Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 Letter: M
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. Mūsų buityje 1969/1 sausis; Autorius : Red.
Vykdydama PLB III seimo nutarimą, PLB Valdyba 1969 paskelbė Lietuvių  švietimo  ir šeimos

2. MŪSŲ BUITYJE 1969/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Lietuvių kilmes prel. Povilas Marcinkus, nuo 1952 dirbęs Vatikano diplomatinėj

3. MILAŠIUS PRANCŪZUOSE 1969/3 kovas; Autorius : Al.
"Ar dar galima jį ignoruoti?" Tokio klausimo antrašte prancūzų įtakingasis dienraštis "Le Monde" (1969

4. Mūsų buityje 1969/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 iškilmingai minėta visose lietuvių kolonijose. JAV gubernatoriai (Illinois, Pennsylvania,

5. Mūsų buityje 1969/4 balandis; Autorius : Red.
—    Prel. dr. Antanas Deksnys paskirtas nauju vyskupu Europos lietuviams. Naujasis vyskupas

6. Mūsų buityje 1969/5 gegužė; Autorius : Red.
Mirtys. — Chapel Hill, N. G, balandžio 20 mirė istorikas dr. Konstantinas Avižonis. Sūnus įžymaus

7. MIKAS ŠILEIKIS IR JO KŪRYBA 1969/6 birželis; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
Tokia antrašte būtų privalu turėti lietuvių ir anglų kalbomis jubiliejinį leidinĮ, minint dail. Miko

8. Mūsų buityje 1969/6 birželis; Autorius : Red.
Visose liet. kolonijose tradiciškai minėti 1941 birželio trėmimai į Sibirą. Čikagoj VI.14 Marquette

9. MONOGRAFIJA APIE MAIRONĮ 1969/6 birželis; Autorius : J. B.
Tais pačiais metais, kuriuos laisvojo pasaulio lietuviai skelbė laisvės kovos metais, Lietuvoje

10. MŪSŲ BUITYJE 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Naujasis vyskupas Europos lietuviams Antanas Deksnys buvo konsekruotas Bellevillės (Illinois) katedroj

11. Mūsų buityje 1969/8 spalis; Autorius : Red.
Brooklyne rugsėjo 21 pašventinta žeme, kurią mūsų žurnalo leidėjai pranciškonai yra įsigiję

12. MŪSŲ BUITYJE 1969/9 lapkritis; Autorius : Red.
Amerikos Lietuviu Bendruomenės valdyba skatina pranciškonus atidaryti Šv. Antano gimnaziją. Atidarymas

13. MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1969/10 gruodis; Autorius : J. G.
Ko siekė šiuo vardu pavadintasis mokslininkų suvažiavimas, įvykęs Čikagoj lapkričio 27-30 dienomis,

14. Mūsų buityje 1969/10 gruodis; Autorius : Red.
Tėviškės žiburiai šj mėnesį švenčia dvidešimtmetį: pirmasis numeris išėjo 1949 gruodžio 24. Per

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai