Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. MANO GYVATA IR DARBAS 1974/3 kovas; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Esu gimęs 1899 m. kovo 26 d. Subačiaus miestelyje, Panevėžio (anksčiau Ukmergės) apskrityje. Pradinę

2. MOTIEJUS VALANČIUS — IDEALUS VYSKUPAS 1975/5 geguze; Autorius : PAULIUS JATULIS
(Šimto metų sukaktis nuo jo mirties 1875.V.17(29) Šimto metų perspektyvoje, iš tolo, tarsi į didelį

3. MYKOLAS VAITKUS 1973/6 birzelis; Autorius : Antanas Gustaitis
1883.X.27 - 1973.V.20Nesulėtinamai bėga laikas, nešdamas mus vis į naują rytojaus dieną, kuri gausina

4. MĖGINIMAS NUVERTINTI V. MYKOLAIČIO-PUTINO KŪRYBĄ 1976/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Pirmiausia, kas yra tas arba tie, kurie mėgina nuvertinti vieno žymiausių lietuvių rašytojų darbus? —

5. Mūsų buity 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Rugsėjo 10-11 d. Augsburge įvyko Lietuvos Raudonoje Kryžiaus Vokietijos ir Austrijos skyrių atstovų

6. Mūsų buity 1947/7 spalis; Autorius : red.
    Spalio mėn. 9—10 dienomis Kaselyje įvyko demokratiniu būdu rinktų LTB atstovų

7. MŪSŲ BUITY 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
* Liet. Žurnal. Sąjungos valdyba, be savišalpos fondo, įsteigė dar premijų fondą, iš kurio bus

8. MIRÉ LIETUVOS JOBAS 1962/8 spalis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
A. a. arkivyskupą T. Matulionį palydintJau antrą kartą pasklido žinios apie arkivyskupo Teofiliaus

9. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/7 rugsėjis; Autorius : VACLOVAS CIŽIŪNAS
4.Net ir mažiausiai politiškai išprusęs lietuvis išeivijoje supranta, kad jo tautos likimas yra

PratarmėPoetas, kaip daina, gimsta tautoj ir gyvena tautoj. Kartais jis peržengia savo krašto ribas ir

(Tęsinys)Myk. Vaitkus nėra tik peisažistas ar realistinių vaizdų tapytojas. Gana dažnai gėlės

12. MIRUS KAZIMIERUI VIKTORUI BANAIČIUI 1964/5 gegužė; Autorius : J. Žilevičius
Kazimieras Viktoras Banaitis gimė 1896 m. Vaitiekupių k. Sintautų parapijoje. Jo tėvas buvo žinomas

13. MILŽINU PAUNKSMEJE BRENDĘS RAŠYTOJAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Poeto Mykolo Vaitkaus 80 metų sukaktis (Tęsinys) Nuošaliu taku Myk. Vaitkaus keturi poezijos

(Tęsinys) Trečioji poemos dalis itin dramatiška. Pabėgėlius Burtininkas pradeda vytis. Nors

15. MŪSŲ SAVASIS ERETAS 1966/9 Lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai ir netrukus (1922) įsteigus Lietuvos universitetą, šion aukštojo

16. MYKOLAS KRUPAVIČIUS 1950/8 spalis; Autorius : K. MOCKUS
65   METŲ   AMŽIAUS   SUKAKTIES   PROGA 1. Nedaugei mūsų . . . Vienuoliktuosius metus trunkanti

17. MŪSŲ INFORMACIJOS REIKALAI 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : K. Mockus
Esame pratę kukliu informacijos vardu vadinti visa, kas rišasi su mūsų noru kuo plačiau pasaulyje

18. MYKOLAS BIRŽIŠKA 1952/7 rugsėjis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(70 metų amžiaus sukakties proga) Šiemet sulaukė 70 metų amžiaus žymus mūsų mokslo vyras ir

19. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS 1954/9 lapkritis; Autorius : K. Žukas
Mykolas Sleževičius. Rašo: Julius Būtėnas, Mečys Mackevičius, Kazys Škirpa, Andrius Valuckas, Birutė

20. MIRĖ PETRAS KIAULĖNAS 1955/7 rugsėjis; Autorius : L. A.
Petras Kiaulėnas V. Maželio nuotr. Rugpjūčio 15 d. New Yorke mirė Petras Kiaulėnas, vienas iš

21. MAIŠTO PRADMUO ADOMO MICKEVIČIAUS KŪRYBOJE 1955/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Baigęs paskutinį savo romaną (1880), Dostojevskis įrašė į savo pastabų knygutę: "Visoje Europoje

22. MEDŽIAGA MONOGRAFIJAI APIE NERĮ 1957/7 rugsėjis; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
Paminėtinos sukaktuvės Lygiai prieš 100 metų, 1857 metų vasarą, K. Tiškevičius surengė Neriai tirti

23. MANO BIČIULĖ SALOMĖJA NĖRIS 1958/6 birželis; Autorius : IGNAS MALĖNAS (MALINAUSKAS)
Mes — studentai Susipažinome Kaune, kartu studijuodami Teolog. — Filosofijos fakultete filosofijos

24. MIRE ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS JUOZAPAS SKVIRECKAS 1959/10 gruodis; Autorius : Red.
A. A. ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS JUOZAPAS  SKVIRECKAS ( 1873. IX. 20 - 1959. XII. 3 ) VELIONIES

25. MAIRONIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : MAIRONIS
MAIRONIS 1862 — 1932 O ji, padavusi man lyrą, Į tą užburtą vedė šalį, Kur takas ašaromis

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai