Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LIETUVOS SUKILIMAS 1862- 1864 M. 1971/4 balandis; Autorius : Skirmantė Kondratienė
Istorija, kaip mokyklose aiškinama, yra mokslas apie praeitį. Istoriko pareiga tą praeitį išaiškinti,

2. LITERATAS —NE POETAS 1971/4 balandis; Autorius : L. Karklius
Lietuvoje išleista Kosto Korsako eilėraščių rinktinė — Piūtis (1969). Jeigu tai būtų poeto knyga,

3. LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ CHRESTOMATIJA 1971/5 geguze; Autorius : Pr. Skardžius
. Zinkevičius savo kapitalinėj Lietuvių dialektologijoj (Vilnius, 1966) aprašo ir aiškina atskirus

4. Lietuviai kunigai 1966 (K. Žemaičio brošiūra) 1971/5 geguze; Autorius : Liūtas Grinius
Kun. Kęstutis žemaitis, Cleve-lando šv. Jurgio liet, parapijos vikaras, vadovauja 1966 metais į-steigtam

5. LIETUVOS MIŠKŲ ŪKIO STUDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Dr. Zenonas Prūsas
Dr. Antanas skėrys. Lietuvos šiol mes neturėjome tokio veikalo, kuris išsamiau pavaizduotų mūsų

6. L. Šimučio veikalas apie ALTą 1972/3 kovas; Autorius : Prutenis J.
Leonardas Šimutis. Amerikos Lietuvių Taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje, 1940 - 1970. Išleido

7. LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAI 1974/3 kovas; Autorius : Ona Penkauskaitė
Vokiečių Wilhelm Fink leidykla išleido antologiją 'Litauische Lyrik" (Muenchen, 1972, 308 psl.).

8. LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKA 1972/balandis; Autorius : Pranas Skardžius
Juozas Pikčilingis, sintautiškis, wienas iš dabartinių jaunųjų Lietuvos kalbininkų lituanistų

9. LKMA "SUVAŽIAVIMO DARBAI" VII IR III 1973/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
Pereitų metų pabaigoje sulaukėme iš Romos net dviejų Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos "Suvažiavimo

10. LEIDINYS APIE JURGI KRASNICKĄ 1973/5 geguze; Autorius : J. G.
Studentų Ateitininkų Sąjunga Čikagoj 1972 išleido V. Liulevičiaus redaguotą leidinį Jurgis Krasnickas

11. LEIDINIAI APIE LIETUVOS KRYŽIUS 1973/7 rugsejis; Autorius : A. Mažiulis
Codex Aemilianensis piešinys, parodantis, kaip omega nukeliavusi į kryčiaus apačią Kapastulpis iš

12. LIETUVIUKAMS SEKLIŲ KNYGA 1973/8 spalis; Autorius : G. Ivaškienė
Lietuviškos Knygos Klubas išleido N. Jankutės knygą vaikams Šamo ežero sekliai (Čikaga, 1972; 137

13. LIETUVIŠKAS ĮNAŠAS Į ŠIUOLAIKINĘ KULTŪROS BENDRUOMENĘ 1973/9 lapkritis; Autorius : J. Jakštas
Kaip Lietuvos vyskupijų reliacijų leidinys buvo sutiktas mokslopasaulyjeVisais laikais Europos žemynas

14. LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAI 1973/9 lapkritis; Autorius : Pr. Skardžius
Vincentas Drotvinas. Lietuvių kalbos tyrinėjimų tarybiniais metais apžvalga; mokymo priemonė studentams.

15. LENKŲ KATALIKŲ ENCIKLOPEDIJA 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, Tom L: A - Baptysci; pod redakciją F. Gryge lewicza, R. Lukaszyka, Z. Sulowskiego.

16. LITUANISTIKOS INSTITUTO VEIKLA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A.R.G.
Ilgus metus Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija atlikdavo svarbų lietuvišką darbą, išleisdama savo

17. Laivai ir uostai (Aloyzas Baronas) 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. K.
rašytojas, poetas, humoristas, žurnalistas. Draugo redaktorius, rugsėjo 7 d. miręs Chicagoje. Velionis

18. LIETUVIŠKIEJI RUBAJATAI 1979/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
STASYS SANTVARAS: Rubajatai. Septintoji lyrikos knyga. Boston, Lietuvių Enciklopedijos leidykla (Juozas

19. Laiškai redakcijai: SAULIUS GIRNIUS PERSISTENGĖ 1979/9 lapkritis; Autorius : P. Jatulis
Šių metų Aidų 1 nr. 40-42 psl. Saulius A. Girnius recenzuoja Z. Ivinskio Lietuvos istoriją. Jis ypač

20. Lietuviu kalbos vadovas jau parengtas 1948/12 kovas; Autorius : ST. BARZDUKAS
Nėra reikalo plačiau kalbėti apie gimtosios kalbos reikšmę tautos gyvenime. Ją jau seniai yra

21. LIETUVI! 1948/19 spalis; Autorius : red.
Jeigu Tau rūpi kultūrinė mūsų tautos misija, jeigu Tu nori kūrybiškai bręsti būsimam Lietuvos

22. LIETUVI! 1948/20 lapkritis; Autorius : red.
Jeigu Tau rūpi kultūrinė mūsų tautos misija, jeigu Tu nori kūrybiškai bręsti būsimam Lietuvos

23. LIETUVIŲ DAILININKAI Į PASAULĮ 1949/22 balandis; Autorius : P. Jurkus
LITHUANIAN ART IN EXILE. Ma-naging Editor Paulius Anguius in collaboration with Viktorias Petravičius,

24. LIETUVIŲ LITERATŪRA 1949/23 birželis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų   V E R T I N I M A IPranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪRA. Patrijos leidinys 1948, 316

25. Lithuania Through the Ages 1949/23 birželis; Autorius : A. D.
By Dr. Adolfas Šapoka. 200 Illustrations. Editor T. J. Vizgirda, Architect. Lithuania. Country and Nation

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai