Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. J. Bakio "Lituanica" 1971/6 birzelis; Autorius : KA
Skulptoriaus Juozo Bakio didžiausias kūrinys, visam laikui pastatytas lauke, yra Lituanicos paminklas,

2. Jaunimo peticija 1974/1 sausis; Autorius : Kasparas R.
Jaunimo Peticija generaliniam Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheimui buvo vienas iš II Pasaulio

3. JAUNIMO ANSAMBLIS PRIE PACIFIKO 1975/1 sausis; Autorius : Kj.J.
Prieš II-jį Pasaulinį karą lietuviai Kalifornijoje buvo negausūs ir Vidurio bei Rytų Amerikos

4. Jaunimo kongresiniame rate 1975/3 kovas; Autorius : Alaušius
Pereitų metų jaunimo veiklos apžvalgaJaunimo klausimas vis įstrigęs į tą patį ratą: po kruopščios

5. JAUNIMO REVOLIUCIJA — IŠGANYMAS? 1972/4 geguze; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Charles A. Reich — jaunimo revoliucijos pranašasKas keli metai koks nors mokslininkas — pranašas

6. JAUNIMO SĄJUNGOS UŽMOJAI 1974/5 geguze; Autorius : Vytas Maciūnas
Amerikos Lietuvių Jaunimo Sąjungos centro valdyba: sėdi: J. Vaičiulaitytė, pirmininkas V. Maciūnas, R.

7. JERONIMO KAČINSKO MIŠIOS 1974/6 birzelis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Šių metų muzikinis sezonas Bostono lietuviams davė nemaža malonios progos keliais atvejais pasigėrėti

8. J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ 1974/7 rugsejis; Autorius : Zuzana Juškevičienė
Vasario 28 Chicagoje amžinai užmerkė akis rašytoja, skautų veikėja, mokytoja, tautinių šokių

9. JAUNIMO KONGRESO PASKAITAS PALYDINT 1972/7 spalis; Autorius : J. G.
Šiame numery duodame visas tris pagrindines jaunimo kongreso paskaitas, skaitytas atidarymo ir uždarymo

10. JUBILIEJINĖ ATEITININKŲ STOVYKLA 1975/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Jubiliejus tai džiaugsmingas paminėjimas sukakties, tai susikaupimas ir žvilgsnis ateitin. Ateitininkai

11. Juozas Laučka — dviejų pasaulių žmogus 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V.V.
Lietuvoje gimnaziją baigusiems keleriais paskutiniais nepriklausomybės metais (1936-1940) Juozas

12. JUOZAS TARVYDAS — ŽAGARAS 1979/8 spalis; Autorius : Grigas Valančius
Dr. Grigas Valančius, visuomeni­ninkas ir veikalo apie vysk. M. Va­lančių "Žemaičių didysis"

13. JAV LB 9-SIOS TARYBOS RINKIMAI 1979/8 spalis; Autorius : B. K. P.
1979 gegužės 5-6 ir 12-13 visame krašte buvo pravesti rinkimai į LB 9-ąją tarybą. Balsuota apylinkių

14. JOS REIKŠMĘ PRIPAŽĮSTA PRIEŠAI IR DRAUGAI 1976/3 kovas; Autorius : Dr. J. Labutis
Šiemet kovo 19 sukanka lygiai ketveri metai, kai pasirodė "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika".

15. JIS ATVĖRĖ SENOVINĖS BUITIES GELMĘ 1976/7 rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
Dail. Viktoras Petravičius Nuotr. A. PlausinaičioDail. Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus

16. JURAŠO DEBIUTAS IR TEATRINĖS PERSPEKTYVOS 1976/8 spalis; Autorius : S. M.
Pirmasis Jono Jurašo spektaklis Amerikoje nuskambėjo šventiškom gaidom ir išeivijoje, ir amerikiečių

17. JERONIMAS KAČINSKAS — KOMPOZITORIUS 1977/8 spalis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
"Izidoriau! Kam apsiėmei rašyti apie mane?!" Tai buvo pareikšta reakcija vieno kultūrinio parengimo metu

18. JEI VEIKLA BŪTŲ KOORDINUOTA 1977/8 spalis; Autorius : J. Kojelis
Apeliuodami į lietuviškas širdis ir pinigines, mūsų veiksniai Vasario 16 proga išleistuose

19. JUOZAS MASILIONIS — IŠTVERMINGAS PEDAGOGAS LITUANISTAS 1977/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Lietuviška mokykla lietuvių tautai buvo ir yra lietuviško išlikimo kovos laukas. Kur tik buvo lietuviško

20. JUBILIEJINIS ŠVIESOS - SANTAROS SUVAŽIAVIMAS 1978/9 lapkritis; Autorius : K. L.
Dvidešimt penktasis Šviesos - Santaros suvažiavimas, įvykęs 1978 rugsėjo 7-10 Tabor Farmos

21. JANKIFIKACIJOS KLAUSIMU 1970/1 sausis; Autorius : Raphael Sealey
Spaudoje ir viešuose pokalbiuose neretai svarstomas klausimas, kokias pareigas jaunas lietuvis turi JAV-bių

22. JUNGTINĖS TAUTOS IR LAISVĖS BYLA 1970/6 birželis; Autorius : J. Pakalnis
Kovoje dėl Lietuvos laisvės užsienio lietuviai į Jungtines Tautas atsikreipia jau ne pirmą kartą. 1945

23. JURGIS LEBEDYS 1970/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Prof. dr. J. Lebedys savo šeimojNors jau lengviau galime sekti Lietuvos gyvenimą, vis vien iš tolo sunku

24. JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS 1960/4 balandis; Autorius : Red.
Vladas Šlaitas, laimėjęs Liet. Rašytoju Draugijos premiją už poezijos rinkinį "Ant saulėgrąžos

25. JAUNIMO STOVYKLA "DAINAVA" 1960/4 balandis; Autorius : Al. Gimantas
1955 m. Kalėdų antroji diena. Saulėtas, bet šaltokas vidudienis. Automašinoje šešetas keleivių veda

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai