Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIRĖ DAILININKAS ADOMAS VARNAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   
Liepos 19 d. Chicagoje mirė dail. Adomas Varnas, per savo ilgą gyvenimą plačiai pasižymėjęs dailėje ir kultūrinėje veikloje. Jis savo amžiaus 100 metų proga buvo pagerbtas š. m. Aidų 1 nr. Čia dar suglaustai apžvelgsime jo gyvenimą.

Apie velionį dailininką profesorių Adomą Varną ir jo kūrybą bei visuomeninę veiklą būtų galima daug ką pasakyti. Šia proga tenka padaryti tik santrauką apie jo, kaip tauraus lietuvio, nuveiktus darbus menui, kultūrai ir tautai.

Džiaugėsi Lietuva pirmomis savo nepriklausomybės dienomis, kad prof. A. Varnas stojo į pirmųjų valstybės atkūrėjų, inteligentų eiles, kaip pedagogas, menininkas ir visuomenininkas.

Dar 1908 sausio 7 Varnas pirmą kartą Vilniuje viešai pasirodė lietuvių dailės parodoje. 1911 surengė savo vieno kūrinių parodą Zakopanėje, o 1927 — savo apžvalginę parodą gimtajame Joniškyje. 1914 — 1918 metų karo laikotarpį pašventė visuomeniniam darbui.

Jo kūrybos ir visuomeninės veikllos darbą galima dalyti į tris periodus.

Pirmasis periodas apima 1903-1913 metus, Palermą ir Zakopanę. Į jį įeina eilė A. Varno sukurtų mūsų inteligentų portretų, taip pat ir jo šedevras — kompozicija "Bangose". Čia jis pasireiškė kaip stiprus piešinio valdytojas. Toks pasiliko visą laiką. Pirmą kartą 1908 su dail. Adalbertu Staneika Varnas apkeliavo Lietuvą, studijuodamas ir fotografuodamas liaudies meną. Bet A. Varnui to neužteko. Po to jis dar kelias vasaras vienas apkeliavo visą Lietuvą ir nufotografavo tūkstančius lietuviškų kryžių, dievukų ir kitos rūšies lietuvių liaudies meno kūrinių. Dalis šių nuotraukų sudėta 1926 išleistame "Lietuvos kryžių*" albume. Jis visą laiką liaudies meno lobis botų Rūpinosi likimu Čiurlionio kūrinių,
kurie buvo išvežti į Rusiją. Buvo iš pirmųjų Čiurlionio galerijos steigėjų Kaune.

Prahoje savo projektais spausdino Lietuvos popierinius pinigus - litus. Prižiūrėjo darbą Lietuvos valdžios Įgaliotas. Sukūrė devynis portretus litografijos būdu.

Antrasis periodas, pirmojo pasaulinio karo metu, yra gausus portretais. Šiam periodui priklauso žinomi dr. J. Basanavičiaus, Tomo Žilinsko, Martyno Yčo, Jono Jablonskio, Motulės ir kiti portretai. Šiuose darbuose A. Varnas visiškai atsipalaidavo nuo romantikos laikotarpio. Spalvos — šviesesnės, linksmesnis koloritas. Šiam laikotarpiui taip pat priklauso jo garsieji šaržai Ant politikos laktų" ir kiti grafiniai darbai. Varnas nebuvo apsiribojęs vienu žanru ar siaura meno šaka. Nė vienas lietuvis dailininkas negalėjo jam prilygti nei portretų kokybe, nei jų gausa. Jo šaržai yra gimę iš jo sugebėjimo stebėti žmonių charakterius. Varnas padarė šimtus Šaržų. "Ant politikos laktų" parodo jo retą talentą šaržo srityje. Nė vienas iš lietuvių šioje meno srityje neprilygo Varnui.

Kaip tapyboje, taip ir grafikoje Varnas pradėjo reikštis jau 1913 metais. Padarė nemaža grafikos darbų žurnalams — Barui ir Vairui. Savo grafikoje vartojo daugybę lietuvių liaudies ornamentų, todėl jai suteikė didelį originalumą.

Vertingi ir Varno sukurtieji pašto ženklai Seimo minėjimo proga ir kiti.

Be pagrindinės savo tapytojo profesijos, Varnas mūsų meno pasaulyje sėkmingai reiškėsi visose srityse. Jis nesivaikė modernaus meno srovių, bet pasiliko tvirtas, kaip ąžuolas, vėjo nepalaužiamas.

Trečiasis periodas — Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis 1918-1940. Jis pats našiausias ir plačiai išsišakojęs Varno kūryboje. Varnas kūrė dekoracijas, portretus, peizažus kompozicijas. Sukūrė Vytauto Didžiojo portretą Kaune, piešė Vilniaus miesto architektūrinius peizažus ir provincijos gamtovaizdžius.

Tremties laikotarpyje Varnas yra nutapęs nemaža peizažų ir miestų vaizdų, ne mažiau ir portretų. Peizažuose randame tą patį jo stilių, tą patį priėjimą. Chicagoje Varnas sukūrė, tarp daugelio kitų kompozicijų, istorinę kompoziciją, su apie 100 figūrų — "Mindaugo vainikavimą". Ir čia Varnas nekeitė savo veido, bet ėjo savo pamėgta stilistine linkme. Jis formą ir toliau respektavo, davė erdvės konkretumą bei dinamiškumą kūriniui.

Prof. A. Varnas buvo Čiurlionio galerijos Chicagoje steigėjas ir jos krikšto tėvas. Lietuvoje jis buvo įkūręs Meno kūrėjų draugiją ir jai pirmininkavo. Jo ilgų metų kūryba yra didelis įnašas į lietuvių tautos lobyną.
Mikas Šileikis

Telesforo Valiaus pomirtinė apžvalginė grafikos paroda surengta Jaunimo centre, Chicagoje rugpjūčio 31 - rugsėjo 9. Rengė Lietuva dailės institutas. Iškabinti 53 paveikslai. Paroda surengta ryšium su LKMA suvažiavimu. Dailininkas mirė Toronte 1977 gruodžio 1 d Jo kūrybos monografiją redaguoja Romas Viesulas. Išleidimu rūpinas: žmona Aldona Valienė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai