Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. TIPIŠKAS MŪSŲ JAUNUOLIS STATISTIKOS VEIDRODYJE 1974/1 sausis; Autorius : KRIAUČIŪNAS ROMUALDAS
Iš pranešimo, skaityto LKMA suvažiavime, Bostone, 1973.IX.1II Pasaulio Lietuvių Jaunimo

2. IŠEIVIŲ LIETUVYBĖ RELIGINĖJ PRAKTIKOJ IR BAŽNYTINĖJ SANTVARKOJ 1974/1 sausis; Autorius : TRIMAKAS KĘSTUTIS
1972 — Jaunimo metai buvo proga dviem stambesnėm anketom: Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso

3. 1973 metai 1974/1 sausis; Autorius : Red.
Dvidešimt penktieji išeiviniai metai Iš pokario DP stovyklų masinė emigracija į užjūrį prasidėjo

4. POKALBIS SU PROF. ANTANU SALIU 1974/2 vasaris; Autorius : K. Ostrauskas
(Tęsinys iš praeito numerio) Kiek žinau, profesoriau, esate praktiškas žmogus. Tad, tur būt, ne

5. MANO GYVATA IR DARBAS 1974/3 kovas; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Esu gimęs 1899 m. kovo 26 d. Subačiaus miestelyje, Panevėžio (anksčiau Ukmergės) apskrityje. Pradinę

6. Dešimt metų be dr. Antano Trimako 1974/3 kovas; Autorius : DOMAS JASAITIS
VLIKas 1973 lapkričio mėn. minėjo savo veikloS trisdešimtmetį. Jo visi buvusieji pirmininkai —

7. DEŠIMTMETIS BE PROF. STEPONO KOLUPAILOS 1974/4 balandis; Autorius : JUOZAS RIMKEVIČIUS
Kultūrinės vertybės ir civilizaciniai laimėjimai yra sukurti atskiru individų. Kiekviena epocha

8. LIETUVIS ARCHITEKTAS XX AMŽIUJE 1974/6 birzelis; Autorius : EDMUNDAS ARBAS
Dr. Stasys Rudokas            Jonas

9. Švietimo tarėjas dr. Pranas Germantas 1974/6 birzelis; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Pažintis su MeškauskuPraną Meškauską, mokiusį "Saulės" draugijos laikomose gimnazijose, pažinau per

10. Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybinis kelias 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
(70 metų amžiaus ir 50 metų kūrybos sukakties proga)Vladas Jakubėnas gimė romantiškojo Biržų ežero

11. Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve 1974/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Rugpiūčio 10 sukako šimtas metų nuo nepriklausomos Lietuvos pirmojo prezidento A. Smetonos gimimo. Visose

12. A. Gudaičio jubiliejus 1974/8 spalis; Autorius : Red.
Šių metų liepos 29 sulaukė 70 metų amžiaus tymus mūsų dailininkas Antanas Gudaitis. Su A. Samuoliu,

13. DANGUOLĖ STONČIŪTĖ. 1974/8 spalis; Autorius : Red.
DANGUOLĖ STONČI0TĖ, kurios darbais iliustruojame šį numerį, yra jauna dailininkė, Chicagos Mundelein

14. DR. ALFREDAS SENNAS 1974/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MASIONIS
75 metų amžiaus progaŠiais metais (kovo 19) dr. Alfredui Sennui suėjo 75 metai amžiaus. Jis savo

15. JUOZAS BRAZAITIS 1974/10 gruodis; Autorius : Red.

16. PENKIOS DEŠIMTYS METŲ AKADEMINEI SKAUTIJAI 1974/10 gruodis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
1.Lietuvių išeivių akademinė skautija yra susibūrusi į Akademinį skautų sąjūdį (ASS), kurio yra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai