Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1948
Categories 1948
10 sausis (28), 11 vasaris (30), 12 kovas (24), 13 balandis (34), 14 gegužė (29), 15 birželis (22), 16-17 liepa-rugpjūtis (28), 18 rugsėjis (19), 19 spalis (24), 20 lapkritis (21), 21 gruodis (22)
 

1. GAMTOS MOKSLŲ ŽVILGSNIS Į PASAULĮ 1948/10 sausis; Autorius : Br. STOČKUS
Vienas iš didžiausių moderniojo gamtos mokslo tyrinėjimų buvo atomo mokslas. Atominiai tyrinėjimai

2. TAUTINIO AUKLĖJIMO PROBLEMA TREMTIES MOKYKLOJE 1948/11 vasaris; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Tautinio auklėjimo uždavinys mokyklai yra visada aktualus. Kada kalbama apie mokyklos pareigą

3. PASAULĖŽIŪRA IR TAUTIŠKUMAS LITERATŪROJE 1948/11 vasaris; Autorius : JONAS GRINIUS
(V. RAMONO „KRYŽIŲ“ PROGA)* *) Straipsnis diskusinis Būtų pageidaujama, kad kas pozityviai

4. VOKIEČIŲ DABARTINĖ FILOSOFIJA 1948/11 vasaris; Autorius : Vincas Vyčinas
Dabarties filosofija nėra koks pereinamas laikotarpis, kurs reikštų vienos filosofinės epochos

5. Visuomeniniai tipai 1948/13 balandis; Autorius : STASYS YLA
Vienas pagrindinių visuomeninių uždavinių yra pažinti ir suprasti žmogų. Juo labiau svarbu

6. ŽMOGUS IR KULTŪRA 1948/13 balandis; Autorius : P. GAUČYS
Žmogus, sako Aristotelis, yra savo darbų pradžia ir išpildytojas, kaip kad sūnaus tėvas. Nuo mūsų

7. MOTERYS PO ISTORIJOS DULKĖMIS 1948/13 balandis; Autorius : S. SUŽIEDĖLIS
Kas istorijos ir nemėgsta, kas apdulkėjusių jos lapų ir nesklaisto, negali išsivaduoti iš suspausto

8. ŽMONA IR MOTINA 1948/14 gegužė; Autorius : ANTANAS MACEINA
    1. MOTINOS DIENOS PRASMĖ Jau keliolika metų visame pasaulyje švenčiama Motinos

9. Visuomeniniai tipai 1948/14 gegužė; Autorius : STASYS YLA
3. IDEALISTASIdealistu vadiname tokį žmogų, kuriam aukščiausia gyvenimo vertybė yra idėja. Idėjai jis

10. Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms 1948/15 birželis; Autorius : GIOVANNI PAPINI
Kunigams! Mano broliai, mano vaikeliai, į jus, Kristaus kunigai, pirmiau negu į kitus, kreipiu savo

11. KOLEGOS, SUSIMĄSTYKIM 1948/15 birželis; Autorius : DM. Jesaitytė
A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S Dažniausiai jau pirmasis vaizdas, kuris mus sutinka, kai mes

12. GYVOJI DVASIA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : KUN. V. BALČIŪNAS
ĮŽANGA Štai šių dienų dilema: gyventi ar mirti. Tokiais atvejais visa metama į šalį ir iš

13. MALDOS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : STASYS YLA
aženklinta pradžia Tavim, o Varde mūsų Viešpaties! Ir pabaiga laikų atliepia į Tave — vienintelį,

14. GAMTOS PRARADIMAS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Mūsų santykis su gamta yra dvejopas. Viena prasme gamta mums yra visiškai svetima. Mes esame

15. Maxo Plancko žodžiai 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
M O K S L A S   I R   R E L I G I J A Štai kaip byloja apie mokslo ir religijos santykį

16. BAŽNYČIA IR ASTROLOGIJA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
  M O K S L A S   I R   R E L I G I J A Neseniai Šveicarijoj pasirodė Louis de

17. RELIGIJOS VAIDMUO MAŽOJOJE LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : JONAS PAUPERAS
Mažosios Lietuvos lietuviai yra pamaldūs. Tai parodė ne tik parapijų gyvenimo statistika, bet tą faktą

18. Kryžkelėje tarp Romos ir Kremliaus. Laiškas Dr. Antanui Maceinai 1948/19 spalis; Autorius : JULIUS KAUPAS
Su dideliu susidomėjimu perskaičiau dviejuose (13 ir 15) „Aidų“ numeriuose išspausdintus Jūsų

19. KRIKŠČIONIŠKOJI ETIKA VISUOMENINIAME GYVENIME 1948/20 lapkritis; Autorius : KUN. DR. J. GUTAUSKAS
  1. Visuomeninis subrendimas, kaip visuomeninio veikimo sąlyga. 2. Visuomeninis veikimas,

20. PAGRINDINĖS LINKMĖS LIETUVIŲ PEDAGOGIKOJE 1948/20 lapkritis; Autorius : DR. ANTANAS RAMŪNAS
  Turinys: Įžanga. I. Pedagoginių linkmių d i f e r e n c i j a c i j a: 1. Empyrinė linkmė.

21. KRISTAUS PRASMĖ 1948/21 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
  1. STRAIPSNIO POBŪDIS. Kristaus gyvenime ir Jo moksle esamą tiek pilnatvės ir tiek

22. DEŠIMTASIS FILOSOFŲ KONGRESAS 1948/21 gruodis; Autorius : S. Pikūnas
Š. m. rugpjūčio mėn. 11—18 dienomis Amsterdame įvyko tarptautinis filosofijos kongresas, kuriame

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai