Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. JONO GRINIAUS LITERATŪRINĖS STUDIJOS 1978/3 kovas; Autorius : Pranas Razminas
JONAS GRINIUS: Veidai ir problemos lietuvių literatūroje, II tomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,

2. ALBINO BARANAUSKO "RUDENYS IR PAVASARIAI" 1978/3 kovas; Autorius : VI. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai, arba Užplynių Pultinevi-čius namie ir svetur. II. Lietuviškos

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/3 kovas; Autorius : Red.
Jurgis Jankus: IR NEBEPASIMA-TEM. Pasakojimai. Aplankas Rūtos Ce-paitytės. Lietuviškos knygos klubo

4. L. K. B. KRONIKOS III TOMAS 1978/4 balandis; Autorius : L. Ramelis
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. III tomas, apimantis 16-22 numerius. Viršelis ir iliustracijos dail.

5. KELIAUJANT PO SAVĄSIAS VALDAS 1978/4 balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Kazio Bradūno "Alkana kelionė"A. Nyka-Niliūnas "Vyno stebukle" nupiešė nykų egzilio žemės vaizdą:

6. VL JUODEIKA APIE MARKSIZMO ILIUZIJĄ 1978/4 balandis; Autorius : Juozas Prunskis
VLADAS JUODEIKA: Didžioji iliuzija. Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. I tomas. Išleido autorius. So.

7. 50 LIETUVIŲ NOVELĖS METŲ 1978/4 balandis; Autorius : Administrator
ZOBARSKAS: (red.): The Lithuanian Short Story: 50 Years. Many-land Books, Woodhaven, N.Y., 1966, 464 psl.1966

8. POZITYVUS LIETUVIO MUZIKO PAGERBIMAS 1978/4 balandis; Autorius : K. R.
JULIUS SINIUS: Dainos ir giesmės broliams lietuviams. New York, 1976. 100 psl.Tai Veronikos Maminskaitės -

9. ATITAISYTINAS APSIRIKIMAS 1978/4 balandis; Autorius : Jonas Grinius
Retai tepasitaiko tokių atvejų, kai recenzuoto veikalo autorius parašo laišką recenzentui, nurodydamas

KLAIDŲ ATITAISYMASBe tų korektūros klaidų, kurios pačių skaitytojų pastebimos, šių metų sausio

11. ST. YLOS "JURGIS MATULAITIS" 1978/5 gegužė; Autorius : Viktoras Rimšelis
STASYS YLA: Jurgis Matulaitis. Asmenybės apybraiža. Išleido Nekalto Marijos Prasidėjimo seserys, Putnam,

12. SAUJA SKATIKŲ 1978/5 gegužė; Autorius : Sh. Hol.
KAZYS ALMENAS: Sauja skatikų. Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1977. 249 psl.Nors naujausias Kazio

13. LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO DARBAI 1978/5 gegužė; Autorius : J. G.
Lituanistikos institutas įsteigtas Chicagoje 1951 m. vasario 17. Tačiau užtruko, kol jis įsitvirtino ir

14. SKAUTIŠKŲJŲ VIENETŲ VADOVAI IR VADOVĖS 1978/5 gegužė; Autorius : V.s. Pr. Karalius
Tokiu pavadinimu stambią, apie 500 puslapių, knygą pernai pavasarį išleido Lietuvių Skautų Brolija ir

15. BROLIAI, PRADĖKIM 1978/5 gegužė; Autorius : A. Rubšys
BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M.: Broliai, pradėkim. 750 metų sukaktį nuo šv. Pranciškaus mirties minint.

16. A. TENISONO ATSIMINIMAI 1978/5 gegužė; Autorius : Antanas Skėrys
ALEKSANDRAS TENISONAS: Žemaitijos girių takais. Lietuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje Miškų

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/5 gegužė; Autorius : Red.
Antanas Maceina: FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ. Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma 1978. XII - 328

18. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/6 birželis; Autorius : Red.
SELECTED POST-WAR LITHUANIAN POETRY. Edited and translated by Jonas Zdanys. Introduction by Rimvydas

19. PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA 1978/6 birželis; Autorius : J.G.
VLADAS BŪTĖNAS: Pennsylvanijos angliakasių Lietuva. Nuotraukos ALGIMANTO KEZIO, S.J. Portfolio: Elena

20. JULIUS ŠMULKŠTYS VERTINA MARKSĄ 1978/6 birželis; Autorius : Kęstutis Skrupskelis
JULIUS ŠMULKŠTYS: Kari Marx. New York: Twayne, 1974. Pp. 151.Sunku Šmulkščio veikalą vertinti

21. KNYGA APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ SANTYKIUS 1978/6 birželis; Autorius : Jonas A. Stiklorius
Prof. dr. Bronis J. Kasias (seniau: Kazlauskas), daug metų dėstęs politinius mokslus ir Europos istoriją

22. AUGUSTINO VOLDEMARO RAŠTAI 1978/6 birželis; Autorius : Alaušius
PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS: Raštai. Redagavo Morkus Šimkus. Išleido "Laisvosios Lietuvos" leidykla,

23. LIETUVIŠKOJI MONOGRAFIJA APIE ADOMĄ GALDIKĄ 1978/6 birželis; Autorius : Stasys Goštautas
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo dr. Juozas Girnius. Teksto autoriai: M. Galdikienė, L. Andriekus, V. Vizgirda ir

24. VYTAUTO ALANTO "LIEPKALNIO SODYBA" 1978/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Kulbokas
VYTAUTAS ALANTAS: Liepkalnio sodyba. Išleido Lietuvių Agronomų Sąjunga. Iliustracijos A. Verbicko.

25. LYRIZMO KELIU 1978/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Visvydas
Kai paimu į rankas bet kurį Leonardo Andriekaus poezijos rinkinį, visuomet pagalvoju apie grafikos ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai