Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LAISVINIMO POLITIKA IR AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 1971/1 sausis; Autorius : Juozas Kojelis
Pavergtųjų Europos Tautų sei­mas, posėdžiavęs New Yorke 1970 rugsėjo 15, priėmė eilę nutarimų,

2. LIETUVIŲ KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE VATIKANE 1971/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Vasarą šv. Petro bazilikoje Va­tikane iškilmingai buvo pašven­tinta koplyčia, skirta Lietuvos

3. LIETUVIŠKOS ARCHITEKTŪROS KLAUSIMU 1971/2 vasaris; Autorius : Jurgis Gimbutas
Prisimenant ALIAS vasarnamio konkursąPraėjusiųjų metų pavasarį lietuvių inžinierių ir architektų

4. LEONO URBONO DAILĖ 1971/4 balandis; Autorius : P. Alba
Retas kuris mūsų dailininkas turi tiek energijos ir veržlumo, kaip š. Amerikoje jau antrą kartą iš

5. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1971/4 balandis; Autorius : Red.
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!Ponas J. Kojelis, aptardamas Lietuvos laisvinimo politiką (Aidai 1971

6. LIETUVIŲ TELEVIZIJAI PENKERI METAI 1971/6 birzelis; Autorius : Bal. Brazdžionis
1966 kovo 25 Čikagos lietuviai per WCIU-TV stotį, 26 kanale, išvydo pirmąją laisvame pasaulyje

7. LSS — SNAUDŽIANTIS MILŽINAS 1971/10 gruodis; Autorius : Almis Kuolas
Jau susidariusi tradicija kiekvienais metais, mokslams prasidėjus ir įsibėgėjus, suruošti Šiaurės

8. LIETUVA CORDELL HULL MEMUARUOSE 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Lišva
Šių metų spalio mėnesį suėjo šimtas metų, kai gimė Cordell Hull (1871 - 1955), ilgiausiai ėjęs

9. Lituanistikos Instituto suvažiavimas 1974/1 sausis; Autorius : Gaučys P.
Ketvirtasis visuotinis Lituanistikos Instituto suvažiavimas įvyko Čikagoje 1973 lapkričio 22 Jaunimo

10. LIBERALIŲJŲ KATALIKŲ PROBLEMOS 1975/1 sausis; Autorius : S.A.
The Critic žurnale, 1974 liepos-rugsėjo mėn. laidoje, James Hitch-cock, knygų ir straipsnių religinėmis

11. Leonardas Šimutis 1975/5 geguze; Autorius : Red.

12. LAIŠKAS REDAKCIJAI 1974/6 birzelis; Autorius : Juozas Kralikauskas
(Dėl "Aidų" 1973 m. 3, 4 ir 5 nr. išspausdinto mano str. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA grubaus nuvertinimo

13. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1975/7 rugsejis; Autorius : Kazys Bradūnas
PATIKSLINIMAS DĖL REDAKCINIO DARBO "AIDŲ" LEIDIMO PRADŽIOJEŠių metų "Aidų" žurnalo penktame numeryje

14. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS IX SUVAŽIAVIMAS 1973/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimai šaukiami kas treji metai. Šiemet devintasis (už

15. LIETUVIAI DAILININKAI CORCORAN DAILĖS GALERIJOJE 1973/8 spalis; Autorius : Vytautas K. Jonynas
Ryšium su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimu Washingtono Corcoran dailės galerijoj buvo surengta 12

16. LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJAI 15 METŲ 1973/8 spalis; Autorius : Alicija Rūgytė
Berengiant pirmąjį lietuvių kultūros kongresą 1956 m. Čikagoje, istorijos sekcijai suorganizuoti buvo

17. LIETUVA IR LIETUVIAI NAUJOJE ENCYCLOPEDIA BRITANNICA LAIDOJE 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
Anglosaksų kraštuose tokių drastiškų enciklopedinių "matavimų puslapių skaičiumi" neteko matyti.

18. LEONARDO ŠIMUČIO 80 METŲ SUKAKTĮ MININT 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Nelengva susigyventi su gyvenimi tikrove, kad Leonardas Šimutis, tai vienas šviesiausių, dinamiškiausių

19. LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ IR ŽYDAI 1974/9 lapkritis; Autorius : J. V. Balčiūnas
Sovietinė propaganda tebesinaudoja nacių talkaNors naciai ir jų planai bei darbai jau senokai yra nuėję

20. LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 1975/9 lapkritis; Autorius : A. Mažiulis
Lituanistikos Instituto taryba penktajame suvažiavime Cleveiande gegužės 16 d. Iš kairės: dr. B.

21. LIETUVIAI BORISO PASTERNAKO GYVENIME 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
1978 m. Amerikos knygų rinkoje pasirodė biografinio ir autobiografinio pobūdžio knyga apie Borisą

22. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO MENO PARODA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Š.m. vasario 22 d. Chicagos Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje buvo atidaryta paroda, suruošta

23. Lietuvių kambarys Wayne State universitete 1979/2 vasaris; Autorius : S. Kaunelienė
Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 60-ąsias metines, 1978 vasario 16 buvo iškilmingai

24. LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS EUROPOJE 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Saulaitis
Atstovaujamų kraštų skaičius padidėjo nuo 10 iki 13, kai po ketverių metų jaunimo atstovai ir svečiai

25. LENKIJA SKERSVĖJYJE TARP RYTŲ IR VAKARŲ 1948/10 sausis; Autorius : J. Cicėnas
  Įvedamosios mintys „NYT“ rašo: Iš Atlanto Chartos anapus geležinės uždangos neliko ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai