Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai ... 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Kavaliūnas J.
Jonas Jasaitis JAV LB centro valdybospirmininkas 1961 -1967   Bronius

2. Lietuvių kalba Fordhamo universitete 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vasys Antanas
Paprastai taip jau yra, kad švenčiant bet kokią sukaktį, kartu mėginama susumuoti ir ne vienas balansas,

3. LIETUVOS AKTORIUS 1973/5 geguze; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Henriko Kačinsko 70 metų amžiaus ir 50 metų sceninio darbo sukaktį minintPrologas: Apie talentą ir

4. LIETUVOS AKTORIUS 1973/6 birzelis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Henriko Kačinsko 70 metų amžiaus ir 50 metų sceninio darbo sukaktį minintTęsinys iš gegužės numerio

5. LIETUVIS ARCHITEKTAS XX AMŽIUJE 1974/6 birzelis; Autorius : EDMUNDAS ARBAS
Dr. Stasys Rudokas            Jonas

6. LIETUVIŠKOJI LUCIA DI LAMMERMOOR CHICAGOJE 1979/8 spalis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Gina Čapkauskienė - Lucia di Lammermoor ir Jonas Vaznelis - Raimondas (nuotr. J.

7. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA AMERIKOJE 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Š. m. vasario mėn. 7 d. Lietuvių Informacijos Centre New York'e (Broadway 233) įvyko J.A.V. Lietuvių

8. LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS AMERIKOJ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Dr. J. Grinius
Kunigas Pr. Juras „Naujosios Aušros“ Nr. 2 ir 3 iškėlė archyvų svarbą tautos kultūrai ir

9. LIETUVYBĖS KLAUSIMAS JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖSE 1949/24 rugsėjis; Autorius : J.Z-kas
Lietuvybės klausimas J.A.V nėra naujas. Neseniai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, 1926 metais prof.

10. LIETUVIŲ PARODA AUGUSTDORFE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Š. m. rugsėjo 8 d. tautinės šventės proga Augustdorfo stovykloj buvo suruošta dviejų dailininkų —

11. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės statutas ir charta įvairių kraštų lietuvių apskritai sutinkami

12. LIETUVIŲ KONGRESAS 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 4—6 d. New Yorke įvykęs. Amerikos lietuvių kongresas yra vienas reikšmingiausių

13. Lietuvio ateitis Australijoj 1970/10 gruodis; Autorius : DR. A. V. STEPANAS
Jaunimo žodis iš AustralijosIndividualaus lietuvio ateitis svetur priklauso grynai nuo jo subjektyvaus,

14. LITERATŪRA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Amerikoj išleista kun. Dr. Gečo knyga „Katalikiška Lietuva“, turinti 575 psl. Joje vaizduojama

1. Kultūros ir kultūringo žmogaus samprata.Kultūros esmei ir laipsniams suprasti pasinaudosime

16. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1961/8 spalis; Autorius : A. BALTINIS
1. L.K. Mokslo Akademijos suvažiavimo tikslas.Jau penktą kartą įvyksta L.K. Mokslo Akademijos

17. LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ PROBLEMA 1962/1 sausis; Autorius : J. ŠOLIŪNAS
Pagrindas, ant kurio ilgus metus rėmėsi lietuvių išeivijos veikla Š. Amerikoje, yra susvyravęs. Jam

1961 m. "Aidų" Nr. 10 buvo išspausdintas Jūros Gailiušytės straipsnis "Lietuvis studentas Jungtinėse

PULGIS ANDRIUŠIS — LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO KŪRĖJAMS IR MYLĖTOJAMSJau antras kartas, kai aš klebenu į

20. Laiškas Aidų redaktoriui JUOZUI GIRNIUI 1965/10 Gruodis; Autorius : A. Maceina
(50-ties metų amžiaus sukakties - proga) Mūnster, Kerssenbrockstrasse 12 1965 m. rugsėjo 20

21. LITUANISTINIO DARBO DIRVONAI 1968/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Lituanistikos Instituto prezidentas dr. J. Balys kalba šio instituto suvažiavime

22. L. DAMBRIUNAS 1966/3 Kovas; Autorius : V. Vardys
Šių metų kalendorius kreipia mūsų dėmesį į vieną iškilią lietuviškojo gyvenimo asmenybę: 60

23. LIETUVIŲ PARAPIJOS PAVOJUJE 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : L. A.
Praėjo daugiau kaip 100 metų, kai pirmieji mūsų emigrantai išlipo į šį žemyną ir metėsi į

24. LIETUVIŠKOJI VEIKLA 1982 METAIS 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : A. PLUKAS
Praeitais metais lietuviškoji veikla buvo gana plati bei įvairi ir reiškėsi daugeliu formų. Detaliai ją

25. Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis 1990/2; Autorius : Red.
Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, JAV senatorių rekomenduotas Nobelio Taikos premijai. Nuotr.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai