Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. IGNACO IR GASIŪNO METAI 1971/1 sausis; Autorius : Kęstutis Keblys
Apsnūdusiame mūsų literatūros valsčiuje naujai pasirodžiusi knyga, jei ne konkursinė, daug dulkių

2. MENO SOCIOLOGIJA 1971/1 sausis; Autorius : Antanas Musteikis
Dr. Vytautas Kavolis, Dickinso-no kolegijos ekstraordinarinis (as-sociate) profesorius, 1968 išleido 272

3. MEDICINOS ISTORIJOS LIETUVOJE SOVIETINĖ APYBRAIŽA 1971/1 sausis; Autorius : Domas Jasaitis
Prieš mane guli Leningrade 1967 m. išleista rusų kalba knyga: Očerki po istorii mediciny v Lit-ve.

4. R. SPALIO REZISTENCINIS ROMANAS 1971/2 vasaris; Autorius : J. Grinius
R. Spalis, REZISTENCIJA, romanas, Cleveland 1969, Vilties leidinys, 429 psl.Recenzento uždavinys — apie

5. BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 1971/2 vasaris; Autorius : AL
Balys Sruoga (1896.11.2 -1947.X.16) Balio Sruogos muzikinė keturių veiksmų pjesė "Radvila Perkūnas"

6. J.K. KARIO "NUMIZMATIKAI" PASIRODŽIUS 1971/2 vasaris; Autorius : Jonas Puzinas
Numizmatika — viena iš pagalbinių istorijos mokslo šakų, nagrinėjančių piniginių sistemų

7. ATNAŠA LIETUVIŠKAJAM GENIJUI 1971/3 kovas; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Negalima, perdaug dirbtina būtų, palyginti knygą su kalėdiniu sveikinimu, nors ir kiek jame bebūtų

8. SOVIETINĖS TIKROVĖS ATSIMINIMAI 1971/3 kovas; Autorius : Žit.
I. Dovydėno ir S. Rūkienės knygosNeseniai pasirodė dvi memuarinės knygos, atkuriančios sovietinę

9. VILNIUS TAUTOS DAINOSE 1971/3 kovas; Autorius : Mažiulis Antanas
Įvairios literatūros rinktinės daugelio labai mėgstamos. Jų turime nemaža ir mes, tiek Lietuvoje, tiek

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Pranas Skardžius: ANKSTYVESNE IR DABARTINĖ LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS VARTOSENA. Pedagoginio

11. LIETUVOS SUKILIMAS 1862- 1864 M. 1971/4 balandis; Autorius : Skirmantė Kondratienė
Istorija, kaip mokyklose aiškinama, yra mokslas apie praeitį. Istoriko pareiga tą praeitį išaiškinti,

12. VANDENVARDŽIŲ DARYBOS STUDIJA 1971/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Lietuvoj kaskart vis daugiau pasirodo rimtų kalbotyrinių tyrinėjimų. Štai pernai, 1970 m., pasirodė

13. LITERATAS —NE POETAS 1971/4 balandis; Autorius : L. Karklius
Lietuvoje išleista Kosto Korsako eilėraščių rinktinė — Piūtis (1969). Jeigu tai būtų poeto knyga,

14. ALANTO PAKRAIKAS SKAITYTOJAMS 1971/4 balandis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Naujoji V. Alanto prozos knyga pavadinta keistoku, jei ne pretenzingu pavadinimu — "Nemunas teka per

15. A. NORIMO APYSAKA JAUNIMUI 1971/4 balandis; Autorius : Vladas Kulbokas
Andriaus Norimo pernai Kultūros fondo Čikagoj išleista apysaka "Be namų" JAV LB švietimo tarybos

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/4 balandis; Autorius : Red.
METRAŠTIS V. Redagavo A. Liiiima, SJ. Spaustuvės išlaidas apmokėjo kun. V. Puidokas. Išleido LKMA

17. BALTŲ VALSTYBIŲ ISTORIJA VOKIEČIŲ KALBA 1971/5 geguze; Autorius : Zenonas Ivinskis
Prof. dr. Georg von Rauch pernai paskelbė veikalą Geschichte der baltischen Staaten (1970, Stuttgart -

18. BALTŲ LINGVISTIKOS LEIDINYS 1971/5 geguze; Autorius : P. Jonikas
Baltic Linguistics, edited by Thomas F. Magner and William R. Schmal-stieg. University Park, The

19. LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ CHRESTOMATIJA 1971/5 geguze; Autorius : Pr. Skardžius
. Zinkevičius savo kapitalinėj Lietuvių dialektologijoj (Vilnius, 1966) aprašo ir aiškina atskirus

20. 1905 METŲ SĄJŪDIS LIETUVOJE 1971/5 geguze; Autorius : Romas Misiūnas
Moksliniai istorijos leidiniai Lietuvoje dažniausiai pasirodo palyginti mažais tiražais, dėl to šios

21. NAUJASIS A. BARONO NOVELIŲ RINKINYS 1971/5 geguze; Autorius : Titas Alga
Aloyzo Barono kūryboje žanriš-kai dominuoja romanas. Iki šiol, įskaičiuojant novelių romaną "Debesys

22. GYVOJI LITURGIJA 1971/5 geguze; Autorius : Vytautas Pikturna
Po II Vatikano susirinkimo krikščionijoje prasidėjo gyvas judėjimas, kai kur net įtampa. Prof. A.

23. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Emilija Čekiene: KAD JI BŪTŲ GYVA. Straipsnių rinkinys. Išleido Vilties d-ja Clevelande 1971. Aplankas

24. Lietuviai kunigai 1966 (K. Žemaičio brošiūra) 1971/5 geguze; Autorius : Liūtas Grinius
Kun. Kęstutis žemaitis, Cleve-lando šv. Jurgio liet, parapijos vikaras, vadovauja 1966 metais į-steigtam

25. PENKTASIS LKMA METRAŠTIS 1971/6 birzelis; Autorius : J. G.
Lietuvių katalikų mokslo akademija tėvynėje tenkinosi tik savo "Suvažiavimo darbais", kurių

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai