TURINYS Spausdinti
Aleksandras Flateris — Žmogus ir visuomenė ........................................... 329
Domicėlė Demie Jonaitienė — Eilėraščiai .................................................. 335
Viktoras Vizgirda — Lietuvių dailės vingiai dabarties Lietuvoje ............... 336
Kun. dr. Viktoras Pavalkis — Vatikano misija pokarinėje Vokietijoje ...... 345
Aloyzas Baronas — Prie slenksčio ............................................................... 357
Algis Šimkus — Lietuviškoji Lucia di Lammermoor Chicagoje .................. 361

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vt. Vt. — Sovietinė periodika rusinimo tarnyboje ....................................... 362
T. Karaliūnas — 26-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė ....................... 363
M. Ribokienė — 13-oji JAV ir Kanados mokytojų studijų savaitė ............. 365
Grigas Valančius — Juozas Tarvydas - Žagaras ......................................... 366
B. K. P. — JAV LB 9-osios Tarybos rinkimai .............................................. 369
Mūsų buityje ................................................................................................... 371

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Gyvenimas, mirtis ir pamišimas lygiomis dalimis
(Jurgis Jankus: Anapus rytojaus) ................................................................. 372
A. Tyruolis — Lietuviškieji rubajatai (St. Santvaras) ................................. 375
Šis numeris iliustruotas Lietuvos dailininkų darbais. Viršelių 1 psl. — A. Gudaitis: Natiurmortas su liaudies skulptūra, 1944 (dr. J. Girniaus nuosavybė). Viršelių 4 psl. — A. Švėgžda: Mechanizatoriai. A. Antanavičius: Kompozicija — 336 psl. Taip pat D. Jonaitienės, kun. dr. V. Pa-valkio, Wiesbadeno lietuvių stovyklos, Chicagos Lietuvių operos, Europos liet. studijų savaitės, Juozo Tarvydo ir Grigo Valančiaus nuotraukomis.


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), dr. K. Girnius (Radio Liberty, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-rierder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
OCTOBER, 1979
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second class postage paid at Brooklyn, N.Y. (ISSN 0002-208X)