Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/1 sausis; Autorius : Red
Romain Rolland: PETRAS IR LIUCIJA. Romanas. II laida. Išleido Gabija, Brooklyn, N.Y. 112 pal., kaina $

2. ŠIAURĖS LIETUVOS KAIMO BUITIES FRESKA 1953/2 vasaris; Autorius : L. Miškinas
Jei kam nors ateitų j galvą mintis sudaryti lietuvių dailiosios prozos žemėlapį, tai pastebėtų, kad

3. BALYS RUKŠA: UGNIES PARDAVĖJAS 1953/2 vasaris; Autorius : J. Grainis.
Poezija. Išleido "Baltija" 1952 m. Toronto. Iliustravo Viktoras Bričkus. Pirmasis Balio Rukšos rinkinys,

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/2 vasaris; Autorius : Red.
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA. Iliustracijos Romo Viesulo. Išleido Terra, Chicago 1952. 361

5. CENTRINES EUROPOS ISTORIJA 1953/2 vasaris; Autorius : J. Jakštas.
O. Halecki: Borderland of Western Civilisation. A history of East Central Europe. The Ronald Press Co. New

6. TIES MAIRONIO LYRIKA 1953/3 kovas; Autorius : Administrator
Prel.  Pranciškus Juras Maironis:   PAVASARIO   BALSAI. Lyrika. XVII laida.

7. DIDŽIOSIOS ATGAILOS 1953/3 kovas; Autorius : A. Audrius
R.   SPALIS,   Didžiosios   Atgailos. Novelės. Išleido "Tremtis", 1952 m.

8. UŽMIRŠTI KRAŠTAI 1953/3 kovas; Autorius : A. Kučas
The FORGOTTEN REPUBLICS, Clarence A. M a n n i n g, Columbijos universiteto slavų kalbų associate

9. TAUTYBIŲ PROBLEMA RUSIJOJE 1953/3 kovas; Autorius : A. Bendorius
ROMAN SMAL - STOCKI: The Nationality Problem of the Soviet Union and Russian Communist Imperialism. 474 psl.

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/3 kovas; Autorius : Red.
Česlovas Grincevičius — VIDURNAKČIO VARGONAI, NEĮTIKĖTINOS PASAKOS, 131 psl., viršelis Telesforo

11. VISUOTINIS PASAUKIMAS KRIKŠČIONIŠKON TOBULYBÈN 1953/4 balandis; Autorius : Kun. P. C.
šia tema kun. Vytautas Balčiūnas paraše disertacinį darbą, prancūzų kalba. Išleido Saleziečių

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/4 balandis; Autorius : Red.
A.Bendorius: LIETUVA. Kraštas —Gyventojai — Kultūra. Išleido Sūdava. Chicago, 176 p. Antanas 

13. Mykolas Vaitkus: VIENATVĖJE. 1953/5 gegužė; Autorius : Aug. Raginis
Mykolas Vaitkus: VIENATVĖJE. Eilėraščiai. Išleido Nek. Pr. Seserų spaustuvė, Putnam, Conn, 1952. 182

14. PASKUTINIS JURGIO SAVICKIO ŽODIS 1953/5 gegužė; Autorius : L. M.
Lemtis pasirūpino, kad Jurgis Savickis nebegrįžtų į šventąją Lietuvą, kurios vaizdą jis ilgai

15. ATSIŲSTA PAMINĖTA 1953/5 gegužė; Autorius : Red.
Kazys Binkis: BALTASIS VILKAS. Pasaka. Iliustravo F. Ušinskaitė. Išleido Gabija. Brooklyn, 1953 m. 36 p.

16. SAPNU PĖDOMIS 1953/6 birželis; Autorius : Jonas Aistis
V. Kazokas — SAPNŲ PĖDOMIS. Eilėraščiai. Išleido M. Morkūnas, Chi-cago, 1953 m. 63 psl. Vincas

17. BINKIO LYRIKA 1953/6 birželis; Autorius : Aug. Raginis
Kazys Binkis: LYRIKA. Redagavo ir įvadą parašė Jonas Aistis. Išleido Terra, Chicago, 1952 m. 116

18. ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS 1953/6 birželis; Autorius : Aug. R
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė: ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Išleido Chicagos Skautininkės. 1952 m. 126

19. LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS 1953/6 birželis; Autorius : J. Jakštas
M. Biržiška: Lietuvių Tautos Kelias į naująjį gyvenimą. I t. Galvojimai apie tautą savyje ir

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/6 birželis; Autorius : Red.
Francois Mauriac: GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. Iš prancūzų kalbos išvertė Jurgis Griška. Išleido Gabija,

21. LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA 1953/7 rugsėjis; Autorius : L. Dambriūnas
Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Išleido TERRA 1952 m. Čikagoje, 255 psl. Malonu, kad tremty

22. NAUJAS MALDYNAS 1953/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O. F. M.
Kun. Stasys Yla; Sveika Marija — Mažasis maldynas, piešiniai dail. Telesforo Valiaus, išleido ir

23. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/7 rugsėjis; Autorius : Red.
ATSIŲSTA   PAMINĖTI IGNAS ŠEINIUS: Raudonasis Tvanas. Išleido Talka, New Ycrkas, 1953. 327 p.

24. ŠVENTOJI INGA 1953/8 spalis; Autorius : Jonas Vakaris
ANTANAS ŠKĖMA: "ŠVENTOJI INGA". Išleido Terra. Chicago, 1952. 226 psl. "Šventoji Inga" autoriaus

25. GIMTOJI KALBA 1953/8 spalis; Autorius : Pr. Skardžius
Nepriklausomojoj Lietuvoj aštuonerius metus sėkmingai buvo leidžiamas vienintelis bendrines kalbos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai