Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. MŪSŲ BUITYJE 1971/1 sausis; Autorius : Administrator
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj, gruodžio 19 mirė rašytojas Pulgis Andriušis. Atskiru straipsniu

2. MARIJA GIMBUTIENĖ 1971/3 kovas; Autorius : Ale Rūta
TOKIĄ AŠ TAVE MATAU Ne amžiumi linkstančią, o darbais, lyg derlingom "sakom svy­rančią; ne

3. MARDVOJ KALINAMI LIETUVOS PARTIZANAI 1971/3 kovas; Autorius : S. M.
Vokietijoje leidžiamas rusų emigrantų mėnesinis žurnalas "Po-siev" š. m. vasario numery pateikia

4. MŪSŲ BUITYJE 1971/3 kovas; Autorius : Red.
— Vasario 16 minėjimai vyko visuose laisvojo pasaulio lietuvių telkiniuose. JAV valstybės sekretorius

5. MŪSŲ BUITYJE 1971/4 balandis; Autorius : Red.
— Lietuvos nepriklausomybes klausimą Vasario 16 proga JAV kongrese šiemet kėlė 108 kongreso nariai

6. MŪSŲ BUITYJE 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Lietuviai pranciškonai išsirūpino, kad jų prieš 25 metus JAV įsteigtoji mažoji provincija (kustodija)

7. MIRĖ KALBININKAS OTREMBSKIS 1971/6 birzelis; Autorius : L. D.
šių metų balandžio 25 mirė žymus kalbininkas Jonas Otrembs-kis (Otrębski), pastaruoju metu gyvenęs

8. MŪSŲ BUITYJE 1971/6 birzelis; Autorius : Red.
— Simą Kudirką nuteisus 10 metų kalėti priverčiamojo darbo stovykloje, visa amerikiečių spauda vėl

9. MONTREALIO LIETUVIAI DVIKALBIŠKUMO STUDIJOJE 1971/7 rugsejis; Autorius : Algis Norvilas
Psichologijos mokslui po antro pasaulinio karo žengiant sparčiai į priekį, išaugo visa eilė naujų

10. MŪSŲ BUITYJE 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Amerikiečių žurnalistas Ana-tole Shub rugpiūčio 7 eilėj amerikiečių dienraščių (The

11. MŪSŲ BUITYJE 1971/8 spalis; Autorius : Red.
— JAV LB 20 metų veiklos sukaktis iškilmingai minėta New Yor-ke X.8-10. Penktadienį atidaryta J.

12. MŪSŲ BUITYJE 1971/9 lapkritis; Autorius : Red.
XVII Kanados lietuvių diena vyko St. Catharines X.9-10. Buvo jon suvažiavę lig-į 1000 žmonių: tiek buvo

13. MŪSŲ BUITYJE 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
— Jungtinių Tautų Trečiojo komiteto posėdžiuose XI.15-16 JAV atstovas kongresmanas E. J. Derwinski

14. Mūsų buityje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
— Lietuvių fondas savo 1971 m. pel­no paskyrė 40,025 dol., iš kurių 19,775 dol. paskirta lietuviškam

15. M. Šileikis — Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda 1973/1 sausis; Autorius : Šileikis Mikas
DAIL. A. PETRIKONIO SUKAKTUVINĖ PARODA Praeitą pavasarį įvyko dail. Antano Petrikonio 25 metų kūrybos

16. Mūsų buityje 1973/1 sausis; Autorius : Red.
— Lietuvių Fondas iš savo 1972 m. pelno numato skirti 50,000 dol. Iš tos sumos 45,000 dol. jau

17. Mūsų buityje 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
— Australijos Lietuvių Dienos (jau septintosios), rengiamos kas antri metai, įvyko gruodžio 26 - 31

18. Mūsų buityje 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr.

19. Mūsų buityje 1973/3 kovas; Autorius : Red.
— Vasario 16 iškilmingai minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai

20. MUZIKOLOGŲ IR LITERATŪROS ISTORIKŲ DĖMESIUI 1974/3 kovas; Autorius : V. Daugirdaitė Sruogienė
Algis Šimkus savo straipsnyje 'Lietuviškos operos istorijos paraštėje, Stasio Šimkaus

21. MOTERIS BAŽNYČIOJE 1972/balandis; Autorius : A. Rubikas
Oficialūs tekstaiPraėjusių metų pabaigoje Zūriche. Šveicarijoje, įvyko studijinis susirinkimas tema:

22. Mūsų buityje 1972/balandis; Autorius : Red.
Knygų leidėjas Jonas Karvelis "Naujienose" (IV.6) paskelbė tokį laišką, vertą mūsų institucijų

23. Mūsų buityje 1973/4 balandis; Autorius : Red.
— VLIKas gegužės 14 - 21 paskelbė Romo Kalantos savaite, per kurią kviečiama įsigyti jo

24. MIESTO ATEITIS PRAEITIES PERSPEKTYVOJE 1975/4 balandis; Autorius : Vytautas P. Zubas
Miesto žiburiai visada viliojo žmogų, bet iki šio šimtmečio dėl įvairių priežasčių miestai augo

25. Mūsų buityje 1972/4 geguze; Autorius : Red.
— Per viso pasaulio spaudą nuaidėjusi Lietuvos 17.000 tikinčiųjų peticija dėl religinio

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai