Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ADOMUI VARNUI 100 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda pagerbti šimtamečiui profesoriui Adomui Varnui. Nežiūrint sniego audros, salė buvo pilna jo gerbėjų, kitiems pritrūko vietų.

Akademiją atidarė Varnui pagerbti komiteto pirmininkas inž. Domas Adomaitis. Programai vadovauti jis pakvietė Mariją Rudienę. Invokaciją sukalbėjo ir žodžiu jubiliatą sveikino vysk. V. Brizgys. Be to, jį sveikino gen. konsule Juzė Daužvar-dienė ir kun. Ansas Trakis. Buvo perskaityti dar šie sveikinimai: JAV prezidento J. Carterio, Lietuvos diplomatijos šefo Lozoraičio iš Romos, senatoriaus Charles Percy, Chicagos burmistro Bilandiko, dr. K. Valiūno, dr. K. Bobelio, komp. J. Žilevičiaus ir daugelio kitų asmenų bei organizacijų.

Pagrindinę kalbą pasakė Varpo redaktorius Antanas Kučys. A. Juodvalkis PLB vardu įteikė Varnui kun. Mindaugo medalį. Solistės Margarita Momkienė ir Genovaitė Mažeikienė padainavo keletą dainų muz. Jurgučiui akompanuojant. Mikas Šileikis, Varno parodos komisijos pirmininkas, apibūdino jubiliato kūrybos keturis laikotarpius ir atidarė parodą.

Išleistas Varno paveikslais gausiai iliustruotas 20 psl. akademijos ir parodos katalogas.
Po akademijos jo darbų paroda buvo perkelta į nuolatines Čiurlionio galerijos patalpas Midland Savings banko rūmuose, 4038 Archer A ve.; ją buvo galima lankyti iki gruodžio mėn. pabaigos

Dailininkas prof. Adomas Varnas, minėdamas savo 100 metų amžiaus sukaktį, apvainikuoja reikšmingą kūrybinį laikotarpį. Jis gimė 1879 sausio 1 Joniškyje, Šaulių apskr., bet likimas jį privertė palikti tą kraštą, kurį visa širdimi mylėjo ir kuriam dirbo.

Gruodžio 2-3 suruoštoje apžvalginėje parodoje, žinoma, buvo ne viskas, ką Adomas Varnas savo garbingojo amžiaus tėkmėje yra sukūręs. Matėme tiktai dalį jo kūrybos, daugiausia iš vėlesnio laikotarpio. Savo gyvenime jis yra nutapęs arti pusantro tūkstančio paveikslų, per per porą šimtų portretų, sukūręs apie 500 grafikos darbų, šimtus šaržų m kitų meno darbų.

Po pirmojo pasaulinio karo A. Varsas didele dalimi prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir lietuviškos meno kultūros formavimo. Jis buvo pedagogas, visuomeninkas ir sistemingai atsidavęs savo pašaukimui — dailei.

A. Varno jaunystės ir mokslo melu nebuvo kloti rožėmis, o amžiaus na6ta ir gyvenimas išeivijoje sumažino jo kūrybines galimybes. Be kit7 stambesnių paveikslų, Varnas sutarė monumentalų, kapitalinį darbąi — "Mindaugo vainikavimą", kūlis pareikalavo ilgesnio laiko, bet tavo ištesėtas iki galo. Betarpiškai sunku jo kūrybos įspūdingumą ir vientisumą nušviesti, neturint visos kūrybos vaizdo.

A. Varno figūratyvinėje tapyboje yra būdingas portretas. Jo portretuose didelę reikšmę turi fonas, glaudžiai siejamas su vaizduojamu asmeniu, papildas portreto rimtumą, padarydamas atitinkamą nuotaiką ir vaizdą.
tapybinių netikėtumų jo kūryboje nėra — viskas konkretu ir rimta. Išmąstytas vaizdas bei plastiškumas nepakartojamas.

A. Varno portretuose matomas psichologinis ir jausminis pradas; taip pat ir peizažuose visi kūrybiniai elementai susilieja į visumą. Tičiau žmogus jo kūryboje pirmauja, net gamtovaizdis retai apsieina be žmogaus ar jam artimos aplinkos

Varno amžininkų jau nėra gyvųįų tarpe: Čiurlionio, Kalpoko, Rimšos, Žmuidzinavičiaus, Ulianskio ir kitų vaizduojamojo meno darbininkų. Kizti žengė tik pirmuosius žingsnius I estetinį pasaulį. Varnas buvo pirmas Meno mylėtojų draugijos steigėjų. Lietuvai atsikūrus, buvo Kaulį meno mokyklos profesorius, jaunoįo menininkų prieauglio ugdytojas.

Prof. Adomo Varno įnašas į mūrį kultūrinį gyvenimą yra didelis. Su pagarba tenka jį sveikinti ir linkėti jam geriausios sveikatos, sulaukus 100 metų amžiaus!

Deja, ligi šiol neturime jo monografijos, kai jaunesnieji jo kolegos Paulius Augius, Adomas Galdikas ir Povilas Puzinas turi puikias monografijas, jiems jau mirus. Būtų nuostolis jos neturėti.
Mikas Šileikis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai