Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŽVILGSNIS l 1971 METUS 1971/1 sausis; Autorius : Juozas Girnius
Simas Kudirka išbudino1970-tieji metai slinko gana rutiniškai, o tautinio vieningumo atžvilgiu — ir

2. PULGIS ANDRIUŠIS 1971/3 kovas; Autorius : ALBERTAS ZUBRAS
PULGIS ANDRIUŠIS (1907.III.18 - 1970.XII.19) Pereitų metų pabaigoje Australijoje mirė Pulgis

3. Vidurkine dr. P. Joniko sukaktis 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Paprastai minimos 60 ir 70 metų sukaktys, bet šiuo atveju (redaktoriui sutikus padaryti išimtį) tenka

4. JAUNIMO PRAMOGOS ŽEMAIČIUOSE 1971/4 balandis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Pagrindinė, ir beveik vienintelė, viską nustelbianti, jaunimo linksminimosi forma dabar yra šokiai. Taip

5. JAV Lietuvių Bendruomenes darbo kliūtys ir jų priežastys 1971/5 geguze; Autorius : ANTANAS GAILIUŠIS
Spausdiname šį diskusinį straipsnį, laikydamiesi nusistatymo, kad kultūros žurnalas turi likti atviras

6. PAMIRŠTOJI PIONIERE Santeklių Ona Bagnickaitė 1971/5 geguze; Autorius : Vanda Sruogienė
Ona Bagnickaitė buvo pirmoji menininkė Lietuvoje, kuri pradėjo platesniu mastu taikyti mūsų liaudies

7. VEIKLUS IR PALAIMUS GYVENIMAS 1971/5 geguze; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Pranciškaus Juro 80 m. amžiaus progaLiūdna stebėti, kaip smarkiai retėja mūsų senosios kartos

8. PRANAS PADALIS 1971/5 geguze; Autorius : Adolfas Damušis
Balandžio 5 dieną 2:30 ryte prof. dr. Pranas Padalis išsiskyrė iš mūsų tarpo po sunkios ir ilgos

9. IV DAINŲ ŠVENTĖ 1971/7 rugsejis; Autorius : Vladas Jakubėnas
("Veidu atgal" į nuobodumą; B. Budriūno kantata kaip antitezė; rezultatus — neblogas; kuriuo keliu

10. JAUNIMO KONGRESUI BESIRENGIANT 1971/8 spalis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Artėjant Pasaulio lietuvių jaunimo antram kongresui, jau prasidėjo jo reklama. Spaudoje skaitome

11. Zenonas Ivinskis (nekrologinis intarpas) 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
Prof. dr. Zenonas Ivinskis1906.V.25 - 1971.XII.24Nebesulaukė autorius savo paskutinio straipsnio, gauto

12. Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Brazaitis
1. Žmonės ir tautos su ambicija. — Ameri-koje įprasta apie žmogų teirautis: kokia yra jo"ambicija"?

13. JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Volertas V.
Praeitis ir dabartis Prel. J. Balkūnas, JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto

14. Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai ... 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Kavaliūnas J.
Jonas Jasaitis JAV LB centro valdybospirmininkas 1961 -1967   Bronius

15. Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Trumpa Vincas
Dabartinė JAV LB centro valdyba: (pirmoje eilėje, iš kairės) J. Gaila, S. Jurskytė, V. Volertas, A. Zerr

16. Feliksas Kapočius 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : YLA STASYS
Kan. Feliksas Kapočius, buvęs po karo tautinis delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje, mirė 1971

17. Dr. Leonas Bistras 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Girnius Juozas
Filosofija pralaimėjo, politika laimėjo Dr. L. Bistras, grįžęs iš Sibiro tremtfilosofiją ir

18. Lietuvių kalba Fordhamo universitete 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vasys Antanas
Paprastai taip jau yra, kad švenčiant bet kokią sukaktį, kartu mėginama susumuoti ir ne vienas balansas,

19. "Dainavos" dvidešimtpenkmetis 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Jakubėnas Vladas
Lietuvių Meno "Dainavos" Ansamblis su solistais. Pirmoj eilėj (iš kairės): A. Grigas, J. Šalnienė,

20. 1972 metai 1973/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvoje 1972 metus išreiškė Romo Kalantos tragiškoji auka, kuri sužadino Kauno jaunimo demonstracijas,

21. TIPIŠKAS MŪSŲ JAUNUOLIS STATISTIKOS VEIDRODYJE 1974/1 sausis; Autorius : KRIAUČIŪNAS ROMUALDAS
Iš pranešimo, skaityto LKMA suvažiavime, Bostone, 1973.IX.1II Pasaulio Lietuvių Jaunimo

22. IŠEIVIŲ LIETUVYBĖ RELIGINĖJ PRAKTIKOJ IR BAŽNYTINĖJ SANTVARKOJ 1974/1 sausis; Autorius : TRIMAKAS KĘSTUTIS
1972 — Jaunimo metai buvo proga dviem stambesnėm anketom: Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso

23. 1973 metai 1974/1 sausis; Autorius : Red.
Dvidešimt penktieji išeiviniai metai Iš pokario DP stovyklų masinė emigracija į užjūrį prasidėjo

24. "AIDŲ" PRADŽIA 1975/1 sausis; Autorius : BIELIAUSKAS VYTAUTAS T.
Šiandien, bevartant jau gana pageltusius pirmųjų "Aidų" šapirografuotus lapus, net ir man kyla

25. FAUSTAS KIRŠA 1975/1 sausis; Autorius : BRAZAITIS JUOZAS
IGraikiškasis šventyklos įsakymas — pažink pats save — yra privalomas tiek tautoms, tiek individams.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai