Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. IŠEIVIŲ SANTYKIAI SU TAUTA 1968/1 sausis; Autorius : A. B.
Viena iš likiminių mūsų tautos problemų yra išeivijos santykiai su tauta. Jie gali būti įvairūs:

2. KELETAS PASTABŲ DĖL "IŠEIVIŲ SANTYKIAI SU TAUTA" 1968/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Autorius teisingai primena, kad esamomis Lietuvos sąlygomis išeivijos bendravimas su savo tauta yra

3. SMETONA — PRIPAŽINTAS PIANISTAS 1968/1 sausis; Autorius : J. K.
Pianistas Antanas Smetona vis labiau garsėja Amerikoje ir Europoje, nors jo vardas mūsų spaudoje

4. K. ZAPKAUS KŪRYBA 1968/1 sausis; Autorius : Dalia Kolbaitė
ši K. Zapkaus kūrybos apybraiža pateikiama ryšium su dailininko paroda, įvykusia šių metų gegužės

5. MŪSŲ BUITYJE 1968/1 sausis; Autorius : Red.
—    JAV viceprezidentas Hubert H. Humphrey XI 1.6 priėmė ALTo delegaciją, kuriai

6. LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI 1968/2 vasaris; Autorius : Juozas Kojelis
1967 spalio 21-22 Vašingtone įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties konferencija,

7. KUN. STASYS YLA —GYVENIMO TEOLOGAS 1968/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Kun. St. Yla Nuotr. V. Valaičio Pereitą mėnesį, sausio 5, į šešiasdešimtinius sukaktuvininkus

8. ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO 1968/2 vasaris; Autorius : S. Makaitytė
Į šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą (1967 gruodžio 29-31 Baltimorėje) atvyko

9. HOCHHUTHO DRAMA APIE CHURCHILLĮ 1968/2 vasaris; Autorius : Rimvydas Šliažas
1966 nr. 6 buvome informavę apie R. Hochhutho pjesę, teisusią Pijų XII. šiame numery informuojame apie

10. MŪSŲ BUITYJE 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Vasario 16 jos jubiliejiniais 50 metais visose kolonijose paminėta su ypatingu

11. KLAUSIMU, DĖL KURIO NESIJAUDINAMA 1968/3 kovas; Autorius : Alaušius
įprasta klausimų svarbą matuoti pagal tai, kiek jie emociškai jaudina ir tuo būdu sukelia ginčų. Be

12. MIRĖ BUVĘS VDU REKTORUS PROF. J. GRAVROGKAS 1968/3 kovas; Autorius : J. G.
Clevelande vasario 11 mirė prof. Julius Gravrogkas, buvęs Vytauto D. universiteto Kaune rektorius 1941-44

13. K. ZAPKAUS NAUJA PARODA 1968/3 kovas; Autorius : R. Vsl.
Stable Gallery 33 East 74, New York sausio 6-31 vyko Kęstučio Zapkaus tapybos nauja paroda. Iš parodos

14. P. VAŠKIO SKULPTŪRINĖ KERAMIKA 1968/3 kovas; Autorius : K. Žoromskis
Peržiūrėjus Petro Vaškio darbus, pagauna šiltas jausmas tam paprastam, bet kartu rafinuotam jų

15. MŪSŲ BUITYJE 1968/3 kovas; Autorius : Red.
Juozapas Pletkus 11.25 Telšių katedroj konsekruotas Telšių vyskupu. Gimęs 1895.V.22 Gujėnų k.,

16. JAUNIMO IR "NEBE JAUNIMO" KLAUSIMU 1968/4 balandis; Autorius : Al.
Rašydama įspūdžius iš paskutinio studentų suvažiavimo, S. Makaitytė reikšmingai pastebėjo:

17. "TREJI VARU" IR ZARINIŲ JANIS 1968/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
"Treji Värti" tai ir yra ne kas kita, kaip "treji vartai". Tuo būdu jau pats šio pernai pasirodžiusio

18. IR IPOLITAS TVIRBUTAS IŠKELIAVO 1968/4 balandis; Autorius : A. G.
Vis dažniau mūsų tarpan atsilankanti mirtis, išsivesdama vieną ar kitą vyresniosios kartos menininką,

19. ENTUZIAZMAS, SUVARŽYTAS FORMA: JORGE GUILLEN 1968/4 balandis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Š. m. vasario 9-11 The University of Oklahoma suruošė simpoziumą pagerbti didžiausiam šiandien

20. RUMUNIJA IR VATIKANAS 1968/4 balandis; Autorius : Dr. V. Mar
"Mainos rūbai margo svieto ..." Po 20 metų žiaurios kovos prieš katalikų Bažnyčią, Socialistinės

21. MŪSŲ BUITYJE 1968/4 balandis; Autorius : Red.
Ateitininkų Federacijos nauja vyr. valdyba: dr. Justas Pikūnas — vadas, kun. St. Yla — dvasios vadas,

22. L. JURGUTYTĖS-BALDAUFIENĖS LITUANISTINĖ DISERTACIJA 1968/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Lucia Baldauf: DER GEBRAUCH DER PRONOMINALFORM DES ADJEKTIVS IM LITAUISCHEN. München, Otto Sagner, 1967. 103

23. VAIZDINĖS MOKYMO PRIEMONĖS 1968/5 gegužė; Autorius : ADELĖ ABROMAITIENĖ
Mokytojas mokykloje be mokymo priemonės prilygsta kareiviui kovojančiam kovos lauke be ginklo (K.

24. AR ŽUVO IR PASYVUS PASIPRIEŠINIMAS? 1968/5 gegužė; Autorius : KJK
Balandžio 4 Memphis, Tenn., nuaidėjo šūvis, tragiškai pakirtęs JAV negrų pilietinių teisių

25. STASYS PILKA 70 METŲ VEIDRODYJE 1968/5 gegužė; Autorius : A. G.
žilas amžius, kaip ir žilas plaukas, nevisiems vienodai tinka prie dvasios profilio ir profesijos.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai