ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Petras Gudelis: JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. II dalis: Viešos veiklos laikotarpis (1919.111.22 -XI.20). Išleista autoriaus lėšomis. Brook-lyn 1979. 220 psl., 10 dol.
Kazimieras Barėnas: Kilogramas cuk-RAUS. Novelės. A. Mackaus knygų leidimo fondas, Chicago 1978. 267 psl., 8 dol.
Vincas Pietaris: ALGIMANTAS. Istorinė apysaka. Pirma ir antra dalis. V leidimas. Technikinis redaktorius S. A. Girnius. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, Chicago 1978. 542 psl.
Paulius Rabikauskas, S.J.: DIE GRIJN-
DUNGSBULLE DER UNIVERSITXT VILNIUS. Atspaudas iš žurnalo Archi-vum Historiae Pontificiae, 16, 1978, p 113-170.
William Wolkovich-Valkavičius: Lit-HUANIAN IMMIGRANTS AND THEIR IRISH BISHOPS IN THE CATHOLIC CHURCH OF CONNECTICUT 1893-1915. Kolektyvinio leidinio The Other Catholics (Arno Press, A New York Time> Company, Nevv York 1978) ketvirtasis skyrius, 59 psl. Istorinė studija, apžvelgianti lietuviškų parapijų kūrimąsi Hartfordo vyskupijoje.
Į LAISVĘ, 1978 gruodis, Nr. 74, 80 psl., 3 dol. Pagrindiniai str.: T. Venclova — Dabartinė Lietuvos demografine padėtis, K. K. Girnius — Maceinos socialinė filosofija. Šiame numeryje pateikiamas programinis Lietuvių Fronto Bičiulių credo.
LITUANUS, 1978, Nr. 4, 80 psl. Svarbiausias dalykas šiame numery — A Landsl>ergio ir V. Bakaičio atliktas vertimas iš Lietuvos gautos dramos "A VValk in the Moonlight", kurią amerikiečių scenoj buvo pastatęs J. Jurašav Be to, Liudos Alssen str. apie P. Su-ehemvirto XIV a. poemą. Šio numeriu priedu pridėtas 36 puslapių LituantH 1954-1978 sisteminis turinys. Numerį redagavo K. K. Girnius.
LITUANUS, 1979, Nr. 1, 80 psl. Šiame numery J. Pennar rašo apie sovietinių respublikų atspindėjimą naujojoj sovietų konstitucijoj, Th. E. Bird — poetą Jurgį Baltrušaitį, L. Sidrys — gydytojų rengimą Lietuvoje. Numerį redagavo V. S. Vardys.
NAUJOJI VILTIS, Nr. 11, 1978, 192 psl., 4 dol. Pagrindiniai str.: Br. Nemic-kas — Eurokomunizmas, J. Jakštas — Vilniaus akademijos pradžia, A. Diržys — Teisingumas Lietuvos nepriklausomybė-metais, L. Dargis — Nepriklausomo-Lietuvos 1937 ir 1938 m. tautinės a bendrinės tautinės pajamos, A. Budrec-kis — M. Počobutas. Be to, rašo V Alantas, J. Pr. Palukaitis, J. Gliaudą. B. Pūkelevičiūtė. Naujas red. — A. Lai-kūnas.
GAUDEAMUS, 1978, 24 psl. Studentu ateitininkų sąjungos leidinys, skirtas paminėti savo 25 metų sukakčiai. Leidinio istorinę apžvalgą parengė S. A. Girnius Vyr. redaktorė — G. Reinytė.
VYTIS, 1978, Nr. 3, 10 psl. Prancūzijos lietuvių kilmės jaunimo biuletenis prancūzų kalba.
PATIKSLINIMAS
Š.m. Aidų Nr. 2 turinyje, kur rašoma apie iliustravimą, turėtų būti: Šis Aidų numeris iliustruotas nuotraukomis iš sovietinės Gudijos lietuviškų sričių.