Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. K. Škirpos pasisakymas 1975/2 vasaris; Autorius : Administrator
Vasario 18 d. sulaukė 80 metų amžiaus gen. štabo pulkininkas Kazys Škirpa, buvęs Lietuvos pasiuntinys

2. Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? 1972/3 kovas; Autorius : Alaušius
Spalio numery (1971 nr. 8) jaunimo kongreso reikalu mūsų žurnale platėliau buvo pasisakęs Kęstutis

3. Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybinis kelias 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
(70 metų amžiaus ir 50 metų kūrybos sukakties proga)Vladas Jakubėnas gimė romantiškojo Biržų ežero

4. Kultūrinė laisvė ir ištikimybė 1972/8 lapkritis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dailininko Viktoro Vizgirdos meninis keliasDR. MINDAUGAS NASVYTISSio straipsnio autorius, 1947 baigęs

5. KAPAS BE PAMINKLO 1975/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
JUOZO BRAZAIČIO MIRTIES METINĖMS (1974.XI.28)--------- Jau taip susiklostė aplinkybės, kad tam pačiam

6. KUN. K. GARUCKO LAIŠKAI VYSK. J. LABUKUI 1979/7 rugsėjis; Autorius : Administrator
Spausdiname porą kun. Karolio Ga-rucko laiškų vysk. Juozui Labukui, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų

7. KOMPOZITORIUS JULIUS GAIDELIS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kompozitorius Julius Gaidelis jau peržengė savo gyvenimo septyniasdešimtuosius metus. Šiuo metu jis

8. Korp. Gajos suvažiavimas 1949/22 balandis; Autorius : red.
A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S Šiemet sukanka 20 metų nuo „Gajos“ korporacijos įsikūrimo.

9. KREIPIMASIS Į PASAULIO LIETUVIUS 1949/26 gruodis; Autorius : T. Justinas Vaškys, OFM Provincijolas
Nuo 1949 m. spalių 4 d. perėmę kultūros žurnalo AIDŲ leidimą, Lietuvos Pranciškonai Amerikoje

10. KITI APIE MUS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Amerikoje Shenandoah, Pa, laikraštis „Evening Herai d“ įsidėjo apie Lietuvos dabartiną padėtį

11. Kiti apie mus 1947/3 birželis; Autorius : red.
Amerikos rašytojas William Mc Dermott, atsiliepdamas amerikiečių spaudoj apie Pabaltijo valstybes,

12. KARTŲ SKIRTUMAI MŪSŲ IŠEIVIJOJE 1970/5 gegužė; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
ANKETINIS SIMPOZIUMAS Šią anketą parengė ir jos simpoziumą moderavo redakcijos bendradarbis psichologas

13. KARTŲ SKIRTUMAI MŪSŲ IŠEIVIJOJE 1970/6 birželis; Autorius : R. Kriaučiūnas
ANKETINIS SIMPOZIUMAS 5. Kokiais atvejais matoma kartų darna arba kartų skirtumai mažiausiai jaučiami?S.

14. KELIONĖ Į KINGSTONĄ 1960/8 spalis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Beveik tiksliai pusiaukelėje tarp Mcntrealio ir Toronto, šalia gražiai žslluojančio, pakalnėn

15. KAZIMIERAS PAKŠTAS 1960/10 gruodis; Autorius : A. BENDORIUS
Amžinos atminties prof. dr. K. Pakštas yra toks žymus asmuo ir tiek daug veikęs įvairiose mokslo,

16. KUN. N. PAKALNIS — JUBILIATAS 1962/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Brooklyno Apreiškimo lietuvių parapijos klebonas kun. Norbertas Pakalnis šį pasavasarį susilaukė 50

17. KULTŪROS POLITIKA AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ II KULTŪROS KONGRESE 1963/2 vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Kultūra ir politikaAr galima kalbėti apie politiką, kai susiduriame su tokiu nepolitiniu dalyku, kaip

18. Kūrejus-savanorius prisimenant 1968/2 vasaris; Autorius : KALPAS UOGINIUS
Savanorio mintys Jei kasmet, švęsdami Vasario 16-tąją, pagarbiai minime mūsų kariuomenės kūrėjus

19. KIPRAS PETRAUSKAS 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Kipro Petrausko (1885. XI. 22 - 1968.I.17) žemiškieji palaikai jau ilsisi Vilniaus Rasų kalnely, bet

20. KAZYS PAKŠTAS — nepripažintas pranašas? 1969/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
1. Regėtojo stiprybė ir silpnybė Iš visų dvasios jėgų fantazija, tur būt, pati paslaptingiausia.

21. KAN. J. TUMAS-VAIŽGANTAS 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Prieš šimtą metų rugsėjo 20 Rytų Aukštaitijoj gimė kan. Juozas Tumas-Vaižgantas. Nors jau 36 metai

22. KUNIGAS JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA 1950/2 vasaris; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
I. Tyliai praėjo kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos šimto metų mirties sukaktis, lygiai kaip tyliai ir

23. KUNIGAS DIEVŲ MIŠKE 1950/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
KACETINIAI ATSIMINIMAI Mes buvome tik du kunigai iš 46-ių lietuvių, atvežtų į Stutthofą1) 1943 m.

24. KAZYS PAKŠTAS (Kalbėtojo portretas) 1967/3 Kovas; Autorius : JUOZAS ERETAS
Kazys Pakštas nebuvo kabinetinis žmogus, kuris prisirakinęs prie rašomo stalo būtų galėjęs

25. Keletas pastabų A. Jakšto-Dambrausko charakteristikai 1953/3 kovas; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
A.   JAKŠTAS -PREL. A. DAMBRAUSKAS (1860-1938) J. Vienožinskio portretas Gyvendamas keletą

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai