Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŽMOGIŠKOSIOS PSALMĖS 1950/3 kovas; Autorius : Aug. Raginis
Vladas Šlaitas: žmogiškosios Psalmes. Eileraščiai. Išleido "Pradalgės", Detmoldas, 1949 m. 110 p.

2. KUN. K. A. MATULAITI8: ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 1950/4 balandis; Autorius : R-
Išleido Marijonų Vienuolija Amerikoje. Chicago, 1949. 714 pusl. Cia yra didžiųjų sielos žmonių

3. J. Padaubietis: Telšių kankiniai 1950/4 balandis; Autorius : R.
Išleido "Lietuvių žinios", Pittsburgh. 1949 m. 99 p. Tai maža knyga, atskleidžianti didelį Skausmą.

4. Ateitis Nr. 1 1950 1950/4 balandis; Autorius : A. V.
Malonu matyti "Ateitį" pasirodant šiapus Atlanto krantų. Pirmas moksleivių ateitininkų žurnalo numeris,

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Genocide. Lithuania's Threefold Tragedy. By K. Pelėkis. Edited by Rumsaitis. Published by "Venta". Germany,

6. F. Neveravičiaus apysakos 1950/5 gegužė; Autorius : J. Grinius
F. Neveravičius, Dienovidžio sutemos, apysakos ir novele, Kassel-Mattenberg, 1949 m. išleido "Aistia",

7. Istoriniai padavimai 1950/5 gegužė; Autorius : Ben. Babrauskas
Dr. Jono Balio paruošti, o Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-jos išleisti Istoriniai padavimai pasirodė

8. A. Vilainis: žmogus, kuris amžinai keliavo 1950/5 gegužė; Autorius : A. V.
Reportažai iš kelionių Lietuvoje. I. Išleido "Nemunas". Cicero, 1950. 53 pusl. Tokia knyga, kaip šioji

9. MEŠKUITIS: KUNIGAS MYKOLAS. 1950/5 gegužė; Autorius : Aug. R.
1949 m. 200 p. šiai knygai gal geriausiai tiktų atsiminimų vardas. Autorius ir pats prisipažįsta, kad

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/5 gegužė; Autorius : Red.
Pranas Kozulis: Dulkes ežere. Toronto, 1950 m. 62 p. Vaidevutis-Lapelis: Prelatas Kazimieras Šaulys. 1949

11. Knygos ir žurnalai 1950/6 birželis; Autorius : Red.
Runcė Dandierinas: ŠILKAI IR VILKAI. Dainos vietinės ir sovietinės. 64 psl. Išleido Balys Pavaba-lys.

12. KLAIKI STUTTHOFO ISTORIJA 1950/6 birželis; Autorius : Ben. Babrauskas
Liet. Katalikų Spaudos Dr-jos leidinys A. Gervydo "Už spygliuotų vielų" (211 p., 1950 m., $2.25) yra

13. K. Pelėkis, GENOCIDE 1950/6 birželis; Autorius : Dr. A. N. Tarulis
K. Pelėkis, GENOCIDE — Lithua-nia's Threefold Tragedy. Redagavo Rumšaitis. "Venta", 1949 m. 286 pp.

14. Stepas Zobarskas: MĖNESIENOS SĖJA 1950/6 birželis; Autorius : B. Jurgaitis
Stepas Zobarskas: MĖNESIENOS SĖJA. Lietuvių skaitymai. 72 psl. Tai vienas vaizdelis ir ilgesnė

15. METRAŠTIS 1950 1950/6 birželis; Autorius : B. Jurgaitis
METRAŠTIS 1950 Tai yra Tėvų pranciškonų išleistas kenčiančiai Lietuvai prisiminti didžiulis

16. STASIO ŠIMKAUS KŪRYBA 1950/6 birželis; Autorius : J. Žilevičius
Neseniai išėjo iš spaudos St. Šimkaus 33 rinktinės lietuvių liaudies dainos. (33 Selected Lithuanian

17. NAUJI K. V. BANAIČIO KŪRINIAI 1950/6 birželis; Autorius : J. Žilevičius
1. Kazys Viktoras Banaitis: Aš ŠIĄ NAKTĮ. Vienam balsui ir fortepijonui. Išleido X. Strumskis. Tai

18. MOTERIŠKUMAS LYRIKOJE Recenzijos vietoje*) 1950/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Emil Ermatinger savo veikale "Das dichterische Kunstwerk" vadina poetą lyriką ežeru, kuriame visa

19. IŠLEISTA DALIS PETRO KRIAUČIŪNO SURINKTŲ LIETUVIŠKŲ LIAUDIES DAINŲ 1950/7 rugsėjis; Autorius : Juozas Lingis
Tarp suomių prof. Jooseppi J. Mikkolos paliktų rankraščių (prof. Mikkola mirė 1946 m. sulaukęs virš

20. MONOGRAFIJOS APIE LENKIJĄ 1950/7 rugsėjis; Autorius : M. G-ė
"The United Nations" leidžiamoje knygų serijoje, Californijos universitetas 1945 metais paskelbė

P. Victor Gidžiūnas, O. F. M., S. Th. D.: De Fratribus Minori-bus in Lithuania usque ad definiti- varn

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/8 spalis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: DIDYSIS INKVIZITORIUS. Antroji papildyta laida. Vente. 1950 m. 221 p. Kaina DM 4. Kotryna

23. ETNOLOGO ŽVILGSNIS Į PIRKIĄ 1950/9 lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Gustav Ra enk: Das System der Raumeinteilung in den Be-hausungen der nordeurasischen Voelker, I Teil. 136

24. LIETUVA AMERIKIEČIŲ ISTORIJOS VADOVĖLY 1950/9 lapkritis; Autorius : A. V.
Neseniai teko matyti vieną amerikiečių mokyklose (kolegijose) vartojamą paskutinių laikų istorijos

25. PRANO KOZULIO "DULKES EŽERE" 1950/10 gruodis; Autorius : J. Aistis
šiemet Kanadoje pasirodė Prano Kozulio pirmasis eilėraščių rinkinys "Dulkės ežere". Tai nedidelė,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai