Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979 Letter: M
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

1. Mūsų buityje 1979/1 sausis; Autorius : Red.
— Lituanistikos Instituto prezidiumasišrinktas sausio 1. Į jį įeina dr. Rimvydas Šilbajoris, pirm.,

2. Mūsų buityje 1979/3 kovas; Autorius : Red.
— Stasiui Santvarui kovo 4 Los Angeles, Cal., balsų dauguma paskirta LRD 1,000 dol. premija už

3. MŪSŲ BUITYJE 1979/4 balandis; Autorius : Red.
— Draugo 27-ji romano premija kovo 25 įteikta Juozui Kralikauskui Kultūros centro salėje Detroite. Ta

4. MŪSŲ BUITYJE 1979/5 geguze; Autorius : Red.
R a š y t o j u o s e . — Į Lietuvių Rašytojų draugiją visų narių slaptu balsavimu priimti šie

5. MŪSŲ BUITYJE 1979/6 birželis; Autorius : Red.
— Lietuvių radijo valanda Laisvės Varpas savo 25 m. veikimo sukaktį balandžio 22 Bostone paminėjo

6. MIRĖ DAILININKAS ADOMAS VARNAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Mikas Šileikis
Liepos 19 d. Chicagoje mirė dail. Adomas Varnas, per savo ilgą gyvenimą plačiai pasižymėjęs dailėje

7. MŪSŲ BUITYJE 1979/8 spalis; Autorius : Red.
— 5-oji Baltistikos studijų konferencija surengta Stockholme birželio 14-17. Rengėjas —

8. MOKSLO DIENOS CHICAGOJE Vienuoliktasis LKMA suvažiavimas 1979/9 lapkritis; Autorius : Česlovas Grincevičius
Vienuoliktasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas, įvykęs 1979 rugpjūčio 31 — rugsėjo

9. MŪSŲ BUITYJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Red.
Į JAV LB krašto valdybą įeina Vytautas Kutkus — pirmininkas, Algimantas Gečys — Visuomeninių

10. MŪSŲ BUITYJE 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Dr. Vincas Maciūnas, lietuvių literatūros istorikas, gausių literatūrinių studijų autorius, Kauno,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai