Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos N

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. NAUJASIS A. BARONO NOVELIŲ RINKINYS 1971/5 geguze; Autorius : Titas Alga
Aloyzo Barono kūryboje žanriš-kai dominuoja romanas. Iki šiol, įskaičiuojant novelių romaną "Debesys

2. NAUJOKAIČIO LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 1975/1 sausis; Autorius : Keblys Kęstutis
Išeivijos sąlygomis mokslo veikalų pasirodo nedaug, tad kiekviena naujai išleista mokslinio pobūdžio

3. NUOSTABUS SIGITO GEDOS VAIZDYNAS 1973/2 vasaris; Autorius : Pr. Visvydas
Vienas sąmojingas išeivijos kritikas Jono Avyžiaus romaną "Sodybų tuštėjimo metas", recenzijos

4. NAUJĄ LIETUVOS ŽEMĖLAPI PASITINKANT 1975/3 kovas; Autorius : Girnius Antanas
Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba 1973 m. data išleido kartografo pik. Juozo Andriaus sudarytą

5. NAUJA P. LOSSOVVSKIO KNYGA 1973/5 geguze; Autorius : Pr. Čepėnas
P. Lossovvskio — Kraje baltyckie od demokraeji parlamentarnej do dik-tatury (1918 - 1934) — Pabaltijo

6. NEORIGINALUS LEIDINYS LIETUVIŠKAI APIE BUVUSIUS RYTPRŪSIUS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Chicagoje 1979 m. miškininkas Vincas Žemaitis (gim. 1896) išleido jo kolegos Aleksandro Tenisono (gim.

7. Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) 1979/1 sausis; Autorius : Antanas Mažiulis
Lietuvių dainos Amerikoje. Antrasis rinkinys. Surinko ir redagavo JONAS BALYS. Lietuvių Tautosakos

8. Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) 1979/2 vasaris; Autorius : Paulius Jatulis
PRANAS ČEPĖNAS: Naujųjų laikų Lietuvos istorija. I tomas. Išleido Dr. Kazio Griniaus Fondas Chicagoj

9. NAUJOJI DVIKALBĖ POEZIJOS ANTOLOGIJA 1979/6 birželis; Autorius : M. G. Slavėnienė
JONAS ZDANYS, ed. and transl.: Selected Lithuanian Post-War Poetry. New York, Manyland Books, Inc.

10. NARSA GYVENTI 1979/9 lapkritis; Autorius : V. K.
JURGIS GLIAUDĄ: Narsa gyventi. Romanas. Viršelis Vilijos Eivaitės. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys.

11. NEI SŪKURIŲ, NEI ŽMONIŲ 1948/11 vasaris; Autorius : D. J.
Simas Urbonas „Sūkuriai ir Žmonės“. Viršelis dail. P. Osmolskio, išleido Liudas Vismantas

12. NAUJŲ KELIŲ ILGESYS ARBA ŽVILGSNIS Į „ŽVILGSNIUS“ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Algirdas Mikulėnas
KETVIRTIEJI ŽVILGSNIAI. Neperiodinis leidinys, 1948 m., vasaris, Nr. 4. Redaktorius Jonas Mekas. 66

13. NAUJI LIETUVOS ISTORIJOS VADOVĖLIAI 1976/2 vasaris; Autorius : Skirmantė Kondratienė
Pirmoji dalis "Lietuvių tautos ir valstybės istorijos", suredaguota Vincento Liulevičiaus ir išleista

14. NELĖS MAZALAITĖS NOVELĖS 1948/19 spalis; Autorius : Vl. Prosčiūnaitė
Nelė Mazalaitė-Kruminienė. APVERSTA VALTIS. Išleido „Sudavija“ 1948 m., 200 psl., viršelis dail.

15. NAUJOJI L. DOVYDĖNO KNYGA 1948/20 lapkritis; Autorius : Algirdas Mikulėnas
V E R T I N I M A I   Liudas Dovydėnas. MES IEŠKOM PAVASARIO. Išleido Liudas Vismantas,

16. NACIŲ OKUPACIJA J. MATULIONIO DIENORAŠTY 1976/9 lapkritis; Autorius : J. G.
JONAS MATULIONIS: Neramios dienos. Toronto, 1975. 579 psl., 15 dol. Gaunama iš autoriaus adresu: 19 Russett

17. NELĖS MAZALAITĖS „LEGENDOS APIE ILGESĮ“ 1949/23 birželis; Autorius : D. M. Jesaitytė
Kalbant apie knygas, iš tiesų, norėtųsi nusikratyti bet kokiu gyvenamojo momento paviršutiniškumu ir

18. NAUJI DRAUGAI JAUNIMUI 1977/3 kovas; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
V. FRANKIENĖ - VAITKEVIČIENĖ: Du draugai. Premijuota apysaka jaunimui. JAV LB Švietimo tarybos leidinys.

19. NAUJAS LATVIŲ MENO ŽURNALAS 1977/3 kovas; Autorius : Alina Staknienė
Latvju Maksla. Periodisks rakstu krajums. Amerikas Latviešu Apvieniba. (Latvių Menas. Periodinis

20. NAKTIS ANT MORŲ 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų    V E R T I N I M A IDienos nebe knygai. Naujas rūpestis kultūrinius reikalus tremtyje

21. NAUJASIS PSALMYNAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Maceina
K N Y G Ų   V E R T I N I M A I(Psalmių knyga. Vertimas lotynų kalbon iš pirmykščių tekstų,

22. NAUJASIS AIDŲ LEIDĖJAS 1949/26 gruodis; Autorius : AIDŲ leidėjas, redaktorius ir administratorius
Kaip jau mūsų skaitytojai žino ir mato iš „Kreipimosi į pasaulio lietuvius“, Lietuvos

23. NEIŠKREIPTAS JANONIS 1978/8 spalis; Autorius : V. Kulbokas
JURGIS JAŠINSKAS: Julius Janonis. Poetas ir revoliucionierius. 1975, Chica-ga, Naujienų spaustuvė. 265

24. NAUJASIS LIETUVIŠKAS EX-LIBRIS 1947/6 rugsėjis; Autorius : STASYS PILKA
KZ nukankinto bibliofilo Viktoro Cimkausko atminimui Ex-libris'as kaipo toksai Knygos savininkas nori

25. NAUJI VADOVĖLIAI 1960/1 sausis; Autorius : Vadovėlių Leidimo Komisija
1. Domas Velička, "Lietuvių literatūra", I dalis. Tautosaka. Trumpas tautosakos kursas su chrestomatija

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai