Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO MENO PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulė Jautokaitė   
Š.m. vasario 22 d. Chicagos Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje buvo atidaryta paroda, suruošta Lietuvių Dailės Instituto, kurioje dalyvavo Instituto nariai ir kiti kviestieji menininkai: M. Ambrozaitienė, A. Ambrozaitytė, V. Balukienė, A. Dargis, J. Daugvila, P. Domšaitis, I. Gražutis, V. Ignas, B. Jameikienė, J. Kelečius, E. Kubbos, E. Marčiulionienė, A. Marčiulionis, J. Marks, J. Mieliulis, R. Mozoliaus-kas, Br. Murinas, J. Paukštienė, V. Petravičius, Z. Sodeikienė, H. Šalkauskas, A. Valeška, R. Viesulas, V. Vizgirda, K. Žvironas, G. Žumbakienė ir R. Matuzonytė-Ingelevičienė.

Šioje meno parodoje dalyvauja dailininkai, meno studijas baigę ir jau jame pasireiškę nepriklausomoje Lietuvoje, dailininkai, meną studijavę ir baigę po karo Europoje, ir dailininkai, menui pasiruošę jau Amerikos meno mokyklose. Dvidešimt septyni menininkai išstatė apie penkias dešimtis kūrinių, tarp kurių yra tapyba, grafika, vitražai, gobelenai, keramika ir skulptūra. Kaip įprasta matyti, grupinės mūsų dailininkų parodos reprezentuoja įvairias technikas, kryptis, stilius, kompozicijas, formas, spalvas. Aukščiau minėti menininkai tvirta ir savimi pasitikinčia ranka kūrybingai apvaldo savo pasirinktą medžiagą.

Tarp šios parodos dalyvaujančių dailininkų, kurie jau seniai parodų lankytojams pažįstami savo pavardėmis ir kūriniais, didžiausia naujiena buvo Pranas Domšaitis. Jis, pats parodos dalyvis, šiemet švęstų šimtą metų nuo savo gimimo, o mes apie jį tiek mažai žinome. Jis naujenybė ne tiktai savo meno darbais, bet ir labai spalvingu gyvenimu. Dailininkas gimė 1880 Mažojoje Lietuvoje. Anksčiau pasirašė vokiškai Franz Domscheit, o vėliau jau lietuviškai — Pranas Domšaitis. Apkeliavo daug kraštų: Vokietiją, Rusiją, Prancūziją, Olandiją, Italiją, Angliją, Rumuniją, Turkiją. Pagaliau po karo apsigyveno Pietų Afrikoje, kur jis ir mirė 1965 m.

Ši paroda duoda mums progą susipažinti su pačiu vyriausiu ir mažiausiai mums pažįstamu dailininku Pranu Domšaičiu. Tik keli jo kūriniai parodo jo charakteringą bruožą. Jo potepiai yra tvirti su stora, laužyta linija. Spalvas naudoja turtingas ir niūriai sodrias. Jam svarbiau ekspresyvi išraiška negu detalės. Dailininkas Domšaitis atstovavo ekspresionistų periodui, kur menininkai buvo susikoncentravę perduoti ne tai, ką matome iš paviršiaus, bet tai, ką ir kaip žmogus pajaučia savo viduje — dvasiniame pasaulyje.

Turbūt geriausiai šią Lietuvių Dailės Instituto surengtą parodą apibūdino jos rengimo vadovas dail. A. Valeška savo žodyje, tartame parodos atidaryme: "Šioje parodoje matome lietuvio nesustingusį kūrybingumą ir suformuotą bendrą lietuvišką
charakterį, nežiūrint individualaus kūrėjo idealų, gyvenamos vietos, kūrybinės išraiškos ir pasirinktos medžiagos". Saulė Jautokaitė


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai