Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SAVOJI ENCIKLOPEDIJA 1957/1 sausis; Autorius : L. Andriekus
Gruodžio mėnesį gavo prenumeratoriai Lietuvių Enciklopedijos LX-jį tomą, turintį 536 puslapius ir

2. METODO KLAUSIMAS SVARSTANT MŪSŲ LIBERALIZMĄ 1957/1 sausis; Autorius : Stasys Yla
Ligšiol pas mus nebuvo kilęs klausimas, kokį metodą vartoti svarstant mūsų liberalizmą. Nūnai šį

3. LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1957/1 sausis; Autorius : Red
1.    Pirmoji Amerikos ir Kanados lietuvių tautinių šokių švente rengiama Čikagoje 1957

4. ATSAKYMAS KUN. ST. YLAI LIBERALIZMO KLAUSIMU 1957/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Pereitame šio žurnalo numeryje, visuomeninėje apžvalgoje, kun. St. Yla dar kartą grįžo prie

5. PASAULIO LIET. BENDR. SEIMAS 1957/2 vasaris; Autorius : Red
Istorinis žingsnis šiandien, kai mūsų Lietuva yra svetimųjų okupuota ir mūsų tautos valstybinė

6. KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 1957/3 kovas; Autorius : St. Barzdukas
Svečiuose pas kaimynus.— Bendruomenes Taryba—vienintelis vyriausias organas. — Gyvenimiškas jo

7. MARGINALIJA 1957/3 kovas; Autorius : Jonas Aistis
Kartą garbusis La Mančos hidalgo donas Kichotas, po eilinio nepasisekimo, glostydamas mėlynes ir

8. PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS MINI DEŠIMTMETĮ 1957/3 kovas; Autorius : Red
Kiekvienam buvo aišku, kad Vokietijoje užviręs kultūrinis mūsų gyvenimas buvo tik laikinis. Kilo mintis

9. LIETUVIŲ MENO PARODA 1957/3 kovas; Autorius : Red
Praėjusieji metai davė kultūros konqresa ir dainų šventę, o šie metai bus atžymėti būsimu JAV ir

10. VINCO KRĖVES VARDO LITERATŪRINĖ PREMIJA 1957/3 kovas; Autorius : Red
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje (Kanadoje) nutarė 1955 m. įsteigtą Vinco Krėvės vardo

11. PRATĘSIAMAS LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ LAIKAS 1957/3 kovas; Autorius : Red
1. KLB Kultūros Fondas 1956 m. buvo paskelbęs tris jaunimo literatūrines premijas: 1.   

12. LIETUVOS PLUNKSNOS DARBININKAI 1957/4 balandis; Autorius : Vladas Mingėla
Keli istoriniai bruožai Nepriklausomoje Lietuvoje plunksnos darbininkai, žurnalistai ir rašytojai, savo

13. TARP DVIEJŲ PASAULIŲ 1957/4 balandis; Autorius : Povilas Tautvaišas
(A. ALECHINO MIRTIES MINĖJIMO PROGA) 1946 m. kovo 23 d. mažame Lisabonos viešbučio kambarėlyje prie

14. "AIDŲ" PREMIJOS IR KONCERTAS 1957/5 gegužė; Autorius : L. A.
Kultūros žurnalas "Aidai", ugdydamas grožinę bei mokslinę kūrybą, nuo pat savo pirmųjų dienų

15. JAV LB KULTŪROS FONDO PRANEŠIMAS 1957/5 gegužė; Autorius : Red
1.    Pasibaigė dainos ir giesmės 1957 m. konkursas, kuriam kun. dr. J. Prunskis paskyrė

16. VADAI PAREIGA IR GARBĖ 1957/6 birželis; Autorius : Juozas Alaušius
Ne šioje vietoje, skirtoje visuomeninio gyvenimo apžvalgai, galime leistis į nuodugnesnį vadų klausimo

17. VIENAS IŠ LAIKRAŠTININKŲ 1957/6 birželis; Autorius : J. Brazaitis
Laikraštininko likimas panašus į paties laikraščio likimą: paskaito, meta, užmiršta. Nors koks bus

18. "DRAUGO" ROMANO PREMIJA 1957/6 birželis; Autorius : L. A.
Juozas Kajeckas Dienraštis "Draugas" šiemet paskelbė jau septintąją 1000 dol. konkursinę premiją

19. STATOMA NAUJA GIMNAZIJA 1957/6 birželis; Autorius : Tėv. Jurgis Gailiušis
Lietuviai pranciškonai, vos tik įsikūrę Amerikoje, sutelkė jėgas į religinę bei kultūrinę

20. LIETUVOS REIKALAI G. KENNANO KNYGOJE "RUSSIA LEAVES THE WAR" 1957/7 rugsėjis; Autorius : Vyt. Sirvydas
Kiekviename veikale apie rusų ir bolševikų revoliucijas (jos, kaip žinoma, atskiros ir skirtingos:

21. JAUNIMO KONGRESAS IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1957/7 rugsėjis; Autorius : L. A.
Jau dveji metai iš eilės, kai Čikaga kultūriniais pasirodymais sujudina viso laisvojo pasaulio lietuvius.

22. LIET. FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 1957/7 rugsėjis; Autorius : J. Gendrutis
Lietuvių Pronto Bičiuliai šią vasarą suruošė Amerikoje ir Europoje studijų savaites, kurios

23. SESERŲ VIENUOLIŲ LITUANISTINIAI KURSAI 1957/7 rugsėjis; Autorius : J. G.
Prieš ketverius metus lietuvaites vienuolės Amerikoje susitelkė į organizuotą vienetą, vadinamą

24. MIRĖ KNYGŲ LEIDEJAS P. ABELKIS 1957/7 rugsėjis; Autorius : Bb.
Povilas Abelkis gimė 1906. I. 27 žemaičių Kalvarijoje. Gimnazijos mokslus ejc Kaune, kur tuo metu tarnavo

25. KELIOS MINTYS APIE BENDRUOMENĘ 1957/8 spalis; Autorius : St. Barzdukas
Jos Tarybos suvažiavimo proga 1957 rugp. 31-rugsėjo 2 d. Čikagoje Morrisono viešbutyje posėdžiavo JAV

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai