TURINYS Spausdinti
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai .............................................................................................. 1
Romualdas Lukošiūnas — Sovietų moralinio teroro dokumentas ................................................... 5
Antanas Maceina — Filosofijos keliu ............................................................................................... 11
1978 metai .......................................................................................................................................... 16

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Mikas Šileikis — Adomui Varnui 100 metų ...................................................................................... 36
Leonardas Andriekus - Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. amžiaus sukakčiai) ................... 37
Algis Šimkus — Aidams paremti koncertas Chicagoje ..................................................................... 39
Mūsų buityje ........................................................................................................................................ 39

KNYGOS
Saulius A. Girnius — Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai ............................................................ 40
Antanas Mažiulis — Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) ...... 44
V. M. Cukuras: Vertingas lietuvio teologo palikimas (Pranas Manelis: Kristus ir Eucharistija) ... 45
Ses. O. Mikailaitė — Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) ....................................................................... 47
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................. 48
Šis numeris iliustruotas Adomo Varno, Viktoro Vizgirdos ir Romualdo Lankausko kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Adomo Varno "Bangose". Viršelių 4 psl. to paties dailininko piešinys — dr. J. Basanavičiaus portretas. Taip pat Adomo Varno, Viktoro Vizgirdos, prel. Jono Kučingio, dr. Jono Balio, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos ir Zenono Ivinskio antkapio nuotraukos. V. Simankevičiaus piešinys: Alfonso Nykos-Niliūno atvaizdas — 3 psl.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia Bogota).
JANUARY, 1979
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postąge paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940