Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos G

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. GYVOJI LITURGIJA 1971/5 geguze; Autorius : Vytautas Pikturna
Po II Vatikano susirinkimo krikščionijoje prasidėjo gyvas judėjimas, kai kur net įtampa. Prof. A.

2. Grincevičiaus "Vyskupo katinas" 1975/3 kovas; Autorius : Mirga G.
Česlovo Grincevičiaus naujoji knyga "Vyskupo katinas" (Chicago, 1972), išleista JAV LB Švietimo Tarybos,

3. GERAS LITUANISTINIS INASAS 1974/5 geguze; Autorius : P. Jonikas
Lituanistikos Darbai III. Brooklyn, 1973, 307 psl. Išleido Lituanistikos Institutas, redagavo Vincas

4. GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Aug. Raginis
BALYS AUGINAS: Giesmės žydėjimo metas. Lyrika. Cleveland, Ohio, 1979 m. Išleido Clevelando lietuvių

5. GYVENIMAS, MIRTIS IR PAMIŠIMAS LYGIOMIS DALIMIS 1979/8 spalis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Anapus rytojaus. Romanas. Ateities leidinys. 1978, 296 psl.Kas tai yra?Romano pradžioje, bent

6. GABRIUKO UŽRAŠAI 1976/5 gegužė; Autorius : Vladas Kulbokas
JULIJA ŠVABAITĖ - GYLIENĖ: Gabriuko užrašai, I d. Viršelis ir užsklandos Danguolės Stončiūtės.

7. GEGUŽĖS MĖNUO 1964/6 birželis; Autorius : Kun. Jonas Maknys, S.T.D.
Mūsų religinė literatūra buvo negausi ir nestipri nepriklausomybės laiku. Gi tautai patekus ateistinio

8. GEOGRAFINIS - ISTORINIS LIETUVOS VARDYNAS 1966/9 Lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Paruošė Bronius Kviklys: MŪSŲ LIETUVA. Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai

9. GABIJA. 1952/3 kovas; Autorius : J. B-tis
GABIJA. Literatūros žurnalas. Išeina keturis kartus metuose. Nr. 1. 1951. Red. Stp. Zobarskas. Leidžia

10. GIMTOJI KALBA 1953/8 spalis; Autorius : Pr. Skardžius
Nepriklausomojoj Lietuvoj aštuonerius metus sėkmingai buvo leidžiamas vienintelis bendrines kalbos

11. GIEDRA VISAD GRĮŽTA 1954/8 spalis; Autorius : A. T.
Tuo vardu pereitų metų pabaigoj "Tremties" leidykla Vokietijoj išleido K. Barėno novelių rinkinį. Jį

12. GALINGAS TEN, KUR PATS GYVENA 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Kol esu čia. Pasakojimai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Chicago, 1979, 376 psl. Kaina

13. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA: Gyventų dienų prisiminimai. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 102. 1980 m. 109

14. GRĮŽTANT IŠ ŠEŠĖLIŲ KARALIJOS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : Vytautas A. Jonynas
JULIJA ŠVABAITĖ: Vilties ledinė valtis. Išleido Ateitis. 1981. Chicago. Aplankas — Danguolės

15. GĖLIŲ GENERACIJA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Scrib
Petras Melnikas: GĖLIŲ GENERACIJA. Išleido Ateitis, Southfield, Mich. 1982. 228 psl. Kaina 8

16. GEN. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Stasys Raštikis: LIETUVOS LIKIMO KELIAIS: Iš mano užrašų. Išleido Akademinės skautijos leidykla,

Iš Maskvos žaibai ir perkūnija. Lietuvių tautos ryžtas taikingai atstatyti savo valstybę sukelia audrą

18. GAVELIO KELIONĖ Į NAKTIES DUGNĄ 1991/4; Autorius : J. Žemkalnis
Ričardas Gavelis: VILNIAUS POKERIS. Vilnius. "Vaga", 1989. Pototalitarinė Lietuva susilaukė savo pirmo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai