Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1955
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

1. VYTAUTO AUGUSTINO FOTO MENAS 1955/2 vasaris; Autorius : Paulius Jurkus
Vytautas Augustinas mūsų foto istorijoje užima itin svarbią vietą. Iki jo ano meto fotografai daugiau ar

2. ŽVILGSNIS Į ADOMO VARNO KŪRYBĄ 1955/3 kovas; Autorius : V. K. JONYNAS
Jo 75 metų amžiaus ir 45 kūrybos metų sukakties proga Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis

Kai 1904 metais Petrapilio viešosios bibliotekos tarnautojas Silv. Baltramaitis paskelbė antrąjį

4. MŪSŲ INFORMACIJOS REIKALAI 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : K. Mockus
Esame pratę kukliu informacijos vardu vadinti visa, kas rišasi su mūsų noru kuo plačiau pasaulyje

5. VINCO KRĖVES VARDO PREMIJA 1955/6 birželis; Autorius : L. G.
Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija 500 dol. gegužės 11

6. R. VIESULO IR A. ELSKAUS PARODA 1955/6 birželis; Autorius : L. A.
New Yorke, Panoras galerijoje, Romas Viesulas ir Albinas Elskus surengė bendrą savo tapybos bei grafikos

7. MIRĖ PETRAS KIAULĖNAS 1955/7 rugsėjis; Autorius : L. A.
Petras Kiaulėnas V. Maželio nuotr. Rugpjūčio 15 d. New Yorke mirė Petras Kiaulėnas, vienas iš

8. PRELATAS KAZIMIERAS JASĖNAS 1955/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS BRAZIULIS
Gyvenimo kelionę baigė Kazimieras Jasėnas, prelatas ir augšto išsimokslinimo tautos kultūros

9. ADOMAS MICKEVIČIUS 1955/10 gruodis; Autorius : MANFRED KRIDL
1. Dramatiškas gyvenimas Gyvenimas Adomo Mickevičiaus, kuris yra ne tik didžiausias lenkų poetas,

10. MAIŠTO PRADMUO ADOMO MICKEVIČIAUS KŪRYBOJE 1955/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Baigęs paskutinį savo romaną (1880), Dostojevskis įrašė į savo pastabų knygutę: "Visoje Europoje

11. ADOMAS MICKEVIČIUS LIETUVIU LITERATŪROJE 1955/10 gruodis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
I. Dvi tautos susiduria prie abiem artimo Adomo Mickevičiaus vardo. Lenkams tai vienas iš pačių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai