Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Lietuvių krikščionių demokratų konferencijoje birželio 24-25 išrinkta nauja valdyba, į kurią įeina: VI. Šoliūnas, P. Povilaitis, St. Lūšys, A. Venckus, R. Tričytė, A. Viliušis, E. Vilimaitė, J. Paškus, St. Dubauskas ir J. Inžiūra.
— Lietuvių tautinių šokių šventė, JAV LB iniciatyva liepos 6 d. surengta Chi-cagoje, sutraukė daugiau kaip 10,000 žmonių. Dalyvavo 2,300 šokėjų, atvykusių i? JAV, Kanados, Anglijos, V. Vokietijos ir Brazilijos. Apie šokių šventę plačiau bus ateinančiame Aidų numeryje.
— Baisiojo Birželio išvežimai, su kuriais šiemet sutapo ir Lietuvos okupacijos 40 m. sukaktis, buvo plačiai paminėti visose JAV. Philadelphijoje minėjimas įvyko viešoje aikštėje su 24 valandų budėjimu ir skoningais informaciniais plakatais ant vertikalinių plokščių. Tą įvykį po kelis kartus paskelbė penkios televizijos stotys ir aprašė Philadelphia In-quirer ir Bulletin. Prie minėjimo daugiausia prisidėjo jaunimas. Labai svarbus buvo kard. Krol laiškas visiems klebonams, skelbiąs birželio 15 Maldos dieną už Lietuvą. Birželio 15 d. taip pat labai įspūdingos gedulo pamaldis už Lietuvą buvo ir Šv. Vardo katedroje Chicagoje, į kurias susirinko daugiau kaip 2,000 lietuvių. Pamaldas ruošė 45 lietuvių organizaciniai vienetai.
— Pavergtų tautų savaitę (liepos 13 - 20) paskelbė JAV prez. Jimmy Carter. Ta proga daugelyje vietų rengta pamaldos ir demonstracijos. Ypač pažymėtina liepos 13 New Yorke pamaldos Šv. Patriko katedroje ir demonstracija Central Parke, kurioje pasirodė 30 tautybių.
— Lietuviai jaunuoliai prie Sovietų pasiuntinybės Washingtone demonstravo liepos 18. Norėdami sukelti daugiau dėmesio pavergtai Lietuvai, jie buvo net prisirakinę prie pasiuntinybės tvoros. De-monstruotojams pavyko išskleisti didelį priešsovietinį plakatą, kol JAV policijos buvo areštuoti. Apie tą įvykį rašė spauda. Demonstracijose dalyvavo 18 asmenų, tarp kurių kun. K. Pugevičius ir Simas Kudirka. Organizavo Jaunimo sąjunga.
— JAV Valstybės sekretorius Edmund Muskie liepos 29 Rytų Europos etminių grupių organizacijų atstovus painformavo apie Madrido konferenciją. JAV delega-
jai Madrido konferencijoje vadovausiąs Griffin Bell, buvęs Valstybės prokuroras.
— Simas Kudirka
, pakviestas Australijos LB, birželio mėnesį aplankė to kontinento lietuvius, aiškindamas savo išgyvenimus ir Sovietų Sąjungos priespaudą Lietuvoje.
— Kard. John Cody Lietuvių katalikų religinei šalpai paaukojo 1,000 dol.
— Jonas Kavaliūnas, JAV LB Švietimo tarybos pirm., kuratorijos išrinktas Vasario 16 gimnazijos direktoriumi.
— Tautos Fondo metinis suvažiavimas
įvyko gegužės 24 Kultūros Židinyje New Yorke. Tautos fondo tikslas — finansuoti Vliko veiklą.
— Pabaltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose Otawoje buvo gegužės 28 d. Dalyvavo Pabaltijo valstybių konsulai, 60 parlamento narių, Vatikano atstovas pronuncijus arkivysk. A. Palmas, JAV, Australijos ir Venecuelos atstovai. Taip pat Kanados vidaus reikalų ministras R. Kaplan, daugiakultūrių reikalų ministras J. Fleming ir užsienio reikalų ministras M. R. MacGuigan, kuris pasakė ir pagrindinę kalbą. Meninėje dalyje lietuviam atstovavo op. sol. Gina Čap-kauskienė. Jai dainuojant, akompanavo Jonas Govėdas.
— Pasaulio, JAV ir Kanados LB politinė konferencija buvo sušaukta birželio 8-9 Washingtone. Paskaitas skaitė prof. dr. V. Vardys ir dr. B. Nemickas.
— Septintoji Baltų studijų konferencija buvo VVashingtone birželio 5-8. Gaila, kad tiek prieš konferenciją, tiek po konferencijos labai menkai tebuvo informuota lietuvių visuomenė.
— Californijos Lietuvių diena, kasmet ruošiama Šv. Kazimiero parapijos, birželio 22 pasižymėjo vertinga kultūrine programa. Koncertui buvo pakviesti solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, kuriems akompanavo Raimonda Apeikytė, literatūrai — Aloyzas Baronas. Ta proga suruošta Adomo Galdiko dailės paroda (taip pat iškabinti ir kitų dailininkų darbai).
— Veiksnių konferencija birželio 21 d. įvyko Kultūros židinyje New Yorke. Dalyvavo Diplomatinės tarnybos, Vliko, Alto, Balfo ir kitų organizacijų atstovai. Diskusijos bei nutarimai daugiausia lietė Madrido konferenciją.
— N. Pr. Marijos seserų vienuolijos (Putnam, Conn.) vyriausia vadove išrinkta Ses. Aloyza, Šv. Pranciškaus seserų vienuolijos vyr. vadove išrinkta Ses. Marian.
— Naują JAV Lietuvių jaunimo sąjungos valdybą sudaro: Virgus Volertas, pirm., Jūratė Krokytė - Stirbienė, Rimantas Stirbys, Vyt. Volertas, Jr., Algis Šal-čiūnas, Vytautas Maciūnas, Vidmantas Rukšys. Ši valdyba išrinkta 1980 vasario mėnesį. Visi nariai yra iš artimų Phila-delphijos apylinkių.

— Pasaulio Lietuvio, PLB leidžiamo žurnalo, nuo 1978.VIII.6 iki 1979.XII.31 pajamos buvo $29,420. Išlaidos $32,550. Nuostolis: $3,130. Žurnalo redakcija dirba be atlyginimo.
— Radijo konkurso premijos, pirmą kartą skirtos JAV LB Kultūros tarybos, paskirstytos šitaip: pirmoji premija — Bostono Laisvės varpui ; antroji — Kalifornijos radijo Klubui Los Angeles; trečioji — Laisvės žiburiui New Yorke.
— IX-sios JAV LB Tarybos prezidiumą sudaro: Vytautas Izbickas, pirm., Česlovas Mickūnas, Romualdas Veitas, Mykolas Drunga ir Vaiva Vėbraitė — vicepirmininkai. Jie visi iš Bostono apylinkių. Taryba tvarko įstatus, nustato valdybai veiklos gaires ir prižiūri darbą. JAV LB Taryba ir Krašto valdyba renkamos trejiems metams.
D a i l i n i n k u o s e. — Albinui Elskui paskirta National Endowment for the Arts 1980 — 10,000 dol. Craftsmen's Fellowship Grant premija už atliktus darbus vitražų srityje. Eva Kubbos Archi-baldo dailės parodoje Sydnėjuje, Australijoje, jau šeštą kartą gavo žymiąją Prin-go premiją, skiriamą geriausiam dailininkui.

J u b i l i a t a i. 80 metų: Ignas Malėnas, pedagogas, universiteto lektorius, mokyklinių vadovėlių autorius, — vasario 14 d.; Fabijonas Neveravičius, rašytojas.
— liepos 19 d.; Juozas Andrius, pulkininkas, kartografas, — spalio 1 d. 75 metų: Adolfas Valeška, dailininkas, — kovo 15; dr. A. Gerutis, diplomatas, žurnalistas, visuomenininkas, — liepos 21. kun. Pijus Brazauskas, sielovados darbuotojas, dailininkas — lapkričio 28 d. 6C metų: Juozas Stempužis, visuomenininkas, Clevelando Tėvynės garsų radijo vadovas — birželio 24 d.; 50 metų: Romas Kezys, visuomenininkas, Laisvės žiburio radijo vadovas New Yorke, — sausio 16; kun. Gediminas Kijauskas, SJ sielovados darbuotojas, — birželio 29 ei

M i r t y s. — Aldona Augustinavičienė-Nasvytytė, kultūrininkė - visuomenininke
— balandžio 21 Clevelande; kun. Petras Ažubalis , Toronto Anapilio statytojas ir Lietuvos kankinių parapijos klebonas, pasižymėjęs organizaciniais ir visuomeniniais darbais — liepos 12 d. Toronte; Jonas Gudauskas, buvęs Apeliacinių rūmų teismo pirm. ir teisingum: ministras — balandžio 4 d. Chicagoje Jonas Našliūnas, teisininkas, — birželi c 22 d. Chicagoje; J. Lanskoronskis, pulkininkas, — rugpjūčio 3 Belgijoje.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai