Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

1. ANAPUS TEISYBĖS 1957/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
ANTANAS GUSTAITIS; Anapus teisybes, humoristiniai eilėraščiai, 144 psl. Gabijos leidinys. Nesimokęs

2. LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 1957/1 sausis; Autorius : J. V.
Vladas Ramojus: LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. Karo nuotykiai, 292 psl. Išleido Liet. Knygos Klubas 1956 metais

3. BOSTONO LIET. PARAPIJOS ISTORIJA 1957/1 sausis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Į Šiaurės Ameriką lietuviai pradėjo emigruoti jau ,XVIII šimtmetyje, žinome, kad už JAV laisvę

4. NAUJAI PRASKLEISTAS TAUTOSAKOS LOBYNAS 1957/3 kovas; Autorius : A. Mažiulis
Nepailstantis mūsų tautosakos skelbėjas ir tyrinėtojas dr. Jonas Balys paskutiniu metu skaitančiajai

5. VYSKUPO KNYGA APIE MARIJĄ 1957/4 balandis; Autorius : Kan. M. Vaitkus
Labai įdomu, kai kuris vyskupas parašo kokią knygą: juk vyskupai yra tieioginiai apaštalų įpėdiniai,

6. SNIEGO PLATUMOS 1957/5 gegužė; Autorius : Aug. Raginis
Albinas Baranauskas: SNIEGO PLATUMOS. Noveles. Išleido Nida. Londonas. 273 p. Tai pirma Albino Baranausko

7. PAPARČIO VĖDUOKLĖ 1957/5 gegužė; Autorius : J. Aistis
Balys Auginas: PAPARČIO VĖDUOKLĖ. Poezija. Išleido Tėviškėlė. 1956 m. Poezijos knygų tiražų

8. BALTŲ KALBOS 1957/5 gegužė; Autorius : Dr. J. Remeika
PROF. DR. ERNESTO FRAENKELIO "Baltų kalbos". Tai yra įvadas į baltų kalbų mokslą, jų kalbiniai

9. MOTINOS IR SŪNAUS PROBLEMA 1957/6 birželis; Autorius : A. Tyruolis
Nelės Mazalaitės "Pjūties  Metas" Rūpindamo.i dabarties gyvenimo problemomis, N. Mazalaitė

10. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 1957/6 birželis; Autorius : L. Dambriūnas
"ZYKA LITEVVGKI EGO, tom III, nauka o formach, 377 psl. Išleista Varšuvoj 1956. Jan Otrębski: 

11. DVI KNYGOS APIE VILNIAUS UNIVERSITETĄ 1957/6 birželis; Autorius : A. Šapoka
MYKOLAS BIRŽIŠKA: Senasis Vilniaus universitetas. Vardų ir veikalų atranka. Nidos Knygų Klubo leidinys

12. ŽMOGUS SU IDEALU 1957/6 birželis; Autorius : A. Kučas
Pačiame pereitų metų gale pasirodė Simo Sužiedėlio knyga, pavadinta "Kunigas Jonas nuo Kryžiaus",

13. AGUONOS IR SMĖLIS 1957/7 rugsėjis; Autorius : Algirdas Vambra
Mūsų žmones, ar tai norėdami įrodyti posakio apie lietuvių tautos poetinius sugebėjimus teisingumą, o

14. LIETUVOS ISTORIJA 1957/7 rugsėjis; Autorius : V. Trumpa
Dr. V. Daugirdaitė-Sruogiene: LIETUVOS ISTORIJA. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugija. Chicago, 1956, 947

15. SUŽADĖTINĖ 1957/8 spalis; Autorius : Alg. Gustaitis
J. Tininis: SUŽADĖTINĖ. Noveles. Išleido Terra, Chicago, 1957. 180 p. Juozas Tininis

16. KARALIŠKA DIENA 1957/8 spalis; Autorius : A. Š.
Tuo vardu Nidos knygų leidykla Londone 17-tu numeriu išleido Kazimiero Bareno novelių rinkinį, kuris yra

17. NAUJA LIETUVIŲ LITERATŪROS CHRESTOMATIJA 1957/8 spalis; Autorius : L. Dambriūnas
Alfred Senn, HANDBUCH DER LITAUISCHEN SPRACHE. Band II: Lesebuch und Glossar, 279 p. Carl Winter

18. ŠIRDIES GELMĖ 1957/10 gruodis; Autorius : Titas Narbutas
Bruno Markaitis: ŠIRDIES GELMĖ. Immaculata. 146 p. Kaina $2.00. Pirmoje knygos dalyje autorius yra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai