MŪSŲ BUITYJE Spausdinti
— 5-oji Baltistikos studijų konferencija surengta Stockholme birželio 14-17. Rengėjas — Skandinavijos Baltistikos institutas. Konferencija pradėta karališkosios akademijos rūmuose, dalyvaujant 82 delegatams, miesto burmistrui ir karaliaus atstovui. Dalyvavo mokslininkai iš JAV, Kanados, Vokietijos, Japonijos, Airijos, Lenkijos ir kitur. Pažymėtina Yakohamos universiteto profesoriaus Kato paskaita "Orientališkūmas Čiurlionio mene". Lietuviai paskaitininkai: dr. V. Stankus, dr. A. Idzelis, dr. B. Ciplijauskaitė, dr. V. Vardys, dr. V. Černius, dr. J. Slavėnas, V. Ke-lertaitė ir Juozas Kazlas.
— Lietuvių Fronto bičiulių studijų savaitė vyko birželio 30 — liepos 7 pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte. Gvildenta šios temos: Išeivijos pareigos tėvynei — dr. J. Girnius; Išeivijos likimas — dr. J. Sungaila; Lietuvos perspektyvos — dr. J. Rekašius ir dr. B. Mačiuika; Jaunimo dėmesys Lietuvai — D. Norvilaitė ir L. Kojelis; Ryšiai su Lietuva — dr. K. Ambrazaitis; Jakštas bara Vaižgantą — dr. V. Maciūnas (literatūros vakare). Programą paįvairino klasikinės muzikos vakaras su sol. O. Pliuškoniene, smuikininke B. Pumpolyte, Saulium Cibu ir literatūros
vakaras su St. Santvarų ir Leonardu And-riekum. Studijų savaitei vadovavo Juozas Ardys, dalyvavo 50 LF bičiulių.
— 4-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas prasidėjo liepos 11 Stravvberry Hills stovykloje, Londono priemiestyje. Atvyko 435 jaunimo atstovai iš 13 valstybių. Klausyta paskaitų ir diskusijų. Liepos 14 Queen Elizabeth salėje įvyko koncertas, kurio programą atliko Toronto Volungės, fleitistas Petras Odinis, pianistė dr. L. Lampsatytė ir Montrealio ansamblis Gintaras. Po koncertinėj e eisenoje į Londono centre esančią Cenotaph WIi i te Hali padėti prie paminklo vainiką žygiavo tūkstantinė minia. Kongreso banketas suruoštas Kensington Tovvnhall salėje Liepos 15 pamaldose Oratory bažnyčioje pamokslą sakė vysk. A. Deksnys. Giedojo Toronto Volungės ir Montrealio Gintaras. Kongresas buvo tęsiamas Vokietijoje. Apie jį bus rašoma Aiduose plačiau.
— JAV LB krašto valdybos pastangomis kongresmanas Charles F. Dougherty į JAV Atstovų rūmus įnešė įstatymo projektą, pagal kurį, pradedant 1981 m.. Lietuvos atstovybei Washingtone ir Lietuvos konsulatams JAV išlaikyti būtų skiriama metinė 250,000 dol. suma. Minimus fondus administruotų Lietuvos atstovas VVashingtone.
— Ateitininkų sendraugių studijų savaitė rugpjūčio 12 - 19 buvo pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte. Paskaitos: Ateitininkijos vaidmuo — J. Laučka; Vilniaus universitetui 400 metų — dr. S t Goštautas; Pop. Jono Pauliaus enciklika "Redemptor hominis" — kun. dr. V. Cukuras; Dabartinė lietuvių literatūra pavergtoje tėvynėje — Pr. Naujokaitis. Paminėtina dar, kad dail. Romas Viesulas, kurio grafikos paroda vyko stovyklos metu, kalbėjo apie savo meną. Literatams vakare dalyvavo akt. Aleksandra Gustaitiienė, Nelė Mazalaitė, Antanas Gustaitis, Leonardas Andriekus. Stovykla pradėta Iz. Vasyliūno smuiko koncertu (akomp. V. Vasyliūnas) ir baigta sol. Ginos Čap kauskienės koncertu (akomp. Saulius Cibas). Stovyklai vadovavo dr. Alf. Stankaitis, dalyvavo 50 ateitininkų.
— Lituanistiniai kursai Dainavoje surengti Irenos Pemkienes iniciatyva rugpjūčio 5 - 18. Dėstė Juozas Masilionis, Juozas Plačas ir Vida Augulytė-Bučmienė. J Kasdien buvo po 4 pamokas.
— Neringos stovykloje West Beatlboro, Vermonte, liepos mėnesį stovyklavo 116 lietuvių mergaičių. Tai jau 10-oji Neringos stovykla, kuriai vadovauja Nekalto Prasidėjimo seserys.
— Skautų jaunimas rugpjūčio 4-18 buvo suvažiavęs į stovyklą Romuvą Toronto apylinkėje. Šios stovyklos kasmet organizuojamos Toronto, Hamiltono ir kitų aplinkinių vietovių jaunimui. Stovyklavo 120 skautų.
— Lietuvos vyčių metinis seimas vyko Chicagoje rugpjūčio 16 - 19. Suvažiavo 300 atstovų. Pirmininku perrinktas Pilypas Skabeikis iš New Yorko.
— Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavimas rugsėjo 1-2 buvo Toronte, Kanadoje. Suvažiavimui vadovavo dr. A. Pacevičius. Pranešimus iš medicinos mokslo srities padarė: dr. V. Pavilanos, dr. J. Daugirdas, dr. A. Balsys, dr. T. Kisielius, dr. R. Nemickas ir dr. M. Uleckienė. Dr. D. Degėsys sutiko pasilikti žurnalo Medicina redaktorium. Lietuvos medicinos istorijos leidinį redaguos dr. Ramūnas Kondratas.
— L. S. T. korporacijos Neo-Lituanu 13-asis suvažiavimas įvyko rugsėjo 1-3 Tabor Farm, Sodus, Mich. Susitelkė 100 korporantų. Valdybon išrinkti C. Modes-tavičius, J. Kriaučeliūnaitė, Petras Bučas, Jonas Bertulis ir Audrius Regis.

— Studentų ateitininkų sąjungos stovykla suorganizuota rugpjūčio 26 - rugsėjo 3 Rochesterio Rotary Park stovyklavietėje. Pažymėtinos paskaitos: dr. A. Klimo apie kalbos vertę ir dr. J. Cadzowo apie Lietuvos istoriją ir etninį gyvenimą Amerikoje iki antrojo pasaulinio karo.
— Santaros - Šviesos suvažiavime
rugsėjo 6-9 Tabor Farmoj, Sodus, Mich., buvo šios paskaitos: Laisvės našta — V. Trumpa; Kvantifikuotos rizikos problema demokratinėje santvarkoje — K. Almenas; Literatūros kritikos laimėjimai dabartinėje Lietuvoje — Alina Staknienė; Liberalizmas bei dabartinės jo įtakos žmogaus teisių sampratai —Algis Mickūnas; Tauta — aplinkos ugdyta žmonių bendruomenė
— V. Rastenis; 1529 m. Lietuvos statutas kaip etnografinis dokumentas — Eglė Žygaitė; Romualdo Lankausko prozinė kūryba — I. Gražytė-Maziliauskienė; Literatūrinė "Literatūros Lankų" kritika šiandieniniu žvilgsniu — V. Kelertienė. Apie savo kūrybą kalbėjo A. Kašubienė (erdvės skulptūra) ir Pr. Gailius, kurio dailės paroda vyko suvažiavime. Literatūros vakare dalyvavo Živilė Bilaišytė, Liūne Sutema, Henrikas Nagys. Dar buvo solistų Nerijos Linkevičiūtės ir Bernardo Prapuolenio koncertas. Suvažiavime dalyvavo disidentas Aleksandras Ginzburgas.
— Australijos Lietuvių fondas paskyrė 2,000 dol. jaunimo premijoms. Iš tos sumos 500 dol. pramija kasmet Vasario 16 šventės proga bus duodama labiausiai lietuviškoje veikloje pasižymėjusiam Australijos jaunuoliui ar jaunuolei.
— Kun. dr. Jurgis Šarauskas nuo rugsėjo mėnesio dirba Valstybės departamento Rytų Europos ir Žmogaus teisių skyriuje. Jis yra 34 m. amžiaus, anksčiau pastoracijoje veikęs Evanstone, 111.
— Elenos Ciplijauskaitės vardo 1,000 dol. premija, teikiama studentui, rašančiam darbą apie Lietuvos istoriją, teko Rasai Mažeikaitei. Premiją globoja Lietuvių Fondas.
— Prel. Audrys Bačkis, Vatikano viešųjų reikalų tarybos vicesekretorius, liepos 20-22 Ženevoje Vietnamo pabėgėlių problemai spręsti konferencijoje vadovavo Vatikano delegacijai. Konferencijoje dalyvavo 70 valstybių atstovai. Pirmininkavo JT gen. sekretorius Kurt Wald-heim. Prel. Bačkio ten pasakytoji kalba buvo išspausdinta L'Osservatore Romano dienraštyje.
— Kultūros Židiniui New Yorke
remti bei išlaikyti įkurta aukotojų ir rėmėjų korporacija — Lietuvių kultūros fondas — spalio 13 pasirašė su pranciškonais Židinio administracijos perėmimo sutartį. Pagal ją pranciškonai pasilieka Židinio pastatų savininkais, o Lietuvių kultūros fondas tampa viešųjų Židinio pastatų šeimininkais. Sutartis pasirašyta 3 metams, ir palikta galimybė ją pratęsti.
— Vasario 16 gimnaziją šiais metais lanko 62 mokiniai. 9 mokiniai yra iš JAV, 3 iš Kanados, 4 iš Brazilijos ir 1 iš Venecuelos.
— Jūratė Kazickaitė, iki šiol dirbusi Asociated Press žinių agentūroje, perėjo dirbti į The Washington Star dienraščio redakciją.
— Lietuvių Kunigų Vienybė šiemet švenčia 70 metų įsikūrimo sukaktį. Ši organizacija jungia JAV kunigus lietuvius ir rūpinasi dvasine - patriotine veikla lietuvių parapijose.
— Prel. Pranciškus Juras,
Alkos muziejaus steigėjas, prašo lietuvius dailininkus (grafikus, tapytojus ir skulptorius) paaukoti Alkai po vieną savo kūrinį. Adresas: Alka, Putnam, Conn. 06160.
— Lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero vikarija rugsėjo 6 išsirinko naują vadovybę. Provincijolų išrinktas Tėv. Paulius Baltakis, viceprovincijolu — Tėv. Pranciškus Giedgaudas, patarėjais : Tėvai Jurgis Gailiušis, Viktoras Gidžiūnas, Augustinas Simanavičius ir Juozapas Bacevičius. Naujasis provincijolas yra gimęs Lietuvoje 1925 sausio 1. Į pranciškonų ordiną įstojo ir kunigo šventimus priėmė Belgijoje. Nuo 1949 m. našiai reiškėsi pastoracijoje Prisikėlimo parapijoje Toronte. Į pranciškonų vienuolyną Brooklyne atvyko 1969 m. Čia jam buvo pavesta Kultūros Židinio statyba. Pasibaigus statybai, jis buvo Kultūros Židinio administratorium per 6 metus. Tiek Toronte, tiek New Yorke pasižymėjo administracinėje ir visuomeninėje veikloje. Toronte yra buvęs vienuolyno vyresniuoju ir rūpinęsis parapijos namo statyba. Taip pat nuo 1964 m. įėjo į pranciškonų vadovybę patarėju.

Tėv. Paulius Baltakis, pranciškonų provincijolas

R a š y t o j u o s e. — Poezijos Dienos
šeštą kartą buvo surengtos Jaunimo centre, Chicagoje, gegužės 25-26. Pirmąja: vakaronei vadovavo Kazys Bradūnas. Save poeziją skaitė: N. Jankutė-Užubalienė. A. Tyruolis-Šešplaukis, A. Baronas, G Tulauskaitė-Babrauskienė, J. Švabaitė -Gylienė, R. Vėžys, L. Sutema, K. Bradūnas. Jų kūrybą papildė Vilniaus studentų eilėraščiai iš leidinio "Alma Mater 400", kuriuos skaitė D. Markelyte Dienos programa baigta B. Gaidžiūno dokumentiniu filmu iš lietuvių rašytojų bei kultūrininkų veiklos tremtinių stovyklose, Vokietijoje. 26 d. vakaronė buvo skirta akt. Juozo Palubinsko poezijos rečitaliui. Jam dainomis ir deklamacijomis talkino Elena ir Ona Blandytės.
— Dr. Stasys Goštautas lietuviams rašytojams atstovavo liepos 5 - 21 Rio de Janeiro mieste, Brazilijoje, įvykusiame tarptautiniame rašytojų PEN klubo kongrese. Apie tą kongresą bus platesne pranešimas.
— Nuo Vinco Krėvės mirties liepai 7 suėjo 25 metai. Ta sukaktis prisiminsi gegužės 11 Jaunimo centre, Chicagoie Minėjimą suruošė Santara - Šviesa. Vinco Krėvės kūrybą apibūdino dr. Kostas Ostrauskas. Dalia Sruogaitė-Bylaitiese papasakojo prisiminimų iš mirusio rašytojo gyvenimo. Akt. N. Martinaitytė skaitė ištraukas iš jo kūrybos. Vincas Krėvė mirė 1954 liepos 7 Philadelphijoje.
— Vytautas Tamulaitis, gyvenąs Toronte, gavo 9,250 dol. paramą iš Canada Art Council Ottawoje paruošti knygai Kanados vaikams.
— Juozui Paukšteliui, gyvenančiam Lietuvoje, šiais metais suėjo 80 m. amžiaus. Rašytojas yra gimęs 1899 kovo 3 Titonių kaime, Linkuvos vls.
— Bernardo Brazdžionio gyvenimą pavaizduos filme Lietuvių foto archyvas, kuriam vadovauja Algimantas Kezys, S.J. Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygarda (Californija) talkina telkiant filmui lėšas. Aukos siunčiamos šiuo adresu: Mr. A Adomėnas, 841 6 S t., Apt. A, Santa Mo-nica, Cal. 90403.
—Pranciškonų vasarvietėje
Kennebunkporte liepos - rugpjūčio mėnesiais buvo surengti 4 literatūros vakarai. Savo kūrybą skaitė: Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis, Algirdas Landsbergis, Nelė Maza-laitė, Pranas Naujokaitis, Leonas Lėtas, Pr. D. Girdžius, Ona Sadauskaitė-Dorn, Vilija Vakarytė ir Leonardas Andriekus. Kitų rašytojų kūrinius deklamavo akt. Aleksandra Gustaitienė. Į literatūros vakarą liepos 6 buvo įjungta dr. V. Maciūno paskaita "Jakštas bara Vaižgantą", kuri bus paskelbta Aiduose.
D a i l ė. — Čiurlionio paveikslų paroda mgsėjo 2 atidaryta Charlottenburgo pilyje, Vakarų Vokietijoje. Iš Lietuvos atvežti 36 paveikslai. Paroda baigėsi spalio 6.
— Prano Gailiaus, Paryžiuje gyvenančio dailininko, darbų parodos suruoštos Santaros - Šviesos suvažiavime Sodus, Mich., vietovėje (IX.3-6), Chicagoje, Jaunimo centre (IX. 14), Toronte, Lietuvių namuose (IX.29-30), ir Los Angeles, Will-shire Ebell teatre (IX.23). Pranas Gailius šią vasarą praleido JAV.
— Česlovo Janušo tapybos paroda spalio 20-21 surengta Lietuvių namuose Philadelphijoje. Buvo iškabinta 90 darbų.

— Pranciškonų vasarvietėje liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyko šios dailės parodos: Jadvygos Paukštienės (30 paveikslų), Kazimiero Žoromskio (15 paveikslų), Romo Viesulo (10 grafikos paveikslų), Vidos Krištolaitytės (15 paveikslų). Be to, bendrinėje parodoje buvo iškabinti A. Galdiko, V. Vizgirdos, A. Valeškos, Pr. Lapės, N. Palubinskienės ir E. Vasyliū-nienės paveikslai. Apie dailę Lietuvoje liepos 12 kalbėjo V. Vizgirda, savo paskaitą pailiustruodamas skaidrėmis.
— Vandos Aleknienės dailės paroda spalio 12 atidaryta Jaunimo centre, Chicagoje. Paroda tęsėsi iki spalio 21.
M u z i k a . — Vytautui Smetonai,
pasižymėjusiam koncertais jaunam pianistui, paskirta Lietuvių fondo 1978 m. 1000 dol. premija.
— Bruno Markaičio muzikinių kūrinių koncertas įvyko Wilshire Ebell teatro salėje Los Angeles rugsėjo 23. Autoriui diriguojant, orkestras ir solistai atliko "Saulės sonatą" (žodžiai K. Bradūno) ir Šv. Kazimiero garbei mišias, skirtas mirusiems Vilniaus universiteto profesoriams bei studentams atminti. Dainavo B. Dabšienė, J. Čekanauskienė, R. Dab-šys, Pamela Scalon ir David Hart. Koncertu paminėta Vilniaus universiteto 400 m. įkūrimo sukaktis.
— Danutė Stankaitytė
, akompanuojant ir solo skambinant Aldonai Kepalaitei, rugsėjo 30 dainavo Kultūros Židinyje, New Yorke. Koncerto programoje buvo K. V. Banaičio, B. Dvariono, V. Jakubėno, J. Karnavičiaus, B. Kutavičiaus, F. Schu-berto, P. Mascagnio, A. Ponchiellio ir U. Giordano kūriniai.
— Ginos Čapkauskienės
koncertai buvo pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte CVIII.18), Clevelande (IX.8), Detroite — kartu su tenoru Rimu Strimaičiu (IX.22), Chicagoje, Jaunimo centre (X.7), Viešosios bibliotekos auditorijoje Ottawo-je (X.17), Montrealyje (X.20). Spalio ir lapkričio mėnesiais solistė koncertuoja Australijoje.
— Pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte
liepos ir rugpjūčio mėnesiais buvo suruošti 8 koncertai. Dainavo solistai-Gina Čapkauskienė, Benediktas Povilavičius, Ona Pliuškonienė, Angelė Kiaušaitė, Brocktono (vad. J. Gaidelio), Vasarvietės ir Washingtono vaikų chorai; taip pat grojo vargonais Vytenis Vasyliūnas, smuiku — Izidorius Vasyliūnas ir Brigita Pumpolytė. Akompanavo Saulius Cibas, Jeronimas Kačinskas, Vytenis Vasyliūnas. Vasarvietės chorą organizavo ir jam vadovavo Iz. Vasyliūnas.
T e a t r a s.Jonui Kelečiui paskirta JAV LB Kultūros tarybos 1,000 dol. premija už 1978 m. veiklą teatro srityje. Vertinimo komisijoje buvo: Irena Nivins-kaitė-Jonynienė, Daiva Markelytė, Živilė Numgaudaitė, Adolfas Valeška ir Česlovas Grincevičius. Ši premija už teatrinę veiklą skiriama pirmą kartą. Jos mecenatas — Lietuvių fondas.
M o k s l a s. — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas rugpjūčio 31 - rugsėjo 2 vyko Jaunimo centre, Chicagoje. Pagrindinė paskaitų tema lietė Vilniaus universitetą. Šis suvažiavimas yra vienuoliktasis tremtyje. Apie jį daugiau bus ateinančiame Aidų numeryje.
— Į LKM Akademiją nariais priimti: gydytojai Jurgis Balčiūnas ir Juozas Kriaučiūnas, dr. Julija Šainauskaitė, prof. dr.
Saulius Sužiedėlis ir prof. Antanas Va-saitis. Gar\>ės nariais: dr. Stasys Bačkis ir dr. Juozas Eretas.
— Dr. Romualdas Viskanta, Purdue universiteto mechaninės inžinerijos profesorius, birželio 5 buvo pagerbtas ir apdovanotas medaliu bei diplomu už išskirtinės reikšmės mokslinius darbus ter-mofizikos srityje, taikomus aeronautikos bei erdvių inžinerijoje. Ypač svarbiais laikomi R. Viskantos išdirbti nauji esminiai metodai radiacijoje ir šilumos perdavimo srityje, kai kartu analizuojama radiacija, laidingumas ir konvekcija.
R. Viskanta gimė 1931 m. Lietuvoje, gimnaziją lankė Vokietijoje, mechaninę inžineriją baigė Illinois universitete ir Purdue un-te gavo daktaro laipsnį. Studijų metais aktyviai reiškėsi lietuvių visuomenėje, talkino spaudoje, buvo Vyties korporacijos pirmininkas. Šiuo metu su paskaitomis dalyvauja mūsų Mokslo ir kūrybos simpoziumuose.
Šį atžymėjimą jam suteikė American Institute of Aeronautics, žymi amerikiečių inžinierių, mokslininkų profesinė organizacija.
M i r t y s. — Prel. Jonas Boll-Baltu-sevičius, visuomenininkas, Švč. Trejybės liet. parapijos klebonas Wilkes-Barre, Pa., mirė gegužės 2; kun. Valentinas Atkočius. M.I.C., buvęs marijonų provincijolas, jų seminarijos Clarendon Hills, 111., profesorius, Marianapolio vienuolyno vyresnysis ir gimnazijos mokytojas — liepos 3 Chicagoje; kun. Jonas Kardauskas, M.I.C., visuomenės veikėjas ir marijonų spaudos talkininkas, — birželio 16; kun. Juozas Venckus, S.J., žymus rekolekcijų vedėjas, mokytojas, pastoracijos darbininkas, įvairių mokslo šakų populiarintojas, — birželio 30 Brooklyne, N. Y.; pik. Raimundas Liormanas, savanoris kūrėjas, buvęs Vilkaviškio, Marijampolės ir Klaipėdos komendantas, — liepos 9 Rochesteryje, N.Y.; Alfonsas Brinką, dramos aktorius, — liepos 17 dr. Martynas Kavolis, liuteronų kunigas, teisininkas, profesorius, visuomenininkas, — rugpjūčio 10 Chicagoje; Kazys Škirpa, pirmasis Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris kūrėjas, gen. štabo pulkininkas, politikas, diplomatas, laikinosios Lietuvos vyriausybės ministeris pirmininkas, — rugpjūčio 18 Washingtone, D.C; Henrikas Šalkauskas, Australijoje išgarsėjęs dailininkas. — rugsėjo 1 d. Sydnėjuje; Antanas Sodeika, opesas solistas (baritonas), Kauno ir Vilniaus konservatorijos profesorius. — rugsėjo 9 Lietuvoje; Pranas Gudynas. dailininkas—Lietuvos dailės muziejaus direktorius, Liaudies meno draugijos pirmininkas, Dailininkų sąjungos sekretorius — rugsėjo 14 Vilniuje.