Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. VATIKANO MISIJA POKARINĖJE VOKIETIJOJE 1979/8 spalis; Autorius : KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS
Antrasis pasaulinis karas baigėsi Vokietijos besąlygine kapituliacija 1945.V.8. Šv. Sostui trūko žinių

52. KATALIKIŠKOJI AKCIJA 1948/10 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
(JOS ATGAIVINIMO TREMTYJE PROGA) ĮVADAS Prieš dvidešimt trejus metus popiežius Pijus XI,

53. KELIAS Į LAISVĘ IR VASARIO 16-TOJI 1948/11 vasaris; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
ŽVILGSNIS IŠ 30-TIES METŲ PERSPEKTYVOS 1. PENKI VEIKIMO ŽIDINIAI1914 metais lietuvių tauta jau buvo

54. KOVOS BARUOSE 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktis visur gražiai ir ryžtingai paminėta, visur prisiminta

55. LIBERALIZMO KELIAS Į BOLŠEVIZMĄ 1948/13 balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. PAMIRŠTA TIESA Bolševikiškų žiaurybių akivaizdoje kai kas pamiršo, kas yra tikrieji jų autoriai.

56. BELGIJA - ŪKINIO ATSISTATYMO PAVYZDYS 1948/13 balandis; Autorius : P. JUOZAITIS
Belgija, teapimdama 30.440 kvadrat. km ploto ir vis dėlto turėdama 8,4 mil; gyv., prieš ši karą buvo

57. ŠIANDIENINĖ DEMOKRATIJOS KRIZĖS PRASMĖ 1948/15 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Kas verčia šiandien kalbėti apie demokratijos krizą? Ar nėra nuo Didžiosios Prancūzų

58. Europos Taikos Konferencijos 1948/15 birželis; Autorius : GED. GALVANAUSKAS
Europa dega, ir iš jos pelenų kursis, nauja sąranga. Tiksliau tarus, tai bus sena santvarka, tik kai

59. GINČAS DĖL LIBERALIZMO 1948/15 birželis; Autorius : Ant. Maceina
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S Mano straipsnis „Liberalizmo kelias į bolševizmą“

60. Valstybė ir privatinė iniciatyva ūkyje 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : P. JUOZAITIS
Ūkis yra priemonių visuma, įgalinanti žmonių materialinių reikalų tenkinimą. Pats savimi jis nėra

61. AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : P. JURGĖLA
  Autorius yra Amerikos lietuvis, Lietuviu. Skautų Sąjungos kūrėjas, buvęs Lietuvos

62. KLAIPĖDOS KRAŠTO ĮSIJUNGIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ 1948/18 rugsėjis; Autorius : A. ŠAPOKA
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ryšiai yra amžini. Tai yra vieno tautinio organizmo dalys, perskirtos

63. ATSIMINIMAI IŠ 1918-1925 METŲ 1948/18 rugsėjis; Autorius : ERDMONAS SIMONAITIS
1. Tilžė, Mažosios Lietuvos atgimimo lopšys. Senasis Mažosios Lietuvos kultūrinis ir politinis

64. Helsinkio susitarimų teisinė prigimtis 1976/1 sausis; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
Prof. dr. Broniaus Nemicko paskaita, skaityta 1975 m. lapkričio 29 Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto

65. 1975 METAI 1976/1 sausis; Autorius : Red.
Valančiaus ir Čiurlionio metaiNe vieną kartą buvo iš anksto kuriems nors metams suteikiamas specialus

66. POLITIKA 1975 METAIS 1976/1 sausis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Europoje 1975 tarptautinės politikos vyraujančiu įvykiu neabejotinai bus buvusi, nuo 1972 lapkričio su

67. BOLŠEVIZMO KAINA 1976/2 vasaris; Autorius : VLADAS JUODEIKA
Nėra abejonės, kad kapitalizmas pramoninės revoliucijos pradžioje brutaliai išnaudojo darbininkus. Bet

68. POLITIKA IR PASAULĖŽIŪRA 1948/19 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
ATSAKYMAS KUN. VYTAUTUI BAGDANAVIČIUI *)   *) Prieš pora metų mūsų tremtinių visuomenėje

69. EUROPOS ŪKIO KRIZĖ 1948/20 lapkritis; Autorius : DR. J. BUDZEIKA
I. Antrasis pasaulinis karas, savo intensyvumu pralenkęs visus ikarus žmonijos istorijoje,

70. LIBERALIZMO TEISINIMAS 1948/20 lapkritis; Autorius : A. Maceina
V I S U O M E N I N I S   G Y V E N I M A S Atsakymas JULIUI KAUPUI Mielas

71. 1976 METAI 1977/1 sausis; Autorius : Red.
Visuomeninio gyvenimo sraute JAV 200 metų sukaktis sudarė progą ir lietuviams suorganizuoti atitinkamų

72. ATEIZMO SAVAITĖ LIETUVOS MOKYKLOJE 1977/1 sausis; Autorius : J. Pušis
Iš atsiminimų Prieš kelias dienas mokykloje buvo paskelbta ateizmo savaitė. Ką tai reiškia? Vadinasi,

73. POLITIKA 1976 METAIS 1977/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Po Europos saugumo-bendradarbiavimo konferencijos buvo natūralu laukti, kad 1976 metai bus Helsinkyje

74. A. D. SACHAROVO ĮSPĖJIMAS LAISVAJAM PASAULIUI 1977/3 kovas; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
A. D. Sacharovas skaito JAV prezidento J. Carterio laiškąAndrėj Dimitrijevič Sacharov, vienas sovietų

75. SUMEŠKERIOTI INTELEKTUALAI IR TAIKA 1948/21 gruodis; Autorius : V. R.
Už geležinės uždangos užsidaręs pasaulis labai dažnai pastaruoju metu deklaruoja kitiems savo taikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai