AIDŲ RĖMĖJAI Spausdinti
M e c e n a t a i : Po 150 dol.: kun. prof. dr. Pr. Ragažinskas, Central, NM; po 100 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, CA; Jurgis Jakaitis, Sclieren, Switzerland; po 50 dol.: Kazimieras Brencius, Vincas Ramonas, K. Rimkus, M.D., Chicago, IL; K. Račiūnas, Cicero, IL; dr. K. Ambrozaitis, Chesterton, IN; Charles P. Baltrukonis, Philadelphia, PA; dr. M. Arsti-kaitis, Toronto, Ont., Canada; po 40 dol.: Marytė R. Šalinskienė, Wood-haven, NY; Snieguolė Jurskytė, Phila, PA; po 30 dol.: Algirdas Čepėnas, Chicago, IL; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN; Vytautas Žiaugra, Roslindale, MA; Ona Vaičienė, Hudson, NY; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont., Jonas Gustainis, Don Mills, Ont., dr. J. Sungaila, Toronto, Ont., Canada.
G a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i : Po 25 dol.: Antanas K. Bertulis, Hot Springs, AR; dr. Nida Brinkis, Jonas Činga, A. Dabšys, prel. Jonas Kučingis, kun. dr. Alg. Olšauskas, kun. Vyt. Palubinskas, Vacius Prižgintas, Los Angeles, CA; Jonas Jusionis, M.D., Gražutė, Aloyzas Siručiai, Santa Monica, CA; dr. J. S. Žmuidzinas, Glendale, CA; Pranas Grušas, Agoura, CA; E. R. Kulikauskas, La Paima, CA; Stepas Markus, Culver City, CA; Jonas Prakapas, Bakersfield, CA; Vida Sajus, Nevvhalle, C A; dr. Irena Latukienė, Washington, DC; dr. Juozas Krikščiūnas, kun. Juozas Tautkus, Putnam, CT; kun. dr. Valdemaras Cukuras, Woodstock, CT; kun. Jonas Grigonis, Middleton, CT; Agota Milčienė, Manchester, CT; Mečys Krasauskas, So. Pasadena, FL; Ant. Rugys, Ju-piter, FL; Elena Kačinskienė, St. Petersburg, FL; Jonas Paltarokas, Cicero, IL; Adolf. Armalis, Juozas, J. Baužys, Rimas Černius, Eugenija, Andrius Daugirdai, Linda Dirda, M.D., Stasys Džiugas, A. Grigaliūnas, J. Guo-bužis, Regina Jautokaitė, Elena Juknevičienė, Antanas Juodvalkis, Jonas Juodvalkis, Vitas Kazlauskas, Rožė Kriaučiūnienė, Bronius Kviklys, Juozas Masilionis, Povilas Norvilas, Petras Palubinskas, dr. Petras Rasutis, M.D., W. Skinder, Jonas Šoliūnas, Petras P. Spėtyla, Stasys Tiškevičius, Julija Vailokaitienė — Chicago, IL; P. O. Abromaitis, Lemont, IL; Vyt. Čepėnas, dr. M. Indreika-Biskis, Downers Grove, IL; Algimantas Dikinis, Park Forest, IL; Ed. Olšauskas, Berwyn, IL; K. Pabedinskas, Oak Park, IL; R. Sidrys, M.D., Streator, IL; M. Stankaitienė, Rock-ford, IL; Stasys Tamulionis, NVestern Springs, IL; Stasys Rudys, Michigan City, IN; Vladas Vailionis, Munster, IN; kun. Simonas Morkūnas, SIoux City, IA; dr. Juozas Vydas, Kennebunkport, MA; dr. A. Plateris, Bethesda, MD; Julius Staniškis, Baltimorę, MD; dr. R. Zalubas, Silver Spring, MD; Pranas Averka, A. Keturakis, Ant. Mažiulis, So. Boston, MA; Edm. Cibas, Milton, MA; dr. inž. Jurgis


AIDŲ administracija visiems nuoširdžiai dėkoja