Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PULGIS ANDRIUŠIS 1971/3 kovas; Autorius : ALBERTAS ZUBRAS
PULGIS ANDRIUŠIS (1907.III.18 - 1970.XII.19) Pereitų metų pabaigoje Australijoje mirė Pulgis

2. PAMIRŠTOJI PIONIERE Santeklių Ona Bagnickaitė 1971/5 geguze; Autorius : Vanda Sruogienė
Ona Bagnickaitė buvo pirmoji menininkė Lietuvoje, kuri pradėjo platesniu mastu taikyti mūsų liaudies

3. PRANAS PADALIS 1971/5 geguze; Autorius : Adolfas Damušis
Balandžio 5 dieną 2:30 ryte prof. dr. Pranas Padalis išsiskyrė iš mūsų tarpo po sunkios ir ilgos

4. POKALBIS SU PROF. ANTANU SALIU 1974/2 vasaris; Autorius : K. Ostrauskas
(Tęsinys iš praeito numerio) Kiek žinau, profesoriau, esate praktiškas žmogus. Tad, tur būt, ne

5. Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis 1972/3 kovas; Autorius : Jankauskas Stasys
Laikas tarytum greičiau bėga, kai daug čia mokslus išėjusiųjų įsigyja mokslo laipsnius ir eina

6. Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso studijinės anketos duomenys 1973/5 geguze; Autorius : ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
ĮvadasBesiruošiant II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, Akademinės Programos Komisijos pirmininkas

7. Palydimieji žodžiai apie J. Aputį 1973/7 rugsejis; Autorius : K. K.
Pokario metu subrendusių lietuvių rašytojų gretose vieną iš pirmųjų vietų užima beletristas Juozas

8. PETRAS KIAULĖNAS (1909 - 1955) 1975/7 rugsejis; Autorius : PRANAS LAPĖ
In Memoriam Jaučiuos kaip automobilis. Kas savaitę mane veža ligoninėn, kaip į benzino stotį.

9. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES IV SEIMAS 1973/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas St. Barzdukas atidaro PLB IV seimą. Šiame seime St. Barzdukas

10. Pokalbis su Vaclovu Sidzikausku 1973/8 spalis; Autorius : Vaclovas Sidzikauskas
1. Kaip iš dabartinės amžiaus perspektyvos atrodo jau nueitasis kelias?Į tą klausimą norėčiau

11. PENKIOS DEŠIMTYS METŲ AKADEMINEI SKAUTIJAI 1974/10 gruodis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
1.Lietuvių išeivių akademinė skautija yra susibūrusi į Akademinį skautų sąjūdį (ASS), kurio yra

12. PO TRISDEŠIMT METŲ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Šiemet sausio mėnesį suėjo 30 metų, kai jungtinėse Amerikos Valstybėse leidžiame AIDUS. Tokia

13. POKALBIS SU DAIL. V. VIZGIRDA 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Administrator
ŽVILGSNIS Į PRAGYVENTO LAIKOTARPIO DAILĘ Enciklopedija nurodo Jus gimus netoliese Kauno (Garliavos

14. PABAIGA IR TOLUMOS ČIURLIONIO ANSAMBLIO 40 METŲ SUKAKČIAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
* Čiurlionio ansamblis, 1940 sausio 15 suorganizuotas Vilniuje, šiemet mini savo veiklos 40 m. sukaktį, o

15. Pirmieji lietuviai Bostone 1979/4 balandis; Autorius : Algirdas Budreckis
Minint Amerikos dviejų šimtų metų sukaktį, dažna tautybė kreipė ypatingą dėmesį į Bostoną, į

16. PRIE ST. BARZDUKO STRAIPSNIO APIE KAZIMIERĄ JAUNIŲ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vaclovas Biržiška
M O K S L A S „Aidų“ 14-tame numeryje pateiktos St. Barzduko žinios apie K. Jaunių yra reikalingos

17. PRANAS DIELININKAITIS NAUMIESTYJE 1976/9 lapkritis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Naumiestis — senas, Įspūdingas miestas, ilgokai buvęs plačiom apylinkėm kultūros židinys, o spaudos

18. PRANAS KURAITIS 1970/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
5 mirties metų sukaktisPrelatas prof. Pranas Kuraitis yra vienas pirmųjų lietuviškosios filosofijos

19. PRANAS KURAITIS 1970/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
5 mirties metų sukaktis P r o f e s o r i u sKun. K. Balčys perteikia tokį paties Kuraičio duotą

20. Pranas Dovydaitis — "Saulės" gimnazijos direktorius 1970/7 rugsėjis; Autorius : SALIAMONAS ANTANAITIS
Iš atsiminimų apie pirmąją lietuvišką gimnaziją Prano Dovydaičio biografijose, aprašant jo labai

21. Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties mokykloje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : P. Maldeikis
MOKSLASPagrindinė mūsų mokymo prielaida yra ta, kad kiekvienas mokymas yra jaunimo ruošimas ateičiai,

22. PETRO VAIČIŪNO ĮNAŠAS 1960/1 sausis; Autorius : BENYS BABRAUSKAS
Lietuvoje griūva paskutiniai nepriklausomos mūsų literatūros stulpai. Artinasi metas, kada vyriausiųjų

23. PREL J. LAUKAITIS KALBININKAS 1960/5 gegužė; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Prel. Juozas Laukaitis yra vienas iš mūsų negausių dvasininkų, kuris per visą savo gyvenimą yra daug

24. PASKUTINES PROF. STASIO ŠALKAUSKIO DIENOS 1960/5 gegužė; Autorius : DR. D. JASAITIS
Mano bičiulis dr. Juozas Eretas įsakmiai prašė parašyti prisiminimų žiupsnelį apie neužmirštamą

25. PREL. A. DAMBRAUSKAS - ADOMAS 1960/9 lapkritis; Autorius : A.V.
Šių metų rugsėjo aštuntą dieną suėjo šimtas metų, kai gimė Aleksandras Dambrauskas - Adomas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai