ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Lidija Šimkutė: ANTRASIS ILGESYS (eilėraščiai). Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga 1979. 80 psl.
MATYSIU DIEVĄ. Šermenų malda. Išleido JAV Kunigų vienybė ir Amerikos katalikų tarnyba. Brooklynas 1979. 8 psl
MŪSŲ ŽINGSNIAI. Ohio lietuvių žinios Nr. 5-11. Leidžia Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija sykį savaitėje. Redaguoja Balys Gaidžiūnas, kun. G Kijauskas ir N. Kersnauskaitė. 4 psl.
ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės mirties mėnesinis žurnalas. Red. kun. S Matulis, MIC. 1979 nr. 1. Įvade spausdinamos vysk. P. Brazio, MIC, religinės mintys Vasario 16-osios proga.