Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919 1973/2 vasaris; Autorius : Stasys Raštikis
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919. I tomas, 490 psl. Redaktorius Pranas

2. Kultūros žmonių galerija Ylos studijoje 1975/3 kovas; Autorius : Kulbokas Vladas
STASYS YLA: Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje (nuo Mažvydo ligi Skvirecko). Lietuviškos knygos

3. KOLEKTYVINIS VEIKALAS APIE ERETĄ 1973/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Didysis jo nuotykis — Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai — tokia dviguba antrašte Brooklyne, N. Y., 1972

4. KUNIGAI SOVIETINIAME TERORE 1973/5 geguze; Autorius : Bl. Ramelis
"Krikščionio gyvenime" knygų serijos leidinys Nr. 8 yra Mato Raišupio parašyti Dabarties kankiniai,

5. KNYGA APIE RENANO KRITIKUS 1973/6 birzelis; Autorius : J.G.
Gana jau gausūs mūsų mokslininkai vis aktyviau reiškiasi amerikiečių moksliniame gyvenime. Iš dr. S.

6. KNYGA APIE MARKSIZMĄ 1972/6 rugsejis; Autorius : Antanas Musteikis
Prof. V. Vardys Maskvoje prie Šv. Vosyliaus katedrosVytauto S. Vardžio, Oklahomos universiteto

7. KAI DĖSTYMĄ NUSTELBIA |ŽANGA IR EPILOGAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Titas Alga
Draugo" romanų paskutinį konkursą laimėjo Birutės Pūkelevičiūtės romanas Naujųjų metų istorija

8. KALBOTYRINIŲ TERMINŲ ŽODYNĖLIS 1972/8 lapkritis; Autorius : Pranas Skardžius
William R, Schmalstieg and Antanas Klimas. Lithuanian - English glossary of linguistic terminology.Department

9. Keturiolika portretų 1974/9 lapkritis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Rimvydo Šilbajorio "Perfection of Exile"Rimvydo Šilbajorio knyga PERFECTION OF EXILE: FOURTEEN CONTEMPORARY

10. KRIKŠČIONYBĖS ŠVIESA MODERNIOJO GYVENIMO TAMSUMOSE 1975/9 lapkritis; Autorius : Juozas Prunskis
ALFONSAS GRAUSLYS: Šviesa tamsoje. Įrašus piešė Telesforas Valius. Išleido Krikščionis Gyvenime, 1974

11. KNYGA IŠ AUSTRALIJOS 1973/10 gruodis; Autorius : Aug. R.
Agnė Lukšytė: KALNŲ VELNIAS. Novelės. Sydney, 1970. 172 psl. Iliustracijos V. Rato.Autorė periodinėje

12. KORSAKIENĖS IR BŪTĖNO ATSIMINIMAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Audrius T.
Prieš kokį dvidešimt metų Lietuvoje paplito atsiminimų rašymas. Tada daugiausia rašė seni

13. Kova dėl Klaipėdos dr. M. Anyso atsiminimuose 1979/5 geguze; Autorius : Juozas B. Laučka
DR. JUR. MARTYNAS ANYSAS: Kova dėl Klaipėdos. Atsiminimai 1927 - 1939. Įvadą parašė dr. Juozas

14. KALĖJIMAS - LAISVĖJIMAS 1948/10 sausis; Autorius : A. P.
Vydūnas. Kalėjimas - laisvėjimas. 72 p. Liet. T. Sąjūdžio lėšomis išleido Liet. Skautų Brolijos

15. KRIKŠČIONIS PASAULYJE 1976/3 kovas; Autorius : Administrator
ANTANAS MACEINA: Krikščionis pasaulyje: pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. "Krikščionis Gyvenime"

16. KAI NEATSIŽVELGIAMA į LEIDINIO BIBLIOGRAFINĘ PUSĘ 1976/5 gegužė; Autorius : V. L.
M.G. Slavėnienė, recenzuodama Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 1975 m. išleistą brošiūrą "Deutsche

17. KOVOTOJAI UŽ LAISVĘ 1976/9 lapkritis; Autorius : L. Ramelis
JUOZAS DAUMANTAS: Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans versus the U.S.S.R. (1944-1947). Vertė E. J.

18. KRALIKAUSKO MAŽVYDAS 1977/6 birželis; Autorius : Vytautas Dyvas
JUOZAS KRALIKAUSKAS: Martynas Mažvydas Vilniuje. Premijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, Chi-cago,

19. KNYGA, KURIOS DAR NESAM TURĖJĘ 1977/7 rugsėjis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
ICCHOKAS MERAS: Striptizas arba Paryžius - Roma - Paryžius. Romanas. Išleido Ateitis. Southfield, Mich.

20. K. BRADŪNO „APEIGŲ“ LYRIKA 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. G. Miliušis
Gimtojoj žemėj vokiečių okupacijos metais išleistus du Kazio Bradūno lyrikos rinkinius — „Vilniaus

21. Kaip JAV platinti lietuvių spaudą? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. Gintautas
Kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku, kad gera knyga, geras žurnalas ir geras laikraštis yra

22. KNYGŲ NAUJIENOS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
1. Neseniai latviškai išėjo Vinco Ramono „KRYŽIŲ“ romano I pusė. Ją išvertė Emil Skujenieks,

23. KELIAUJANT PO SAVĄSIAS VALDAS 1978/4 balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Kazio Bradūno "Alkana kelionė"A. Nyka-Niliūnas "Vyno stebukle" nupiešė nykų egzilio žemės vaizdą:

KLAIDŲ ATITAISYMASBe tų korektūros klaidų, kurios pačių skaitytojų pastebimos, šių metų sausio

25. KNYGA APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ SANTYKIUS 1978/6 birželis; Autorius : Jonas A. Stiklorius
Prof. dr. Bronis J. Kasias (seniau: Kazlauskas), daug metų dėstęs politinius mokslus ir Europos istoriją

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai