Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ATNAŠA LIETUVIŠKAJAM GENIJUI 1971/3 kovas; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Negalima, perdaug dirbtina būtų, palyginti knygą su kalėdiniu sveikinimu, nors ir kiek jame bebūtų

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Pranas Skardžius: ANKSTYVESNE IR DABARTINĖ LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS VARTOSENA. Pedagoginio

3. ALANTO PAKRAIKAS SKAITYTOJAMS 1971/4 balandis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Naujoji V. Alanto prozos knyga pavadinta keistoku, jei ne pretenzingu pavadinimu — "Nemunas teka per

4. A. NORIMO APYSAKA JAUNIMUI 1971/4 balandis; Autorius : Vladas Kulbokas
Andriaus Norimo pernai Kultūros fondo Čikagoj išleista apysaka "Be namų" JAV LB švietimo tarybos

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/4 balandis; Autorius : Red.
METRAŠTIS V. Redagavo A. Liiiima, SJ. Spaustuvės išlaidas apmokėjo kun. V. Puidokas. Išleido LKMA

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Emilija Čekiene: KAD JI BŪTŲ GYVA. Straipsnių rinkinys. Išleido Vilties d-ja Clevelande 1971. Aplankas

7. AKTUALIEJI BENDRINĖS KALBOS KLAUSIMAI 1971/6 birzelis; Autorius : P. Jonikas
Nevienas bent vyresniosios kartos šviesuolis, rašto žmogus mūsuose daugiau ar mažiau rodo susidomėjimo

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
Marija Gimbutas: THE SLAVS. Ancient Peoples and Places serijos 74-tas leidinys. Išleido Praeger Pub-lishers,

9. APYSAKAITĖ SENIMUI 1971/8 spalis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Jaustis vienišu, nesuprastu, nepritampančiu yra būsena, kuri persekioja mus visus. Maždaug nuo lopšio

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/8 spalis; Autorius : Red.
DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 1529 METŲ STATUTAS. Vertė Jonė Deveikė. Vertimą spaudai parengė,

11. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Išleidęs 36 tomų Lietuvių Enciklopediją, Juozas Kapočius ėmėsi naujo žygio — išleisti 6 tomų

12. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
(Tęsinys iš pereito numerio )Teisingas nusistatymas duoti mūsų angliškojoj enciklopedijoj ir tuos

13. A. Kezio fotografijų knyga 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Daugėla K.
I fled Him down the nights and down the days — tai antraštė Algimanto Kezio, S. J., fotografijų knygos,

14. Angliška knyga apie šv. Kazimierą 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Liūtas Grinius
Amerikos lenkų knygų leidykla, kurios vadovu yra Sigmund H. Uminski, yra išleidusi keturias jo knygas, ir

15. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
RELATIONES STATUS DIOCESI-UM IN MAGNO DUCATU LITUANIAE. 1: DIOECESES VILNENSIS ET SA-MOGITIAE. Pluribus

16. APIE M. PEČKAUSKAITĘ VOKIEČIŲ KALBA 1973/2 vasaris; Autorius : O. Grn.
Kun. dr. Konstantino Gulbino, O.F.M. Cap. (g. 1919) Mūnsterio universitete 1969 m. apginta disertacija po

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
Aloyzas Baronas: VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas. II papildyta laida. Išleido LAS, Čikaga, 1973. 188 psl.,

18. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/2 vasaris; Autorius : Red.
SUVAŽIAVIMO DARBAI I. Liet. Kat. Mokslo Akademijos I suvažiavimo (1933) paskaitų, redaguotų J. Ereto ir

19. A. LANDSBERGIO STEBUKLINĖS DRAMOS 1975/2 vasaris; Autorius : Šilbajoris R.
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje. Du stebukliniai vaidinimai. Algimanto Mackaus

20. A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas 1972/3 kovas; Autorius : Klimas Antanas
Aleksandras Kuršaitis/Alexan-der Kurschat, LIETUVIŠKAI-VO-KIŠKAS ŽODYNAS/LITAUISCH-DEUTSCHES WOE RTE RB U

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas: LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS. Išleido Pedagoginis lituanistikos

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/3 kovas; Autorius : Red.
THE USSR—GERMAN AG-GRESSION AGAINST LITHUA-NIA. Edited by Bronis J. Kasias. Robert Speller & Sons,

23. AŠTUNTOJI PRADALGE 1973/3 kovas; Autorius : V. Kulbokas
Aštuntoji Pradalgė (1972), D. Britanijoj K. Barėno redaguojamas literatūros metraštis, mums dabar

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/3 kovas; Autorius : Red.
Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI, 1974. Nr. 1 (mokslininkų simpoziumo kritiškas vertinimas, A. Blažio

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/balandis; Autorius : Red.
LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579 -1803 - 1922. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido Lietuvių Profesorių Draugija

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai