Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. ANTANO MACEINOS ĮNAŠAS Į MŪSŲ KULTŪRĄ 1968/1 sausis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Asmenybės bruožai Antanui Maceinai jau šešiasdešimt metų . . . Kaip greitai prabėga

227. LITUANISTINIO DARBO DIRVONAI 1968/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Lituanistikos Instituto prezidentas dr. J. Balys kalba šio instituto suvažiavime

228. III KULTŪROS KONGRESAS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
LRD premijos įteikimas. LRD pirmininkas Al. Baronas skaito jury komisijos aktą, viduryje — laureatas A.

229. ŽVILGSNIS Į 1967 METUS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
Pora metų šią apžvalgą pradėdavome visuo-meniniu-politiniu gyvenimu. Šiemet vėl grįžtame prie

230. Kūrejus-savanorius prisimenant 1968/2 vasaris; Autorius : KALPAS UOGINIUS
Savanorio mintys Jei kasmet, švęsdami Vasario 16-tąją, pagarbiai minime mūsų kariuomenės kūrėjus

231. KIPRAS PETRAUSKAS 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Kipro Petrausko (1885. XI. 22 - 1968.I.17) žemiškieji palaikai jau ilsisi Vilniaus Rasų kalnely, bet

232. ŽVILGSNIS Į 1967 METUS 1968/2 vasaris; Autorius : Administrator
Teatras Pereitų metų teatriniame gyvenime kaip dramaturgas vyravo A. Landsbergis. Jo "Penkis stulpus"

233. NEPOETAS BRADŪNAS 1968/5 gegužė; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
  Pagal visas mūsų tradicijas ir etiketą, apie Kazimierą Bradūną reikėjo rašyti prieš metus

234. ADOLFAS DAMUŠIS 1968/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
1.    Mokslininkas ir visuomenininkas Dr. inž. Adolfas Damušis lygiai reiškiasi

235. VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO IŠSIVADAVIMAS 1968/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Kas skaitė V. Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly", tas atsimena, kad šio romano trečioji dalis

236. Dr. Kazimieras Ambrozaitis 1968/6 birželis; Autorius : ANTANAS SABALIS
10 metų mirties proga Laiškai iš ten, kur ir velniams vietos nėra Prieš mane guli glėbys

237. ISTORIKAS ZENONAS IVINSKIS 1968/7 rugsėjis; Autorius : RAPOLAS KRASAUSKAS
Pagrindinis istoriko rūpestis visada turi būti susekti tiesą (Z. Ivinskis) Kiekviena tauta savo

238. ADOMAS GALDIKAS 1968/8 spalis; Autorius : ADOMAS GALDIKAS
"Aidų" redaktorius kreipėsi j dail. A. Galdiką jo 75 m. sukakties proga pasisakyti šiais klausimais: kaip

239. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS III SEIMAS 1968/8 spalis; Autorius : VT. VT.
Pasaulio lietuvių bendruomenę sudaro atskirų kraštų lietuvių bendruomenės, kurių organizacijos veikia

240. DR. ANTANAS GYLYS 1968/10 gruodis; Autorius : DR. DOMAS JASAITIS
Žmogaus gyvenimas yra vyksmas, iš kurio niekas negali pasitraukti norimu laiku. Nelaukta buvo ir dr. Antano

241. Dailininkas Adomas Varnas 1969/1 sausis; Autorius : Red.
Dailininkas Adomas Varnas šiuos metus pradėjo, peržengdamas 90 metų ir įkopdamas į šimtinės

242. Pasauliečiy taryba religiniams lietuvių reikalams 1969/1 sausis; Autorius : STASYS YLA
Ieškant sprendimų gyvybinei problemai Prieš metus iškilo pasauliečių tarybos religiniams

243. KAZYS PAKŠTAS — nepripažintas pranašas? 1969/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
1. Regėtojo stiprybė ir silpnybė Iš visų dvasios jėgų fantazija, tur būt, pati paslaptingiausia.

244. TIES PLAČIU LITUANISTIKOS BARU 1969/3 kovas; Autorius : DR. PETRAS JONIKAS
Prof. Pr. Skardžiaus 70 metų amžiaus sukaktuvėse Šiemet sukanka 70 metų įžymiam mūsų kalbininkui

245. J. Balčikonio netekus 1969/4 balandis; Autorius : Pranas Skardžius
Šiemet, vasario 5 d., eidamas 84-uosius metus, mirė prof. Juozas Balčikonis, vienas iš seniausių

246. KAN. J. TUMAS-VAIŽGANTAS 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Prieš šimtą metų rugsėjo 20 Rytų Aukštaitijoj gimė kan. Juozas Tumas-Vaižgantas. Nors jau 36 metai

247. SVEIKINAME MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 1969/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Padėkos dienos savaitgalio metu, lapkričio 26-30, Čikagoj šaukiamas lietuvių mokslininkų suvažiavimas,

248. ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1969/8 spalis; Autorius : Administrator
Pavergtojoj tėvynėj Kaune rugsėjo 22, eidamas 85-tuosius amžiaus metus, mirė paskutinysis

Lenkijoj tuoj išeis Gražinos Bacevičiūtės atsiminimų knyga — Znak Szczegolny (Ypatingas ženklas).

250. ALDONA GUSTAITĖ 1969/9 lapkritis; Autorius : Alaušius
Vokiečių poetė lietuvaitė Vokiečiams Aldona Gustas, o mums Aldona Gustaitė yra vokiečių poezijoj

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai