Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. J. JUŠKAIČIO POEZIJOS RAMI ŠVIESA 1974/1 sausis; Autorius : Šilbajoris R.
Jonas Juškaitis: Mėlyna žibutė nušvietė likimą. Vilnius, 1972, 123 psl.Jonas Juškaitis — tai

52. TARP DABARTIES BEDVASIŠKUMO IR PRAEITIES 1974/1 sausis; Autorius : Alga Titas
I. "Brėkšmės našta"Kada išeivių santykiavimas su svečiais, atsilankančiais iš okupuoto gimtojo

53. NAUJOKAIČIO LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 1975/1 sausis; Autorius : Keblys Kęstutis
Išeivijos sąlygomis mokslo veikalų pasirodo nedaug, tad kiekviena naujai išleista mokslinio pobūdžio

54. PROZOS ANTOLOGIJA EMIGRANTINĖMIS TEMOMIS 1975/1 sausis; Autorius : Guopis Titas
Prieš keletą metų Vytauto Kazakevičiaus pastangomis Vilniuje buvo išleista poezijos antologija Graži

55. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919 1973/2 vasaris; Autorius : Stasys Raštikis
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919. I tomas, 490 psl. Redaktorius Pranas

56. APIE M. PEČKAUSKAITĘ VOKIEČIŲ KALBA 1973/2 vasaris; Autorius : O. Grn.
Kun. dr. Konstantino Gulbino, O.F.M. Cap. (g. 1919) Mūnsterio universitete 1969 m. apginta disertacija po

57. "BURŽUAZINĖ FILOSOFIJA" SOVIETINIU ŽVILGIU 1973/2 vasaris; Autorius : K. Skrupskelis
R. Skaisgiris, ŠIUOLAIKINĖS BURŽUAZINĖS FILOSOFIJOS PAGRINDINĖS KRYPTYS, Vilnius: Mintis, 1971 m., 222

58. NUOSTABUS SIGITO GEDOS VAIZDYNAS 1973/2 vasaris; Autorius : Pr. Visvydas
Vienas sąmojingas išeivijos kritikas Jono Avyžiaus romaną "Sodybų tuštėjimo metas", recenzijos

59. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
Aloyzas Baronas: VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas. II papildyta laida. Išleido LAS, Čikaga, 1973. 188 psl.,

60. DOKUMENTAI LIETUVOS BYLAI 1974/2 vasaris; Autorius : s. A. Girnius
VLIKo rūpesčiu ir lėšomis išleistas prof. Bronio J. Kasi o redaguotas dokumentų rinkinys The USSR —

61. TREČIOJI A. GUSTAIČIO KNYGA 1974/2 vasaris; Autorius : Titas Alga
Ne vienas "rimtojoje" lyrikoje pripažintas poetas yra sukūręs ir humoristinių, kupletinio pobūdžio

62. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/2 vasaris; Autorius : Red.
SUVAŽIAVIMO DARBAI I. Liet. Kat. Mokslo Akademijos I suvažiavimo (1933) paskaitų, redaguotų J. Ereto ir

63. A. LANDSBERGIO STEBUKLINĖS DRAMOS 1975/2 vasaris; Autorius : Šilbajoris R.
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje. Du stebukliniai vaidinimai. Algimanto Mackaus

64. L. Šimučio veikalas apie ALTą 1972/3 kovas; Autorius : Prutenis J.
Leonardas Šimutis. Amerikos Lietuvių Taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje, 1940 - 1970. Išleido

65. Istorija ir poezija (J. Jurginio knyga) 1972/3 kovas; Autorius : Skrupskelis K.
Juozo Jurginio veikale Istorija ir poezija (Vilnius 1969, 346 psl.) surinkta dvidešimt vienas straipsnis

66. A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas 1972/3 kovas; Autorius : Klimas Antanas
Aleksandras Kuršaitis/Alexan-der Kurschat, LIETUVIŠKAI-VO-KIŠKAS ŽODYNAS/LITAUISCH-DEUTSCHES WOE RTE RB U

67. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas: LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS. Išleido Pedagoginis lituanistikos

68. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/3 kovas; Autorius : Red.
THE USSR—GERMAN AG-GRESSION AGAINST LITHUA-NIA. Edited by Bronis J. Kasias. Robert Speller & Sons,

69. DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI 1973/3 kovas; Autorius : A. Liulevičienė
Antanas Maceina, DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos leidinys nr. 6.

70. AŠTUNTOJI PRADALGE 1973/3 kovas; Autorius : V. Kulbokas
Aštuntoji Pradalgė (1972), D. Britanijoj K. Barėno redaguojamas literatūros metraštis, mums dabar

71. DAINOS RŪTŲ DARŽE 1973/3 kovas; Autorius : J. Vaišvilaitė
Musėe de l'Homme Tautosakos Centras Ottavoje išleido 28 rinktines lietuviškas dainas — A Garland of Rue.

72. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/3 kovas; Autorius : Red.
Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI, 1974. Nr. 1 (mokslininkų simpoziumo kritiškas vertinimas, A. Blažio

73. PAPRASTOS POETINIO ŽODŽIO IŠPAŽINĖJAS 1974/3 kovas; Autorius : Aug. Raginis
Vladas Šlaitas: Pro Vyšnių Sodą.Eilėraščiai. Išleido Ateitis. 1973 m. 68 p. Aplanką piešė D.

74. LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAI 1974/3 kovas; Autorius : Ona Penkauskaitė
Vokiečių Wilhelm Fink leidykla išleido antologiją 'Litauische Lyrik" (Muenchen, 1972, 308 psl.).

75. ŠVAISTO NOVELIŲ KNYGA 1974/3 kovas; Autorius : V. Kulbokas
Paskutinė Juozo Švaisto novelių knyga pavadinta "Karnavalo aikštėje" (išleido Nida Londone 1973, 284

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai