Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 Letter: L
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1963/1 sausis; Autorius : Arūnas Liulevičius
Jau visą dešimtmetį Padėkos Dienos savaitgalis reiškia Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą. 1982

2. LIETUVOS GYVENTOJŲ PAGEIDAVIMAI IŠEIVIJOS SPAUDAI 1963/2 vasaris; Autorius : J. MIKLOVAS
Žmonės Lietuvoje, be abejo, tikisi, kad lietuvių emigracija kaip ir jos spauda yra ir bus visada jautri

3. LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PARAPIJOSE SEKCIJA 1963/3 kovas; Autorius : O. B.
Posėdį atidarė sekcijos vadovas prof. B. Vitkus, iškeldamas parapijos svarbą lietuvybės išlaikymui ir

4. LIETUVIŠKOS SIMFONIJOS KONCERTAS 1963/3 kovas; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Rengimo epopėja, jspūdžiai ir kritikaBesiruošiant antrajam Kultūros Kongresui, jo rengimo komitete

5. LITUANISTINIO ŠVIETIMO PROBLEMOS 1963/3 kovas; Autorius : A. RINKŪNAS
Paskaitos, skaitytos lituanistinio švietimo sekcijoje, santrauka Gyvenamoji aplinkaLituanistinis švietimas

STASYS PIEŽA Chicago American redaktoriusPažvelgę į pasaulio spaudą, matome antraštes apie atominę

7. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA LIETUVOJE IR IŠEIVJJOJE 1963/4 balandis; Autorius : Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M.
Vos šiek tiek susikristalizavus nepriklausomam Lietuvos gyvenimui, tuoj kilo mintis įkurti Lietuvių

8. LIETUVIAM REIKŠMINGA PROGA 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Yra didelių darbų, kuriuos padaryti pasitaiko tik viena trumpo laiko proga. Ta proga nepasinaudojus —

9. LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS NEW YORKE 1963/8 spalis; Autorius : P. Celiešius
Amerikos Lietuvių Kunigų seimas, įvykęs New Yorke rugsėjo 11 d., praėjo vieningo darbo nuotaikoj. Seime

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai