Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAV LB 9-SIOS TARYBOS RINKIMAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė B. K. P.   
1979 gegužės 5-6 ir 12-13 visame krašte buvo pravesti rinkimai į LB 9-ąją tarybą. Balsuota apylinkių rinkiminėse komisijose. Rinkimai buvo vykdomi apygardomis, tačiau mandatų apygardoms paskirstymas atliktas atsižvelgiant į kiekvienos apygardos balsuotojų skaičių ir suskaičiavus viso krašto balsus. Visose apygardose pasiūlyta 116 kandidatų. LB 8-osios tarybos nutarimu buvo numatyta ir išrinkta 60 atstovų. Pagal JAV LB įstatus LB tarybą sudaro tarybos nariai, išrinkti trejiems metams, krašto valdybos nariai ir apygardų pirmininkai. Tad naujosios tarybos narių skaičius sudarys apie 80 asmenų. Šiuose rinkimuose dalyvavo 8375 lietuviai. Vyriausioji, apygardų ir apylinkių rinkiminės komisijos, prisitaikydamos LB tarybos rinkimų taisyklių ir tarpusavy bendradarbiaudamos, kruopščiai atliko patikėtą joms darbą. Rinkimai visur praėjo tvarkingai, skundų paduota nebuvo.

Naujai išrinktoji taryba yra gerokai pajaunėjusi. Tai džiugus reiškinys, rodąs palaipsninį visuomeninių pareigų perdavimą jaunajai kartai, kuri drauge užtikrina ir ilgalaikį LB eg-zistencicijos tęstinumą. Tarybos veiklos planai, nutarimai bei įvairūs pavedimai per krašto valdybą pasiekia visus LB padalinius ir yra vykdomi. JAV LB tinklas platus. Visa JAV teritorija suskirstyta į 10 LB apygardų, kuriose veikia apie 70 apylinkių. LB darbas šakotas ir itin svarbus. Jį atlieka gausus pasišventėlių tautiečių skaičius. Tuo tenka tik džiaugtis.

Tačiau būtų netikslu praeiti tylomis ir pro neigiamus reiškinius. Dauguma mūsų spaudos šiuos rinkimus rėmė, juos populiarino, kėlė jų reikšmę. Bet kai kur buvo vedama taip pat propaganda prieš dalyvavimą rinkimuose. Ypač tuo pasižymėjo keletas asmenų viename Chicagos laikraštyje, niekindami LB ir jos iškilius veikėjus. Nežiūrint vestos priešiškos akcijos, rinkikų skaičius, lyginant su praėjusiais rinkimais, ne tik nesumažėjo, bet dargi beveik tūkstančiu padidėjo. Vestoji anti-bendruomeninė agitacija tik sužadino lietuviškos visuomenės solidarumą. Tai aiškiai parodė gausus balsuotojų skaičius, atlikęs reikšmingą tautinę pareigą.
B.K.P.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai