Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Aidai.eu Apžvalga
Aidų skaitmeninimas PDF Spausdinti El. paštas
brolio Benedikto skiltis
Parašė Benediktas Jurčys   
AIDAI – vienintelis kultūros žurnalas, atlaikęs sunkius išbandymus laiku: pradėtas leisti 1944 metais Miunchene, nuo 1949 metų spausdinamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, o nuo 1992 metų susijungė su Vilniuje 1991 metais pradėtu leisti religijos ir kultūros žurnalu Naujasis židinys.
Žurnalo redaktoriai: Kazys Bradūnas (1944-1948), Jonas Grinius (1949), Paulius Jurkus (1949), Antanas Vaičiulaitis (1950-1964), Juozas Girnius (1964-1980), Leonardas Andriekus (1980-1991) atstovavo krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Nuo pirmųjų Aidų numerių siekė plėtoti katalikiškos intelektualinės kultūros tradicijas.

1944 metais gruodžio mėnesį Bavarijos sostinėje Miunchene Vytautas Bieliauskas sumanė ir pradėjo leisti dienos informacijai skleisti Aidų laikraštį. Redagavo poetas K. Bradūnas. Jo dėka nuo 1945 metų rudenio laikraštis tapo „kultūriniu – informaciniu“ leidiniu, o nuo 1946 metų pradžios tampa oficialiu „kultūros žurnalu“.
Nuo 1947 metų birželio iki 1948 metų lapkričio, žurnalas leistas Augsburge. Leidėjas Juozas Sakevičius, redaktorius K.Bradūnas.

Nuo 1949 metų žurnalas perkeltas į Schwabisch Gmundą, išleisti penki numeriai (redagavo Jonas Grinius, vėliau Paulius Jurkus). Tų pačių metų spalio mėnesį jį perėmė leisti lietuvių pranciškonai JAV. Pirmieji numeriai išėjo Kennenbunkporte, Maine, vėliau Brooklyne.

Aidai, leisti Vokietijoje ketverius metus, išaugo nuo mažo laikraščio formato leidinio iki solidaus kultūros žurnalo.

Redaktorių sumanumo dėka jame bendradarbiavo talentingi ir profesionalūs autoriai. Buvo spausdinama tokių rašytojų kaip Antanas Vaičiulaitis, Bernardas Brazdžionis, Jonas Aistis, Jurgis Jankus, Mykolas Vaitkus, Faustas Kirša, Stasys Santvaras, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka –Niliūnas, Henrikas Nagys ir kt. kūryba. Norėta pritraukti ir paskatinti jaunuosius kūrėjus - 1946 m. buvo paskelbtas novelės konkursas. Pirmoji premija niekam nebuvo paskirta, antrąją pelnė tuomet mažai kam žinomas Adolfas Mekas už trumpą novelę „Vienas iš daugelio“, o trečią, taip pat, jaunas rašytojas, Paulius Jurkus už novelę „Plyta“. Žurnale buvo spausdinama ne tik originalioji kūryba, pasaulinės literatūros kūrinių vertimai, bet ir vertingi straipsniai mokslo, istorijos, literatūros ir teatro temomis. 1947-1948 m. Aidų puslapiuose atspausdinti Jono Griniaus, Vlados Prosčiūnaitės, Antano Škėmos dramos veikalai.

Žurnale bendradarbiavo talentingi menininkai - Viktoras Petravičius, Romas Viesulas, Vytautas Kazys Jonynas, Paulius Augius, Telesforas Valius. Buvo spausdinamos jų dailės kūrinių reprodukcijos. Aidai tapo ne tik anuometinio kultūrinio gyvenimo veidrodžiu, bet ir pagrindiniu varikliu, skatinančiu lygiuotis į aukštesnįjį meną.

Intelektualus turinys ir nepriekaištinga estetinė išvaizda nulėmė žurnalo sėkmę - tapo populiariu ir skaitytojų laukiamu ne tik Vokietijoje, bet ir Amerikoje, Australijoje. Pasunkėjusios gyvenimo sąlygos Vokietijoje bei prasidėjusi rašytojų emigracija į kitus žemynus, skausmingai atsiliepė žurnalo išleidimui. Lietuviai Pranciškonai Amerikoje nuo seno garsėjantys lietuvybės puoselėjimu ir tautinės savasties išsaugojimu svetimame krašte, susirūpino žurnalo gyvavimu. Jie perėmė žurnalo leidimą, vildamiesi išsaugoti brangų spausdintą lietuvišką žodį. Pranciškonai laikėsi konservatyvių dešiniųjų pažiūrų, kurios atitiko ne vien daugumos intelektualų, bet ir platesnės visuomenės požiūrį bei nusistatymą.

JAV leidžiamuose Aiduose išsiplėtė bendradarbių ratas. Straipsnius, turinčius išliekamąją vertę literatūros bei kultūros istorijai, parašė Juozas Brazaitis, Jonas Girnius, Juozas Grinius, Antanas Maceina, Vydūnas, Vincas Maciūnas, Antanas Vaičiulaitis. Buvo spausdinama ne tik vyresniosios kartos rašytojų originalioji kūryba – nuo A.Vaičiulaičio, Jurgio Jankaus, Bernardo Brazdžionio, Gražinos Tulauskaitės–Babrauskienės, Kotrynos Grigaitytės, Petronėlės Orintaitės, bet ir jaunesniųjų, pradėjusių kurti Vokietijoje, Amerikoje – Jono Meko, Marytės Saulaitės, Danguolės Sadūnaitės, Algimanto Mackaus, Liūnės Sutemos. Dramos veikalus spausdino Kostas Ostrauskas, Algirdas Landsbergis. Pagrindiniais recenzentais tapo Juozas Brazaitis, Vladas Kulbokas, Jonas Grinius (Milušio slapyvardė), Jonas Aistis, Juozas Girnius (Alaušo slap.), Alfonsas Nyka –Niliūnas, Pranas Naujokaitis, Henrikas Nagys (J.Vakario slap.), o daugiausia recenzijų parašė Antanas Vaičiulaitis (Aug.Raginio slap.). Literatūros kritikų gretas papildė jaunesnieji, šiame žemyne baigią ar anksčiau kitur studijavę specialistai – Rimvydas Šilbajoris, Birutė Ciplijauskaitė.

Žurnalo redaktoriai ypatingą dėmesį skyrė lietuvių kalbai ir literatūrai. Iškeldami didžiųjų rašytojų reikšmę Lietuvos kultūrai parengė ir išleido atskirus numerius Maironiui ir Donelaičiui. 1952 – 1965 metais žurnalo redakcija skyrė literatūros ir mokslo premijas.

Pranciškonas poetas Leonardas Andriekus įėjo į redkolegiją nuo pirmųjų žurnalo leidimo akimirkų JAV, tačiau nuo 1980 metų tapo paskutiniuoju redaktorium, leidžiamo žurnalo užjūriuosna. Retėjant bendradarbių gretoms, žurnalas pradėjo eiti padidintu puslapių skaičiumi, kas antrą, o vėliau kas trečią mėnesį. 1992 metais buvo nuspręsta šį žurnalą perkelti į Lietuvą ir sujungti su ten leidžiamu Naujuoju Židiniu.

Žurnalas Aidai, gyvavęs svetur keturiasdešimt aštuonis metus, pranciškonų rūpesčiu ir lėšomis, tapo vienu reikšmingiausiu kultūros žurnalu Lietuvos istorijoje. Jame sukauptas neįkainojamą išliekamąją vertę turintis intelektualų dvasinis turtas. Šiomis dienomis ypatingai svarbu atsigręžti į praeitį ir įvertinti pasaulėžiūrinę ir ideologinę mūsų paveldo įvairovę.

Lietuvos pranciškonai, brangindami paveldėtą Aidų turtą, siekia ji ne tik išsaugoti ateities kartoms, bet ir populiarinti. Puoselėdami ir norėdami šią kultūrinę – intelektualinę medžiagą atverti platesnei visuomenei, sumanyta žurnalą skaitmeninti. Viliamės, kad dėmesį į šį žurnalą atkreips ne tik besidomintieji literatūra ir kultūra, bet ir valdžios žmonės, nuo kurių finansinės ir moralinės paramos priklauso mūsų kultūros išlikimas.


 
"Aidų" skaitmeninimo ir publikacijos internetinėje erdvėje darbo eiga PDF Spausdinti El. paštas
Darbo eiga
Parašė Administrator   

Vyksta internetinio žurnalo korekcija, tikrinimas atitikimo originalui.

Iki 2009.05.21 patikrinti 47,48,49,50,51,90,91 metai.

Patebėjus netikslumus, gramatines klaidas prašome informuoti korektorę arba administratorių  kontaktų skiltyje.

Darbo pradžia - 2007 m. lapkričio 13 d.,
Sumanymo esmė - visų žurnalo "Aidų" numerių skaitmeninimas ir publikacija internete.
Planuose ne tik straipsnių perkėlimas į internetinę erdvę, bet ir daugumos autorių išsamios kūrybinės biografijos.
Numatoma darbų pabaiga - 2010 m. kovo mėn.

Iki 2009.06.18 nuskenuota, suformatuota ir publikuojama internete visi 382 žurnalo "Aidai" numeriai;

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai