Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. MŪSŲ BUITYJE 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Lietuviai pranciškonai išsirūpino, kad jų prieš 25 metus JAV įsteigtoji mažoji provincija (kustodija)

27. Partijos suvažiavimai 1971/6 birzelis; Autorius : Vt. Vt.
Kovo 3-5 Vilniuje vyko Lietuvos komunistų partijos XVI suvažiavimas, o kovo 31 - balandžio 9 Maskvoje —

28. Prel. J. Končiui 80 metų 1971/6 birzelis; Autorius : Leonardas Šimutis
Prel. Juozas B. Končius š. m. gegužės 23 sulaukė 80 metų amžiaus. Be abejonės, tai būtų lyg ir

29. NETEKUS VIOLONČELISTO MYKOLO SAULIAUS 1971/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
š. m. 'balandžio 6 Denveryje, Colorado, mirė violončelistas Mykolas Saulius, tenykščio simfoninio

30. MIRĖ KALBININKAS OTREMBSKIS 1971/6 birzelis; Autorius : L. D.
šių metų balandžio 25 mirė žymus kalbininkas Jonas Otrembs-kis (Otrębski), pastaruoju metu gyvenęs

31. J. Bakio "Lituanica" 1971/6 birzelis; Autorius : KA
Skulptoriaus Juozo Bakio didžiausias kūrinys, visam laikui pastatytas lauke, yra Lituanicos paminklas,

32. LIETUVIŲ TELEVIZIJAI PENKERI METAI 1971/6 birzelis; Autorius : Bal. Brazdžionis
1966 kovo 25 Čikagos lietuviai per WCIU-TV stotį, 26 kanale, išvydo pirmąją laisvame pasaulyje

33. Giuseppe Ungaretti 1971/6 birzelis; Autorius : Alaušius
Maištaujančio tikėjimo poetasNedaugelis mūsų moka italų kalbą. Todėl ir italų literatūra, ypač

34. MŪSŲ BUITYJE 1971/6 birzelis; Autorius : Red.
— Simą Kudirką nuteisus 10 metų kalėti priverčiamojo darbo stovykloje, visa amerikiečių spauda vėl

35. FACTA CLARA SINT 1971/7 rugsejis; Autorius : Juozas Kojelis
Prel. M. Krupavičius, tuometinis VLIKo pirmininkas, pirmajai Lietuvos diplomatų ir VLIKo atstovų

36. Prof. V. Marijošius 1971/7 rugsejis; Autorius : Jeronimas Kačinskas
Šiame krašte jau nemažai lietuvių aukštai iškilo savo profesijose ir įsiliejo į JAV kultūrinį

37. DAIL V. K. JONYNO 40 METŲ KŪRYBINIO DARBO SUKAKTIS 1971/7 rugsejis; Autorius : Viktoras Vizgirda
V. K. Jonyną pažįstu labai seniai. Prisimenu Kauno meno mokyklos koridorius, kuriuose dūko

38. MONTREALIO LIETUVIAI DVIKALBIŠKUMO STUDIJOJE 1971/7 rugsejis; Autorius : Algis Norvilas
Psichologijos mokslui po antro pasaulinio karo žengiant sparčiai į priekį, išaugo visa eilė naujų

39. SUVAŽIAVIMAI, STOVYKLOS, STUDIJŲ SAVAITĖS 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
Lituanistikos instituto suvažiavimasSvarbiausias šios vasaros suvažiavimų buvo ir pats pirmasis —

40. MŪSŲ BUITYJE 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Amerikiečių žurnalistas Ana-tole Shub rugpiūčio 7 eilėj amerikiečių dienraščių (The

41. NETEKOME INFORMACIJOS FRONTO KOVOTOJO 1971/8 spalis; Autorius : Algirdas Budreckis
"Tik reikia daugiau noro, pasišventimo tautini darbą dirbti". — Jonas JutkevičiusKun. Jonas Jutt -

42. DANUTĖS STANKAITYTĖS REČITALIS 1971/8 spalis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Danutė Stankaitytė šiuo metu yra viena iš žymiausių asmenybių mūsų dainininkų tarpe. Apdovanota iš

43. DVIEJŲ RECENZIJŲ PARAŠTĖJE 1971/8 spalis; Autorius : Aloyzas Baronas
"Aidų" žurnalo pavasariniuose numeriuose buvo išspausdintos Vytauto A. Jonyno dvi recenzijos, gana

44. MŪSŲ BUITYJE 1971/8 spalis; Autorius : Red.
— JAV LB 20 metų veiklos sukaktis iškilmingai minėta New Yor-ke X.8-10. Penktadienį atidaryta J.

45. DĖL KO REIKĖTŲ SUSIMĄSTYTI KULTO MINISTRUI RUGIENIUI 1971/9 lapkritis; Autorius : R. Ramelis
Nuoširdžiai džiaugiamės viskuo, ko lietuviai gali pasiekti net okupacinėmis sąlygomis. Solisto V.

46. PROF. J. ERETAS 75 METŲ VIRŠŪNĖJ 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Prof. dr. Juozas Eretas pereitą mėnesį atšventė 75 metų amžiaus sukaktį. Platesniu straipsniu mūsų

47. DAIL. E. M. BUDRYS 1971/9 lapkritis; Autorius : J.P.
Mažai lietuvių užsiliko Švedijoje. Mažai apie juos ir žinome. O tačiau yra jų tarpe tokių, kurie

48. "AIDUČIŲ" IR ŠALČIŲ LENGVOSIOS MUZIKOS KONCERTAI 1971/9 lapkritis; Autorius : Daiva Matulionyte
Kiekvienoje meno srityje tenka susidurti su įvertinimo problema: naudoti absoliutų estetinį matą ar

49. APIE L.B., IŠEIVIŲ PARTIJAS IR KITUS DALYKUS 1971/9 lapkritis; Autorius : A. Gailiušis
"Naujienose" (nr. 172-174) nežinomas Vyt. Vaičiulis (toliau žymėsiu V. V.) atsiliepė į mano straipsnį,

50. BEDARBĖ, BELAISVĖ IR BETVARKĖ 1971/9 lapkritis; Autorius : Pr. Skardžius
Seniau raštų kalboje buvo dažniau vartojama, dabar rečiau besutinkama bedarbė "darbo nebuvimas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai