ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Alina Skrupskelienė (ed.): LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST. Lithuanian Library Press, Inc. and Loyola University Press, Chicago 1979. Didelio formato 388 psl., 30 dol. Šioj antologijoj duodami 64 autorių kūrybos pavyzdžiai su trumpomis biografijomis. Vertėjų 31 (daugiausia vertė Demie Jonaitis ir J. Zdanys). Pratarmę parašė Michael Novak, įvadą — Rimvydas Šilbajoris. Be autorių atvaizdų, prozos skyrių dar puošia G. Žumbakienės grafika, dramos — pastatymų nuotraukos.
Jiri Marvan: MODERN LITHUANIAN DECLENSION. A Study of its Infrastructure. University of Michigan, Ann Arbox 1979. 304 psl.
Antanas Rubšys: RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. II dalis. "Krikščionis gyvenime" serijos Nr. 17, Putnam, 197S 424 psl., 9 dol.
Juozas Karvelis: PREKYBININKO KELIU. I dalis: 1905-1957 prisiminimai. Autoriaus leidinys, Chicago 1979, 456 psl., 15 dol. Užsakymams adresas: J. Karvelis, 9141 Carlyle Ave., Surfside, Fla. 33154.
TIKRASIS KETURAKIS IR JO RAŠTAI. Paruošė Birutė Vilkutaitytė - Gedvilienė. Išleido Keturakio dukros ir sūnūs, Cleveland, 1979. 324 psl., 10 dol. Pirmoje dalyje teikiami argumentai, kad komedijos "Amerika pirtyje" autorius yra ne Antanas, bet Juozas Vilkutaitis, antroje (nuo p. 121) — duodami jo įvairūs raštai.
Klemensas Jūra: MONSINJORAS (Zenonas Ignonis). Br. Ignatavičiaus leidinys, Brooklyn 1979. 382 psl.
ZentaTenisonaitė: VIENIŠI VĖJO VAIKAI. Eilėraščiai. London 1979. 48 psl.
Albertas Zubras: MOKSLO KELIAIS. Vilniaus universitetui 400 metų. Australijos lietuvių fondas, Melbourne 1979, 82 psl.
Albertas Zubras (ed.): VILNIUS UNIVERSITY FOUR HUNDRED YEARS.AustralianLithuanianFoundation, Inc., Melbourne 1979, p. 48 psl. Iliustruotas leidinys, kuriame, be redaktoriaus, rašo J. Marvan, J. Zaikauskas ir kt.
VILNIAUS UNIVERSITETAS 400 MEŲ ŠVIESOJE. Paruošė Balys Gai-džiūnas, talkino išleisti kun. G. Kijauskas ir N. Kersnauskaitė. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, Cleveland 1979. 22 psl.
Stasys Goštautas: DOS HUMANISTAS ESPANOLES DEL SIGLO XVI EN ITA-LIA, POLONIA Y LITUANIA: ANTO-NIO AGUSTIN Y PEDRO RUIZ DE MOROS. 71 psl. studija knygų serijos Studia Albornotiana VI tome, 1979.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, Nr. 27 - 35. Vertėja — Vita Matusaitis. Leidėjas —
Lithuanian R. C. Priests' League of America. Leidinio kaina — 1 dol. Jei perkama 5 egz. ar daugiau — 50 c. Adresas: 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
LITUANUS, 1979, No. 3. J. Zdanio redaguotas numeris, skirtas poetams T. Venclovai (J. Zdanys, A. Rannit, K. Bra-dūnas) ir H. Radauskui (J. Blekaitis) su jų poezijos J. Zdanio vertimais. Iliustruota dail. Ei. Urbaitytės kūryba.
LIETUVIŲ DIENOS, rugsėjo nr. Žymi šio numerio dalis skiriama Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos vicesekretoriui prel. Audriui Bačkiui. Halina Didžiu-lytė-Mošinskienė rašo apie Vincą Krėvę, spausdinamas dr. Jono Matuso istorinio straipsnio tęsinys — Lietuviai išgelbėjo nuo vokiečių žiemryčių Europą, aprašomas Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, pateikiami pop. Jono Pauliaus eilėraščiai, kuriuos išvertė kun. J. Prunskis. Lietuvių Dienas leidžia Antanas F. Skirius. Adresas 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90029. Prenumeratos kaina: amerikoniškais doleriais — 15.00, kana-diškais doleriais — 18.00.
J. Venclova: LIETUVOS POLITIKA. Išdavos ir sugestijos. 1979, psl. 220.
J. Venclova: DR. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO) REIKŠMĖ LIETUVIAMS.
1978, psl. 44. Abiejų knygų išleidimo
vieta nepažymėta.
Vincas Žemaitis: LIETUVIŠKI VANDENVARDŽIAI IR PILKAPIAI NUO VYSLOS IKI PAT MASKVOS. Du istoriniai žemėlapiai. Chicago 1972. 66 psl., 2 dol.
Azorin: PIRMASIS STEBUKLAS. Novelės. Vertė Povilas Gaučys. Chicago
1979. 198 psl.
Juiia M. Urban: THE SMILE AND THE CRY. Memoirs of a Lithuanian Woman. Hicksville, N.Y., 1979, psl. 54.