Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 Letter: A
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/1 sausis; Autorius : Red.
Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. IV tomas (1944-1975). JAV LB Kultūros Taryba, Chicago.

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/2 vasaris; Autorius : Red.
Vincas Ramonas: DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY. Antras papildytas leidimas, išleido JAV LB Švietimo taryba,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/3 kovas; Autorius : Red.
Kazys Bradūnas: ALKANA ŽEMĖ. Grafika: Vytautas O. Virkau. Išleido Ateitis, 1976, 115 psl., kaina 6

4. ANT DEŠIMTOSIOS SLENKSČIO (Literatūros metraštis Pradalgė) 1977/4 balandis; Autorius : Pr. Visvydas
(Literatūros metraštis Pradalgė)Po ilgesnės pertraukos pasirodė Kazio Barėno redaguojamas literatūros

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/4 balandis; Autorius : Red.
Vytautas J. Bagdanavičius: TAUTOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Paskaitų kursas Čikagos

6. APSAKYMAI 1977/5 gegužė; Autorius : VI. Kulbokas
M. KATILIŠKIS: Apsakymai. A Mackaus knygų leidimo fondo leidinys, Čikaga, 1976. Aplankas ir titulinis

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/5 gegužė; Autorius : Red.
Aleksandras Pakalniškis: ŽEMAIČIAI. Etnografija. Išleido dr. St. Jankus, Chicago 1977. 164 psl.Brunonas

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/6 birželis; Autorius : Red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. V tomas: raidės S-U. Redagavo Simas Sužiedėlis ir dr. Antanas Kučas, talkino R.

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Jonas Grinius: VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE. IItomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,

10. APIE DAIKTŲ PAVIRŠIUM ČIUOŽIANTI LAIKĄ 1977/8 spalis; Autorius : Ilona Gražytė - Maziliauskienė
ALDONA VEŠČIŪNAITĖ: Žodžiai kaip salos. 64 psl. Aplankas ir titulinis puslapis dail. Viktoro

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/8 spalis; Autorius : Red.
Juozas Almis Jūragis: AKMENS IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraščiai. Išleido Mintis, Belmore, Australija,

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/9 lapkritis; Autorius : Red.
Vytautas Karosas: LIETUVOS RYŠYS SU AMERIKA. Istorinė apybraiža. Devenių kultūrinio fondo leidinys Nr.

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/10 gruodis; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė B. V. Mačiuika. Chicago 1976,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai