Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. MENO SOCIOLOGIJA 1971/1 sausis; Autorius : Antanas Musteikis
Dr. Vytautas Kavolis, Dickinso-no kolegijos ekstraordinarinis (as-sociate) profesorius, 1968 išleido 272

2. MEDICINOS ISTORIJOS LIETUVOJE SOVIETINĖ APYBRAIŽA 1971/1 sausis; Autorius : Domas Jasaitis
Prieš mane guli Leningrade 1967 m. išleista rusų kalba knyga: Očerki po istorii mediciny v Lit-ve.

3. M. MARTINAITIS — SIELOS PROVINCIJOS POETAS 1971/10 gruodis; Autorius : Pranas Visvydas
Marcelijus Martinaitis (g. 1936) yra įvykio poetas, tragiškos ar keistos situacijos pasakotojas, kaip toks

4. MINDAUGAS A. KAIRIO DRAMŲ TRILOGIJOJ 1975/3 kovas; Autorius : Grinius J.
ANATOLIJUS KAIRYS, Karūna, istorinė trilogija — poema. "Dialogo" leidinys, Chicago, 1974. 318 psl.,

5. M.M. SLAVĖNIENĖS TĖVYNĖS ILGESIO POEZIJA 1974/5 geguze; Autorius : V. Kulbokas
Magdalena Marija Slavėnienė: Nežinomi keleiviai. Sydney, Australija, 1973, 88 psl.Jau 30 metų praėjo nuo

6. M. SAULAITYTĖS EILĖRAŠČIAI 1975/6 birzelis; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
MARIJA SAULAITYTĖ: Šeštoji diena. Eilėraščiai. London, 1974. 70 p., 3 dol.Šeštoji diena — Marijos

7. MINDAUGO SŪNĖNO MIRTIS 1974/8 spalis; Autorius : Dr. J. Grinius
Lietuvių Rašytojų Draugijos paskutinę premiją laimėjo Juozo Kralikausko romanas Tautvilą (Chicago

8. MONOGRAFIJA APIE PROF. S. KOLUPAILĄ 1974/9 lapkritis; Autorius : Leonas Bajorūnas
Akademinės Skautijos Leidykla išleido Jurgio Gimbuto ir Juozo V. Danio parengtą monografiją Steponas

9. MARKSIZMO "DIDŽIOJI ILIUZIJA" 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Rimutė Mažylytė
Antrasis a.a. prof. Vlado Juodeikos veikalo "Didžioji iliuzija" (1979) tomas nagrinėja marksizmo

10. MARTI IŠ MIESTO 1948/14 gegužė; Autorius : red.
P. O r i n t a i t ė. Marti iš miesto. Novelės. Išleido „Patria“ 92 psl. kaina 6. –

11. MENO ENTUZIASTAS IF FILOSOFAS 1976/2 vasaris; Autorius : S. Goštautas
Feliksas Jucevičius: MENAS SPALVŲ IR FORMŲ ŽAISME. Išleista Šv. Kazimiero Parapijos Montrealyje

12. MARVANO LITUANISTINĖ STUDIJA 1976/6 birželis; Autorius : William R. Schmalstieg
Kalbininkas prof. Jiri Marvan, šiuo metu gyvenąs Santa Barbara mieste Kalifornijoje, yra gimęs Prahoje

13. MEDARDO BAVARSKO POEZIJOS DEBIUTAS 1948/20 lapkritis; Autorius : D. M. Jesaitytė
Medardas Bavarskas SUNKIOS VALANDOS. Pirmoji eilėraščių knyga. Schweinfurt 1948; išleido

14. MONOGRAFIJA APIE LIETUVIŠKĄJĮ STOGĄ 1948/20 lapkritis; Autorius : Juozas Lingis
M O K S L A S Dr.-Ing. Jurgis Gimbutas. DAS DACH DES LITAUISCHEN BAUERNHAUSES aus dem 19.

15. MŪSŲ KELIAS SUSIJUNGĖ SU MINTIMI 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Skubiu tempu išvažiuojant tremtiniams iš Vokietijos, likviduojasi stovyklos, išsisklaido chorai,

16. MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJA MONOGRAFIJOSE 1977/5 gegužė; Autorius : Juozas Jakštas
Lithuania Minor. A Collection of Studies on Her History and Ethnogra-phy (Studia Lituanica III), New York

17. MATRIARCHATIŠKA POEMA 1978/10 gruodis; Autorius : Jonas Grinius
PAULIUS JURKUS: Juodvarniai. Pasaka-poema. Brooklyn, N.Y., 1975 m. Išleido Darbininkas. 200

18. M. VAITKAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS METO ATSIMINIMAI 1970/3 kovas; Autorius : Alaušius
"Nepriklausomybės saulėj" — tokiu vardu kan. M. Vaitkus pavadino paskutiniuosius tris savo atsiminimų

19. MONOGRAFIJA APIE DIEVENIŠKES 1970/3 kovas; Autorius : J. Balys
Lietuvos etnografinės srities pietryčiuose, Eišiškių rajone, netoli nuo Šalčininkų, yra

20. MOTINOS IR JOS DUKTERŲ KONFLIKTAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Grinius
Alė Rūta: VIENIŠI PASAULIAI, romanas, Čikaga 1968 (faktiškai 1969), 265 psl. (P. Jurkaus viršelis,

21. MŪSŲ BELETRISTIKA ANGLŲ KALBOJ 1960/2 vasaris; Autorius : Jonas Aistis
SELECTED LITHUANIAN SHORT STORIES. Edited by Stepas Zobars-kas. Introduction by Charles Angoff.Voyages Press,

22. MĖLYNAS SNIEGAS 1961/5 gegužė; Autorius : Marija Karūžaitė
HENRIKAS NAGYS: MĖLYNAS SNIEGAS. Išleido Lietuvių Enciklopedijos Leidykla, Bostonas, 1960 m. 87 p. Kaina 2

23. MEA CULPA 1962/8 spalis; Autorius : Myk. Biržiška
1956.1.3 Vaclovui Biržiškai pasimirus, kelių jo paliktų ir labiau ar mažiau spaudai parengtų veikalų

24. MĖLYNASIS BUDĖJIMAS Leonardo Andriekaus "Naktigonė" 1964/1 sausis; Autorius : Jurgis Gliauda
Šiurpu sustoti prie gelmės ribos, palenkti veidą ties praraja, jausti trapią kranto atramą po kojomis

25. MŪSŲ LIETUVA 1964/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Viliamas
Mūsų Lietuva, krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. I tomas. Paruošė

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai