Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. JURGIO JANKAUS INDĖLIS 1967/1 Sausis; Autorius : A. Vč.
Kartais žmogus pasiilgsti naujienos iš raštų pasaulio. Jurgis Jankus prieš keliolika metų, dar

2. VIZGIRDOS PORTRETINĖ TAPYBA 1967/1 Sausis; Autorius : Henrikas Nagys
Dabartinėj tapyboj, didžia dalimi atsisakiusioj siužeto bei konkrečių vaizduojamosios tikrovės

3. STASIO BARO ARIJŲ PLOKŠTELĖ 1967/1 Sausis; Autorius : St. Santvaras
Stasys Baras Nuotrauka A. Kezio, S.J. Didis tenoras atėjo. Mes, mažos tautos saujelė, neturime nei

4. DUN SKOTO KONGRESAS 1967/1 Sausis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Suėjus 700 m. nuo garsiojo pranciškonų filosofo ir teologo Jono Duns Skoto gimimo, 1966 rugsėjo 11-17

5. NAUJASIS MOKYMO SKAITYTI METODAS 1967/2 Vasaris; Autorius : Ignas Malėnas
Gyvename tokiais laikais ir tokiomis sąlygomis, kad vaiką išmokyti lietuviškai skaityti labiausiai

6. VIDA KRIŠTOLAITYTĖ 1967/2 Vasaris; Autorius : Stasys Goštautas
Jaunųjų dailininkų tarpe Vida Krištolaitytė yra atkreipusi į save dėmesio jau keli pastarieji metai.

7. NAUJOS KOSMOLOGINĖS TEORIJOS 1967/2 Vasaris; Autorius : Algirdas Jurkus
Kosmologijos mokslo objektas yra. visas pasaulis. Taigi nenuostabu, kad įvairios filosofinės sistemos

8. LITUANISTINIO ŠVIETIMO RŪPESČIAI 1967/3 Kovas; Autorius : Juozas Kojelis
Naujoji ateivių banga, 1949-51 pasiekusi šiaurės Amerikos kontinentą, rado čia lituanistinio

9. VAIČAITIS IR URBONAS 1967/3 Kovas; Autorius : Urv.
Abu šie dailininkai šiuo metu kreipia į save dėmesį. Neseniai mus iš Australijos pasiekė ten pereitų

10. ŠATRIJAI 40 METŲ 1967/4 Balandis; Autorius : Ignas Malėnas
Sutelkusi kūrybines pajėgas studentuose ateitininkuose, meno draugija Šatrija reiškėsi ne tik

11. LAIŠKU APIE R. SKIPITĮ 1967/4 Balandis; Autorius : Vt. Vt.
Malonus Pone Redaktoriau, Atsiliepdamas į Jūsų laišką, kad Rapolas Skipitis "nebuvo žmogus pilkas"

12. ŠILUVOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMO IŠKILMIŲ PLOKŠTELĖ 1967/4 Balandis; Autorius : J. Surgaila
Baltimorės arkivyskupijos radijo ir televizijos direktorius kun. Kazimieras Pugevičius, suorganizavęs

13. SOVIETŲ ISTORIKAI GRUMIASI SU NORMANISTAIS 1967/4 Balandis; Autorius : Juozas Lingis
Kas gi pagaliau sukūrė senąją rusų valstybę — normanai (skandinavai) ar rusai patys? šiuo klausimu

14. JAV-SOVIETŲ SĄJUNGOS KONSULARINĖ SUTARTIS 1967/5 Gegužė; Autorius : Dr. S. A. Bačkis
JAV senatas 1967 kovo 16, dviejų trečdalių dauguma, 66 balsais prieš 28, patvirtino tą sutartį. Už

15. DAILININKUI V. K. JONYNUI 60 METŲ 1967/5 Gegužė; Autorius : Vytautas Ignas
V. K. Jonynas Nuotr. V. Maželio Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas yra pasižymėjęs ne tik savo

16. ŽMOGUS IR VISUOMENĖ KRIKŠČIONYBĖS IR MARKSIZMO SANKRYŽOJE 1967/5 Gegužė; Autorius : J. Vidzgiris
Ne vienminčių, bet skirtingai galvojančių pokalbis šiuo metu atrodo tikras laiko ženklas. Tokios

17. PO LB RINKIMŲ 1967/6 Birželis; Autorius : Al.
Gegužės 6-7 buvo renkama penktoji  JAV Lietuvių Bendruomenės taryba. Rinkimuose dalyvavo 9133

18. ĮVYKIAI AMERIKOS KATALIKŲ UNIVERSITETE 1967/6 Birželis; Autorius : A. Sž.
Balandžio mėnesio gale plačiai per visą Ameriką spaudoje ir televizijoje nuaidėjo Amerikos Katalikų

19. A. SAULAITIS — SKAUTŲ PRIEŠAKYJE 1967/6 Birželis; Autorius : K. Nenortas
Lietuviškosios skautijos priešakin prieš pusmetį vieton E. Korzono atsistojo A. Saulaitis, pernai 60

20. KONTRAVERSIJŲ KELIAIS (A. Stempužienės ir D. Lapinsko koncerto proga) 1967/6 Birželis; Autorius : Vladas Jakubėnas
- Santaros Federacija Čikagoje jau ne kartą surengė į-domių, nekasdieniškos programos koncertų. Toks

21. DVIEJŲ KULTŪRŲ KLAUSIMU 1967/6 Birželis; Autorius : Jonas Rugis
Reikia džiaugtis inž. D. Šato straipsniu "Dvi kultūros" šiame žurnale (1966 nr. 9), iškėlusiu tokią

22. POSUSIRINKIMINĖS NUOTAIKOS GYVENIME 1967/6 Birželis; Autorius : Kun. P. Celiešius
buvo smarkiai sukrėtusi katalikų gyvenimą. Didelė dalis Europos katalikų perėjo į protestantus.

23. PARAPIJOS —NE "PARAPINIS REIKALAS" 1967/7 Rugsėjis; Autorius : R. K. S.
Mūsų getinis skurdumas niekur nėra toks ryškus, kaip religinėj srity. Bažnyčioje vyksta kone

24. DAR APIE "SPECIALIZACIJOS BARBARIZMĄ" 1967/7 Rugsėjis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
J. Rugio pastabos apie kultūrą ir civilizaciją (Aidai, 1967 nr. 6) liečia problemas, jau prieš dešimtis

25. BALČIKONIS PASISAKO UŽ SIRVYDĄ 1967/7 Rugsėjis; Autorius : Paulius Rabikauskas
1962 m. "Aiduose", rašydamas apie K. Sirvydo biografines datas, pabrėžiau, kad jo pavardę reikia rašyti

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai