Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. 60 METŲ TĖVYNĖS SARGYBOJE 1957/4 balandis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Nepavykusi misija Lietuviška spauda turėjo lemiančios reikšmės lietuvių kovai su rusifikacija, ypač

227. PORA ATSAKYMO PASTABŲ 1957/6 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
L. Dambriūnas savuoju kalbininko žvilgiu randa mane be pagrindo kvestionavus liberalizmo tapatinimą su

228. JAUNIMO KONGRESAS MŪSŲ TAUTINIŲ SIEKIMŲ ŠVIESOJE 1957/7 rugsėjis; Autorius : A. BALTINIS
1. Jaunimas skirtingų pažiūrų susikirtime Į dvi priešingas pažiūras suskyla žmonės savo

229. EKONOMINĖ EUROPOS INTEGRACIJA 1957/7 rugsėjis; Autorius : DR. J. BUDZEIKA
Iki antrojo pasaulinio karo politinė ir ekonominė Europos integracija buvo akademinė problema. Ji buvo

230. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 1958/2 vasaris; Autorius : Red
KETURIASDESIMT METŲ PRABĖGO, KAI SENOJOJE LIETUVOS SOSTINĖJE, VILNIAUS MIESTE, BUVO ATSTATYTA LAISVA,

231. BENDROSIOS IR METODINĖS PASTABOS TAUTINIO ATGIMIMO KLAUSIMU 1958/5 gegužė; Autorius : K. J. ČEGINSKAS
1. Dalyko svarba Koks bebūtų mūsų teorinis bei praktinis nusistatymas tautinio klausimo atžvilgiu,

232. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1958/6 birželis; Autorius : JONAS AISTIS
Švietimas okupuotoje Lietuvoje yra vienintelis šviesesnis taškas, kuriuo ten tikrai gali pasigirti.

233. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 1958/8 spalis; Autorius : ST. BARZDUKAS
Kaip kiekvienas kitas gyvas organizacinis vienetas, savo istoriją turi taip pat ir lietuvių bendruomenė.

234. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI* 1958/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Sodo iliuzija ir pelkės tikrovė: a. GO-ties pasisakymas prieš kultūrinio nuosmukio grėsmę, b.

235. TARYBINĖ KALBOTYRA LIETUVOJE 1958/10 gruodis; Autorius : DR. PRANAS SKARDŽIUS
Kalbotyrinis darbas Lietuvoj nuo paskutinio karo lig šių dienų yra ėjęs ir iš dalies dar dabar tebeina

236. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI 1958/10 gruodis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
c. 60-ties kreipimosi pasmerkimas moralės vardu. — Dar rūsčiau kolektyvinį pareiškimą pasmerkia Romos

237. LITERATŪRA IR MENAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE PO STALINO MIRTIES 1959/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Šios paskaitos*  pradžioje reikia pasakyti, kad čia nebus kalbama apie paskirų lietuvių

238. KARTOS PROBLEMA SANTYKIŲ SU KRAŠTU PERSPEKTYVOJE 1959/3 kovas; Autorius : VINCAS TRUMPA
Šio pasikalbėjimo  tema siūlyčiau kartos problemą, kaip ji reiškiasi mūsų emigrantiniame

239. Naujos erdvės lietuvių tautai jieškant 1959/4 balandis; Autorius : V. JAGMINAS
Prof.  K. Pakšto idėjos Akivaizdoj pavojų, kurie šiandien gresia lietuvybės išlaikymui, prof.

240. AMERIKOS OFICIALIOJI NUOMONE LIETUVOS RIBU KLAUSIMU 1919 M. 1959/5 gegužė; Autorius : DR. KAZYS PAKŠTAS
"Aiduose" 1950 m. 1-4 numeriuose padariau apžvalgą Lietuvos ribų klausimo ir pateikiau mūsų kaimynų

241. TIKĖJIMAS PRIEŠAIS NEVILTĮ 1959/6 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
PORA MINČIŲ, "TREMTINIŲ" OPTIMIZMUI IŠVIRTUS "EMIGRANTU" PESIMIZMU "Jei žmogus giriasi, žeminu

242. POLITIKA DEŠIMTMEČIŲ SĄVARTOJE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
Palydėdami XX amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, devintojo dešimtmečio angoje klausiamai dairomės, ko

243. REZISTENCIJA LIETUVOJE PO ANTROJO PASAULINIO KARO 1981/2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
ŽVILGSNIS IŠ ISTORINĖS PERSPEKTYVOS Kalbėdami apie rezistenciją, iš tikrųjų kalbame apie

244. POLITIKA DEŠIMTMEČIŲ SĄVARTOJE 1981/2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
VI Artimiesiems Rytams aštuntasis dešimtmetis nepašykštėjo lūžių. Irano vidaus padėties lūžis.

245. LIBERALIOJI VAKARŲ INTELIGENTIJA, JOS ILIUZIJOS IR ATSAKOMYBĖ 1981/2 kovas-balandis; Autorius : ANDREI SACHAROV
Pastaraisiais metais man pirmą kartą teko susitikti su žmonėmis iš Vakarų, asmeniniais įspūdžiais

246. KOVOS UŽ LIETUVOS LAISVĘ STRATEGIJOS IR TAKTIKOS KLAUSIMU 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : RIMVYDAS ŠAULYS
Vienas iš pagrindinių žmonių veiklos akstinų yra problemų sprendimas. Gyvenime sprendžiamos įvairaus

247. ŽURNALO "ATEITIES" IDEOLOGINĖ APŽVALGA 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
1946 — 1981 MININT DVIGUBĄ SUKAKTI 1911 m. vasario mėnesį Kaune buvo išspausdintas pirmas Ateities

248. PASIKALBĖJIMAS SU AMNESTY INTERNATIONAL DARBUOTOJAIS 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Marija Matulevičiūtė.
Amnesty International (Tarptautinė Amnestija) gimė Londone prieš beveik 20 metų, nes advokatas Peter

249. Pastabos dėl prof. Šalkauskio laiško prez. Smetonai 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Prof. Stasio Šalkauskio 1935 lapkričio 2 rašytą memoraridinį laišką respublikos prezidentui Antanui

250. POLITIKA 1981 METAIS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
I Tarptautinės politikos neuralginiai taškai šeštame ir septintame dešimtmetyje buvo susitelkę

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai