Norkuvienė, M. Borusienė, V. Morkūnienė ir 49 aidietės. Prel. dr. J. Tadarauskui sukalbėjus maldelę ir visų susirinkusių vardu J. Pleiniui ir H. Norkuvienei prie Marijos uždegus žvakes, autobusas pajudėjo To-rontan, kur prisijungė ir nuolatinis akompaniatorius Jonas Govėdas. Lėktuvu per Montrealį ir Paryžių "Aidas" pasiekė Londoną. Jo ten laukė londoniečiai ir meno vadovas V. Verikaitis. Liepos 17 po pietų įvyko repeticija to vakaro koncertui Commonwealth Instituto salėje. Koncertą globojo Ward Comell (Agent General for Ontario in U. K.), kuris gražia kalba pristatė chorą susirinkusiems. Jų tarpe netrūko Lietuvos ir kitų valstybių diplomatų bei aukštų pareigūnų. Susirinko apie 400 žmonių. Minėtas Ward Cornell išreiškė didelį pasitenkinimą "Aido" dainavimu bei muzikalumu. AnglijosHamiltono lietuvių mergaičių choras "Aidas". Kairėje vadovas sol. Vac. Verikaitis

valdyba daug dirbo, kad kon-certavimas būtų sėkmingas.

Rugpiūčio 18 — kelionė į Man-chesterį. Ten socialinio lietuvių klubo vaišės. Po jų vykstama St. Chad šventovėn, kur prel. J. Gutauskas atlaikė mišias, lydimas "Aido" giesmių. Skubama ukrainiečių klubo salėn koncertuoti, koncertą ruošė ir chorą globojo Manchesterio Lietuvių Katalikų Bendrija. Salė pilnutėlė — 700 žmonių iš įvairių Anglijos ir net Airijos vietovių. "Aidą" lydėjo nuolatiniai plojimai ir reikalavimai kartoti dainas. Po koncerto — vaišės ir šokiai. Be poilsio teko grįžti Londonan. Rugpiūčio 19 buvo poilsio diena: "Aidas" pietavo On-tario House kaip Ward Cornell svečias. Rugpiūčio 20 atsisveikinta su Anglija.

Rugpiūčio 21 jau Hamburge — kun. V. Šarkos globoje. Rugpiūčio 22 kun. V. Šarka atidarė Hamburgo Lietuvių savaitę, kur "Aidas" atliko lietuvių liaudies dainų programą. Spaudos atsiliepimas: "... Jis (V. Verikaitis) pademonstravo savo intensyvų darbą Kanadoje. Visiems susirinkusiems buvo labai malonu gėrėtis to darbo vaisiais ir pasidžiaugti dideliu dainininkų bei dirigento V. Verikaičio entuziazmu". Rugpiūčio 23 "Aidas" aplankė Hamburgo miesto rotušę. Priėmė ir pasveikino jį senato kultūros ir mokslo reikalams direktorius Bonnet. "Aidas" šeimininkų garbei padainavo po vieną dainą lietuviškai, vokiškai ir angliškai. Vakare "Aidas" jau Hamburgo televizijos studijoj, kur sudainavo vokišką ir lietuvišką dainą. Kiek vėliau teko pasirodyti televizijoje su vokiška daina.
Teko skubėti į didžiąją koncertų salę Hamburgo universitete, kur gausiai rinkosi publika. Netrūko jaunimo, senimo ir valdžios atstovų iš įvairių kraštų. Įžengus 49 aidietėms, pasipuošusioms tautiniais drabužiais, ilgai plota joms, pianistui J.. Go dui ir dirigentui V. Verikaičiui. Koncertą gerai įvertino korespondentai ir muzikai.
Rugpiūčio 24 "Aidas" turėjo progos giedoti Budriūno Mišias ir Liur-do giesmę Šv. Ansgaro šventovėje, dalyvaujant lietuviams kunigams ir vysk. von Rudloff, kuris mišių pabaigoje palaimino mūsų jaunimą, tautą, kunigus ir visus tikinčiuosius. "Aidas" turėjo daug progų Hamburge garsinti lietuvius ir Lietuvą.

Rugpiūčio 25 "Aidas" jau Muen-chene "Menininkų namuose". Džiaugtasi choro, dirigento ir akompaniatoriaus susiklausymu. Žmonių buvo net iš Šveicarijos ir Italijos. Rugpiūčio 26 "Aidas" aplankė Muencheno burmistrą, kuris gyrė choristes už tautinių tradicijų tęsimą bei folkloro skleidimą pasaulyje. "Aidas" jam padėkojo 4 dainom. Tos pačios dienos vakarą traukinys pajudėjo Romos link.
Rugpiūčio 27 — "Aidas" prel. L. Tulabos ir prel. A. Jonušo globoje, o 28 — popiežiaus vasaros rezidencijoje. Prelatų dėka "Aidas" audiencijoj gavo ne tik geriausią vietą, bet, kaip rinktinis choras, giedojo bei dainavo popiežiui lietuviškai! Gražūs lietuvaičių tautiniai drabužiai atkreipė gal 10 tūkstančių žmonių dėmesį. Viršūnė pasiekta, kai popiežius Paulius VI atėjo pas ai-diečius ir dirigentas bei 3 mergaitės galėjo su juo pasisveikinti. Ta pačia proga šv. Tėvas palaimino iš Lietuvos gautą bažnytinę vėliavą. Rugpiūčio 29 "Aidas" Vatikano radijo stotyje įvainavo dainų bei giesmių transliacijoms į Lietuvą. Ir žodžiu perduoti linkėjimai Lietuvai. Yra žinių, kad lietuviai tėvynėje girdėjo "Aido" sveikinimus, dainas ir giesmes. Rugpiūčio 30 "Aidas" lankė Romos žymiąsias vietas ir atsisveikino su šio miesto lietuviais dvasiškiais. Hamiltone lėktuvo laukė ne tik tėvai, bet ir būrys tautiečių su sveikinimo plakatais.

Kelionės ir nuovargis nesusilpnino "Aido" veiklos. Rugsėjo 21 jis dalyvavo Anapilio prisikėlimo iškilmėse Mississaugoje, o spalio 12 — Tautinės S-gos koncerte Baltimorėje. Susilaukta šilto baltimoriečių priėmimo. Lapkričio 6 d. "Aidas" koncertavo Barton bibliotekoje Hamiltone, 28 d. — ten pat kalėdiniame tautybių festivalyje, 30 d. — Balfo koncerte Chicagoje.

Prof. Vladas Jakubėnas rašė: "Mergaičių choras ' Aidas' yra gerai susidainavęs, skambių, jaunų balsų, grynos intonacijos, tikslaus ritmo. Tai nuopelnas choro vadovo, žinomo solisto, bas-baritono Vaclovo Verikaičio ir, suprantama, taipgi jaunimo, kuris nori dainuoti ir pasiduoda savo vadovo disciplinai". Štai apie chorvedį: "Itališkai V. Verikaičio padainuota arija iš Mozarto "Figaro vestuvių" kėlė klausimą: kodėl mes jo negirdime Chicagos Lietuvių operoje? Jo malonaus tembro, gerai valdomas balsas ir aktoriškai nuspalvintas atlikimas sudarytų malonų įnašą mūsų scenoje". Apie akompaniato-rių: "J. Govėdas pasirodė, kaip pianistas su lengva technika, tikslus, subtilus". Apie repertuarą prof. V. Jakubėnas rašė: "Ko programoje trūko? Vienos kitos lyriškai melancho-linės dainos. Tai įneštų malonaus kontrasto. Antra, trūko nors vieno kiek stambesnio, komplikuotesnio veikaliuko. 'Aido' choras tokį sugebėtų atlikti, nes ir Dvoržako simfonijos II dalies melodijoje — Namo' įžangos chromatiniai staigios moduliacijos praskambėjo nuostabiu grynumu". Be to, prof. V. Jakubėnas pastebi: "Išeivijoje šis įvairialy-tės literatūros trūkumas dabar jau yra žymia dalimi pataisytas. Lietuvių Bendruomenės kultūros fondo leidinys "Dainos chorams" užpildys daug spragų". Tai paskutinis "Aido" 1974 m. koncertas. Veiklos penkmetį atžymint, tenka dar pridėti ilgo grojimo plokštelę "Keliaujame su daina", nors įdainuota 1975 m.
Ta pačia proga noriu šiek tiek paliesti ir 1975 m. "Aido" veiklą. Sausio 25 įvyko dirigento ir solisto V. Verikaičio 50 m. amžiaus sukakties minėjimas Toronte, kur pasirodė ir "Aidas". Dabar žodis ir apie patį dirigentą.

V. Verikaitis gimė 1924 m. gruodžio 31 Kaune. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Dalyvavo Vilniaus operos chore ir lankė muzikos mokyklą. II-sis pasaulinis karas jį nubloškė į Vokietiją. Dalyvavo J. Štarkos vyrų chore Dillingeno stovykloje. Pereinamoje stovykloje suorganizavo mišrų chorą ir oktetą. 1947 Toronte tęsė muzikos studijas. Vargoninkavo Prisikėlimo par., įsteigdamas mišrų ir vaikų chorus bei orkestrą. Suorganizavo vyrų kvartetą, kuris pasirodė įvairiose Kanados ir Š. Amerikos lietuvių kolonijose. Dainavo C.B.C. radijo programoje "Songs of my People". Solistu dainavo Canadian Opera Co. pastatymuose. Dalyvavo ir Stratfordo operetėse. Dažnai pasirodydavo televizijos ir radijo programose. Įsigijęs mokytojo teises, dėstė muziką mokyklose, suorganizuodamas chorus ir orkestrus. 1959 m. vargoninkavo Aušros Vartų bažnyčioje Hamiltone. Ten taipgi įsteigė mišrų ir vaikų chorą. Dalyvavo operų pastatymuose ir Toronto Filharmonijos choro koncertuose solistu. Kaip minėta, sausio 11 Hamiltone suorganizavo mergaičių chorą, kuris vėliau buvo pavadintas "Aidu". Dirigento muzikinio išsimokslinimo ir pedagoginio sugebėjimo dėka "Aidas" šiandien ne tik gyvuoja, bet ir nuolat daro pažangą.

Pagaliau dar pažymėtina, kad 1975 vasario 15 "Aidas" atliko programą Vasario 16-sios minėjime Hamiltone, Vasario 16-sios minėjime Londone, Ont. ir balandžio 26, nors pavėluotai, koncertu atšventė savo penkmetį Hamiltone. "Aidas" nepamiršo nė Montrealio. Gegužės 10 Verduno Catholic High School salėje suruoštame koncerte buvo pilna žmonių. Stai ištrauka iš buvusios Kauno Operos solistės E. Kardelienės aprašymo: "V. Verikaičio diriguojamas mergaičių choras labai disciplinuotas. Dainuoja, puikiai interpretuodamas kūrinius, skambėdamas kaip viena styga ir tvirtai išlaikydamas tonacijas".

Baigdamas aprašymą, norėčiau palinkėti administratoriui J. Pleiniui, choro vadovui V. Verikaičiui, aidie-tėms, lėšų teikėjams ir jų vadovei H. Norkuvienei, Tėvų Komitetui ir visai Hamiltono lietuvių kolonijai įgyvendinti dar vieną "Aido" siekimą — aplankyti Pietų Amerikos lietuvius.
J. Domeika


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai