Atsiųsta paminėti Spausdinti
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomas: raidės V-Z, papildymai, visų tomų indeksas, Lietuvos žemėlapis. Redagavo S. Sužiedėlis ir A. Vasaitis. Išleido J. Kapočius. Boston 1978. 540 psl.
Vladas Šlaitas: NESU VĖJO MALONĖJE. Išleido Ateitis 1978. Viršelio aplankas Vilijos Eivaitės. 110 psl., kaina
5 dol., užsisakyti galima šiuo adresu: Ateitis, 16349 Addison, Southfield, Mich. 48075.
Henrikas Radauskas: EILĖRAŠČIAI (1965-1970). Pomirtinė poezijos knyga. Įvadas Alfonso Nykos-Niliūno, spaudai paruošė Jurgis Blekaitis, išleido Vytautas Saulius, Chicago 1978. 100 psl. Kaina
6 dol. Gaunama: Litho . Art Studio, 3143 South Lowe A ve., Chicago, Iii. 60616.
Stasys Santvaras: RUBAJATAI. Iliustracijos — Vytauto K. Jonyno. 182 psl., išleido Juozas Kapočius, Boston 1978. Kaina $7.50. Gaunama LE leidykloje, 395 W. Broadvvay, Boston, MA 02127.
Jurgis Jankus: ANAPUS RYTOJAUS. Romanas. Aplankas — autoriaus. 296 psl. Išleido Ateitis, 1978. Kaina 7 dol. (kietais viršeliais — 9 dol.). Leidyklos adresas: 17689 Goldvvin Dr., Southfield, MI. 48075.
ESAME JŪSŲ TARPE. Leidinys Nekaltai Pradėtosios Mergelės Vienuolijos 60 m. sukakčiai atminti (1918 - 1978). Redagavo sesuo Ona Mikailaitė. Viršelio piešiniai — Ados Sutkuvienės. 47 psl. Putnam 1978.
Aleksandras Pakalniškis: STUDENTO DIENORAŠTIS. Viršelis — Mykolo Morkūno. Išleista Jankaus ir Pakalniškio fondo lėšomis. Chicago 1978. 284 psl. Knygą galima gauti pas autorių: 3948 S. Artesian Ave., Chicago, ILL., 60636.
Mirga Girniuvienė: SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS. Išleido JAV LB Švietimo taryba, Chicaga 1978. Iliustracijos autorės. Galima gauti pas A. Kareivą, 7030 S. Rockvvell St., Chicago, ILL. 60629. Kaina 4 dol.
THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LI-THUANIA. 1977 m. raportas. Redagavo dr. T. Remeikis. Išleido JAV LB Visuomeninių reikalų taryba, 1978. 195 psl., minkštais viršeliais — 4.25 dol., kietais — 7.25 dol. Gaunama šiuo adresu: Mrs. A. Zerr, 708 Custis Rd., Glenside, Pa. 19038.
WORLD LITERATURE TODAY. A Quarterly of The University of Oklahoma. Summer 1978. 356 - 528 psl. Leidinys skirtas Czeslavvui Miloszui.
Alfonsas Šešplaukis: LITUANICA IN EUROPEAN RESEARCH LIBRARIES. Sunderdruck aus dem Gutenberg-Jahr-buch 1978, 381-385 psl.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 22, 23. Išvertė kun. Kazimieras Pugevičius, išleido LRK Kunigų Vienybė. Gaunama šiuo adresu: Lithuanian Catholic Reli-gious Aid, Inc., 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
1979 KALENDORIUS. Išleido Nidos Knygų Klubas. Labai kruopščiai paruoštas ir turiningas kalendorinio mažo formato leidinys su kasdien nuplėšiamais lapeliais, kurių vienoj pusėje dienos, mėnesiai ir vardai, antroje — ištraukos iš rašytojų, visuomenininkų, politikų raštų; taip pat jų gimimo bei mirties datos. Kalendorių užsisakyti galima šiuo adresu: Nida, 1 Ladbroke Gardens, London, WII 2PT, England. Kaina 5 doL